«Kαλλικράτης», το νέο τρέντι όνομα του Καποδίστρια 2!

Στην προσπάθεια που γίνεται σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση για μεταβίβαση των εξόδων του κράτους στην τοπική αυτοδιοίκηση ένα ακόμα βήμα είναι ο «Καλλικράτης». Σκοπός είναι, πολύ συνοπτικά, να μειωθούν τα έξοδα του κρατικού προϋπολογισμού, για να μειωθεί η φορολογία των πολυεθνικών μέχρι το σημείο του μηδενισμού. Η τοπική αυτοδιοίκηση για να ανταποκριθεί στις υπέρμετρα αυξανούμενες υποχρεώσεις της έχει δυο λύσεις στα πλαίσια του συστήματος. Α) Να αυξήσει τα δημοτικά τέλη που είναι έμμεσος φόρος ή Β) να παραχωρίσει τις αρμοδιότητες της σε εταιρίες, οι οποίες θα πουλάνε τις υπηρεσίες τους στους δημότες.

Δείτε αναλυτικά:

13 αιρετές αυτοδιοικητικές περιφέρειες
Προσδιορίζονται στα όρια των σημερινών 13 κρατικών περιφερειών. Παίρνουν τη θέση των 76 Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου που σήμερα αποτελούν τις 54 νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις, τις 3 διευρυμένες και τα 19 επαρχεία τα οποία καταργούνται. Προβλέπονται μητροπολιτικές αρμοδιότητες για την Αττική και την ευρύτερη περιφέρεια Θεσσαλονίκης. Αναλαμβάνουν τη διαχείριση των ΠΕΠ.

370 δήμοι
Καταργούνται τα 2/3 των δήμων και το σύνολο των κοινοτήτων που υφίστανται σήμερα (1.034 δήμοι και κοινότητες). Οι νέοι δήμοι ενισχύονται με ειδικό επιστημονικό προσωπικό. Συγχωνεύονται 6.000 ΝΠΔΔ και δημοτικές επιχειρήσεις σε 2.000.

Χρηματοδότηση της νέας Αρχιτεκτονικής
Πρόγραμμα «Διοικητική Μεταρρύθμιση» του ΕΣΠΑ 2007-2013 με αναδιάταξη του ισχύοντος προϋπολογισμού.

Από τη μετεξέλιξη του χρηματοδοτικού προγράμματος «Θησέας» ύψους 4 δισ. ευρώ, το οποίο θα μετονομαστεί σε Πρόγραμμα ΕΛΛ.Α.Δ.Α. (Ελληνική Αρχιτεκτονική Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης).

Διαφάνεια
Υποχρεωτική Ανάρτηση στο Διαδίκτυο όλων των Πράξεων και Αποφάσεων των Οργάνων των ΟΤΑ.

Καθιέρωση Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας των ΟΤΑ. (Αυτό έλειπε! Είπαμε «αυτοδιοίκηση», όχι να αποφασίζουν κιόλας!)

Υποχρεωτικός προληπτικός έλεγχος όλων των δαπανών των ΟΤΑ από το Ελεγκτικό Συνέδριο.

Αλλαγή του εκλογικού συστήματος
Καταργείται το εκλογικό σύστημα ανάδειξης του 42% και επαναφέρεται το σύστημα ανάδειξης για τα όργανα του Α’ και Β’ βαθμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης με το 50% συν ένα του εκλογικού σώματος.

Σύστημα Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης

Περιφερειάρχης
Εχει βασικό ηγετικό ρόλο για τον συντονισμό των δράσεων της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης. Με την ανάληψη των καθηκόντων του παρουσιάζει τις προγραμματικές του δηλώσεις, οι οποίες εγκρίνονται από το Περιφερειακό Συμβούλιο.

Αντιπεριφερειάρχες
Ορίζονται σε θεματικούς και τοπικού χαρακτήρα και επιλέγονται από τον περιφερειάρχη. Οι τοπικοί αντιπεριφερειάρχες είναι αρμόδιοι για τις τέως Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις και τα Νομαρχιακά Διαμερίσματα, και επιλέγονται μεταξύ των περιφερειακών συμβούλων που εκλέγονται στην αντίστοιχη περιοχή.

Περιφερειακό Συμβούλιο
Είναι βασικό όργανο με σημαντικό επιτελικό και ελεγκτικό ρόλο, ενώ αναβαθμίζεται η θέση της αντιπολίτευσης.

Περιφερειακή Επιτροπή
Αναλαμβάνει τον ρόλο και τις αρμοδιότητες της νυν Νομαρχιακής Επιτροπής. Ενισχύεται ο εποπτικός και ελεγκτικός της ρόλος ως προς τα οικονομικά της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης.

Εκτελεστική Επιτροπή
Συλλογικό επιχειρησιακό – εκτελεστικό όργανο που αποτελείται από τον περιφερειάρχη και τους αντιπεριφερειάρχες.

Συμβούλιο Διαβούλευσης Περιφέρειας
Συμμετέχουν, εκτός από τον περιφερειάρχη και τους αντιπεριφερειάρχες, καθώς και τους επικεφαλής των περιφερειακών παρατάξεων, οι δήμαρχοι των δήμων της Περιφέρειας, εκπρόσωποι της κοινωνίας των πολιτών, μη κυβερνητικών οργανώσεων, οργανώσεων εργοδοτών, εργαζομένων και επαγγελματικών συλλόγων κ.ο.κ. Συνεδριάζει υποχρεωτικά πριν από την έγκριση του ετήσιου προγράμματος.

Περιφερειακός συνήγορος για τον Πολίτη και την Επιχείρηση
Εκλέγεται από το Περιφερειακό Συμβούλιο με αυξημένη πλειοψηφία των 2/3, μεταξύ των μελών του, ή και εκτός αυτών, και αναλαμβάνει την ευθύνη διαμεσολάβησης μεταξύ πολιτών / συναλλασσόμενων με την Περιφέρεια με στόχο την καταπολέμηση της κακοδιοίκησης. (Όπου δεν υπάρχει λαϊκός έλεγχος εμφανίζεται ένας «συνήγορος» του Πολίτη. Μάλλον ο Πολίτης είναι κατηγορούμενος!)

Σύστημα Δημοτικής Διακυβέρνησης

Δήμαρχος
Ασκεί τις καταστατικές και τις εκτελεστικές του αρμοδιότητες, συνεργαζόμενος με την Εκτελεστική Επιτροπή στην οποία μετέχουν οι θεματικοί και τοπικοί αντιδήμαρχοι.

Αντιδήμαρχοι
Οι αντιδήμαρχοι κατατάσσονται σε θεματικούς και τοπικούς αντιδημάρχους. Οι αντιδήμαρχοι επιλέγονται μεταξύ των δημοτικών συμβούλων από τον δήμαρχο. Οι τοπικοί αντιδήμαρχοι είναι αρμόδιοι για συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές του δήμου που ταυτίζονται με τους δήμους / κοινότητες που συνενώνονται στο πλαίσιο της Νέας Αρχιτεκτονικής.

Εκτελεστική Επιτροπή
Συλλογικό επιχειρησιακό-εκτελεστικό όργανο στους δήμους. Συμμετέχουν, εκτός από τον δήμαρχο ως πρόεδρο, όλοι οι θεματικοί και τοπικοί αντιδήμαρχοι, καθώς επίσης (χωρίς δικαίωμα ψήφου) ο γενικός γραμματέας του δήμου (στους δήμους όπου υφίσταται τέτοιο όργανο).

Δημοτικό Συμβούλιο
Το Δημοτικό Συμβούλιο παραμένει το βασικό όργανο με το τεκμήριο αρμοδιότητας εντός του δήμου, αυξάνονται τα μέλη του, ενώ ενισχύονται αποφασιστικά οι Επιτροπές του Δημοτικού Συμβουλίου.

Συμβούλιο Διαβούλευσης
Συμμετέχουν, εκτός από τον δήμαρχο και τους επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων, εκπρόσωποι της κοινωνίας των πολιτών, μη κυβερνητικών οργανώσεων, οργανώσεων εργοδοτών, εργαζομένων και επαγγελματικών συλλόγων κ.ο.κ.

Συγκαλείται υποχρεωτικά ετησίως, πριν από την έγκριση από το Δημοτικό Συμβούλιο, του ετήσιου προγράμματος και προϋπολογισμού του δήμου.

Τοπικά Συμβούλια
Ο δημοτικός προϋπολογισμός διαθέτει ειδικά κεφάλαια και ποσοστά πόρων (με συγκεκριμένα κριτήρια κατανομής) για έργα και υπηρεσίες αποκεντρωμένου χαρακτήρα, με βάση τα τοπικά συμβούλια των δήμων που συνενώνονται.

Συνήγορος του Δημότη και της Επιχείρησης
Θεσμοθετείται ο «Συνήγορος του Δημότη» και ο «Συνήγορος της Επιχείρησης», με επιλογή με αυξημένη πλειοψηφία των 2/3 από το Δημοτικό Συμβούλιο, μεταξύ των μελών του, ή και εκτός αυτών, στα πρότυπα του περιφερειακού Συνηγόρου του Πολίτη.

Οικονομικοί πόροι ΟΤΑ
-Από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους όπου θα εμπλουτιστούν και θα συνδεθούν με τον ΦΠΑ και τον Φόρο Ακίνητης Περιουσίας μέρος του οποίου θα αποδίδεται στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.

-Από τις επιχορηγήσεις του κράτους οι οποίες θα αποδίδονται με βάση αντικειμενικά κριτήρια. (Χα,χα,χα πολύ αστείο αυτό!)

-Από τοπικούς φόρους οι οποίοι θα ισχύουν στη λογική των ανταποδοτικών τελών. (Να τα αυξημένα τέλη που λέγαμε!)

Νέοι Θεσμοί

Δημοτικό eΚΕΠ
Μικρά «Δημοτικά ηλεκτρονικά ΚΕΠ», σε κάθε γειτονιά ή χωριό από τα οποία παρέχονται οι βασικές υπηρεσίες της δημοτικής και περιφερειακής Αυτοδιοίκησης.

Κάρτα Δημότη
Η έξυπνη «κάρτα του Δημότη» -προάγγελος της «κάρτας του πολίτη»- με την οποία περνούν οι δήμοι στην αυτόματη εξυπηρέτηση (π.χ. έκδοση πιστοποιητικών), αλλά και διευκολύνεται η συμμετοχή σε δημοκρατικές διαδικασίες (π.χ. τοπικά δημοψηφίσματα).

Αυτόματη Εξυπηρέτηση
Μηχανήματα αυτόματης εξυπηρέτησης («δημοτικά ΑΤΜ»), που θα εγκατασταθούν στα δημοτικά e – ΚΕΠ θα έχουν τη δυνατότητα αυτόματης εξυπηρέτησης 24 ώρες το 24ώρο, 365 μέρες τον χρόνο. (Δηλαδή θα πληρώνει ο εργαζόμενος, για να αποκτήσει η τράπεζα περισσότερα ΑΤΜ!)

Διοικητική Βοήθεια στο Σπίτι
Στόχος η εξυπηρέτηση δημοτών που έχουν ανάγκη. Για τον σκοπό αυτό εισάγεται ο θεσμός του δημοτικού ανταποκριτή, δηλ. πολυδύναμου υπαλλήλου για την εξυπηρέτηση των κατοίκων με αξιοποίηση και των νέων τεχνολογιών.

Σαν τελικό σχόλιο μπορώ να πω πως ο «Καλλικράτης» θυμίζει Ευρωπαϊκή Ένωση. Πολλές επιτροπές και συμβούλια, αλλά στην κορυφή της πυραμίδας τον έλεγχο έχουν αδιαφανώς διορισμένοι υπάλληλοι!

Δείτε το σχετικό άρθρο του Γιώργου Πετρόπουλου…

Πολιτική συγκέντρωση του ΚΚΕ στο Ηράκλειο τη Δευτέρα 24 Αυγούστου

Συγκέντρωση καταδίκης του αντικομμουνισμού και της προσπάθειας εξίσωσης του φασισμού με τον κομμουνισμό θα πραγματοποιήσει στο Ηράκλειο το ΚΚΕ. Η συγκέντρωση θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 24 Αυγούστου στις 7:30μμ στη νομαρχία, στο ύψος του πρώην ξενοδοχείου “Πέτρα”, στο σημείο όπου έπεσε δολοφονημένος ο κομμουνιστής συνδικαλιστής Χρήστος Χατζηγεωργίου. Ομιλητής θα είναι ο Μιχάλης Κασαπάκης, στέλεχος του ΚΚΕ.
Δείτε περισσότερα…

«Η ΕΕ δεν είναι η Ευρώπη, είναι η ένωση των πλουτοκρατών»

«Η ΕΕ δεν είναι η Ευρώπη, είναι η ένωση των πλουτοκρατών ενάντια στους λαούς της Ευρώπης»
prot 2
Στο Ηράκλειο Κρήτης, σε μια δυναμική συγκέντρωση της νεολαίας, μίλησε χτες το βράδυ ο Γιάννης Πρωτούλης, Γραμματέας του ΚΣ της ΚΝΕ
«Σήμερα η επερχόμενη καπιταλιστική κρίση, που χτυπά την πόρτα της εργατικής οικογένειας, του λαϊκού νοικοκυριού, φανερώνει ποιον υπηρετεί το κάθε κόμμα, ποιανού τα συμφέροντα προωθεί, ποιο είναι το συμφέρον των ανθρώπων του μόχθου και των παιδιών του. Ποιο κόμμα έχουν συμφέρον να στηρίξουν την Κυριακή» διαβάστε περισσότερα…
prot

Ανακοίνωση της Επιτροπής Ειρήνης Ηρακλείου

Ανακοίνωση της Επιτροπής Ειρήνης Ηρακλείου:

«Καταδικάζουμε το Ισραήλ και τα στηρίγματά του – Αμερικάνους
και Ευρωπαϊκή Ένωση – για τη σφαγή του Παλαιστινιακού λαού

Η διεξαγωγή του ποδοσφαιρικού αγώνα των Εθνικών ομάδων Ελλάδας – Ισραήλ για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου που διεξάγεται την Τετάρτη 1η Απριλίου 2009 στο Ηράκλειο, έρχεται να υπενθυμίσει στον Ελληνικό λαό τη δολοφονική κλιμάκωση της εγκληματικής δράσης της ισραηλινής πολεμικής μηχανής κατά του παλαιστινιακού λαού που διαρκεί εδώ και 50 χρόνια.
Αποκορύφωμα αυτής της εγκληματικής δράσης αποτέλεσε η πρόσφατη εισβολή στη Λωρίδα της Γάζας και τη σφαγή του Παλαιστινιακού λαού στην οποία καταγράφηκαν πάνω από 1.350 νεκροί και 5.500 τραυματίες εκ των οποίων το 70% ήταν άμαχοι και κυρίως παιδιά.
Άφησε ακόμα πίσω της μια τεράστια καταστροφή από ισοπεδωμένες γειτονιές με περισσότερα από 25.000 κτήρια πλήρως ή σχεδόν κατεστραμμένα, 500.000 ανθρώπους χωρίς τρεχούμενο νερό και πάνω από 700.000 χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα.
Η σφαγή αυτή του Παλαιστινιακού λαού είναι το αποτέλεσμα και της εγκληματικής υποστήριξης που παρέχουν στο Ισραήλ οι Αμερικάνοι Ιμπεριαλιστές και οι σύμμαχοι τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση στους οποίους στηρίζεται και αντλεί τις δυνάμεις να αιματοκυλάει κάθε τόσο ένα ηρωικό λαό, να χλευάζει τον ίδιο τον ΟΗΕ βομβαρδίζοντας ακόμα και κτήρια του και να καταπατά μια σειρά από αποφάσεις του που προβλέπουν να εγκαταλείψει τα παλαιστινιακά εδάφη.
Η σφαγή στη λωρίδα της Γάζας, αποκάλυψε πιο ξεκάθαρα το ρόλο και της κυβέρνησης της ΝΔ που προσδεμένη στο άρμα των Αμερικάνων και του ΝΑΤΟ, προσφέρει τη βοήθεια της είτε με την άμεση μεταφορά πολεμικού υλικού μέσα από ελληνικά λιμάνια, είτε με τις διευκολύνσεις που παρέχει μέσα από τις Αμερικάνικες βάσεις που είναι διάσπαρτες στη χώρα μας.
Αποκάλυψε ακόμα το ρόλο του ΠΑΣΟΚ που όταν βρίσκεται στα κυβερνητικά έδρανα διατηρεί την ίδια σχέση με τους ιμπεριαλιστές, προσφέρει «Γη και ύδωρ» στους Αμερικανούς – όπως έκανε στον πόλεμο της Γιουγκοσλαβίας-, και τώρα στην αξιωματική αντιπολίτευση για τη Γάζα που «νίπτει τας χείρας του» βάζοντας στο ίδιο τσουβάλι τους θύτες και τα θύματα.
Τα κροκοδείλια δάκρυα και οι αλλεπάλληλες εκκλήσεις και των δύο αυτών κομμάτων για ανθρωπιστική βοήθεια που απευθύνουν στον ελληνικό λαό, αποτελούν μια τεράστια υποκρισία.
Η Επιτροπή Ειρήνης Ηρακλείου εκφράζει την αλληλεγγύη της στον αγώνα του Παλαιστινιακού λαού και ειδικά των κατοίκων της Γάζας ενάντια στη βάρβαρη επίθεση του Ισραήλ και τη βαθιά της θλίψη για τους αθώους αμάχους Παλαιστινίους που χάνουν τη ζωή τους κάθε τόσο.
● Καλούμε τον Ηρακλειώτικο λαό, τους εργαζόμενους, τους αγρότες, τους επαγγελματοβιοτέχνες, τη νεολαία, τις γυναίκες σε συσπείρωση και δράση για την ανάπτυξη ενός μαζικού Αντιιμπεριαλιστικού – Φιλειρηνικού κινήματος.
● Να εκφράσει με κάθε τρόπο την καταδίκη της ισραηλινής επιθετικότητας και όλων όσοι τη στηρίζουν, τις ΗΠΑ, το ΝΑΤΟ και την Ε.Ε., και τις κυβερνήσεις των χωρών μελών της για την υποκρισία τους.
● Να συμβάλλει ώστε να αποτραπεί κάθε νέα Ισραηλινή επέμβαση στη λωρίδα της Γάζας και κάθε Παλαιστινιακή περιοχή.
● Να παλέψει να αποσυρθούν όλα τα στρατεύματα από όλα τα κατεχόμενα εδάφη στη λωρίδα της Γάζας, στην ανατολική όχθη και τα υψώματα του Γκολάν
● Να σταθεί αλληλέγγυος στο αίτημα του Παλαιστινιακού λαού να αποκτήσει το δικό του ενιαίο και ανεξάρτητο κράτος στα όρια του 1967, με πρωτεύουσα την ανατολική Ιερουσαλήμ.
Μια τέτοια στάση είναι έμπρακτη βοήθεια στον Παλαιστινιακό λαό και αληθινή αλληλεγγύη στον αγώνα του.

Ηράκλειο 1 Απριλίου 2009
Η Γραμματεία
της Επιτροπής Ειρήνης Ηρακλείου»

Tα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια στον πάτο του βαρελιού

20090304

(in.gr)»Πρόσκαιρη αποδείχτηκε για πολλοστή φορά η άνοδος που είχαν καταγράψει τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, αφού την Πέμπτη οι δείκτες επέστρεψαν στην έντονα καθοδική πορεία των τελευταίων ημερών.
Στο αρνητικό κλίμα επέδρασαν οι εξαιρετικά δυσοίωνες προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για συρρίκνωση του ΑΕΠ της Ευρωζώνης το 2009.

Στο Λονδίνο, πτώση 3,18% είχε ο FTSE100 για να διαμορφωθεί στις 3.529,86 μονάδες. Στη Φρανκφούρτη ο DAX υπέστη καθίζηση και έκλεισε στις 3.695, υποχωρώντας κατά 5,02%.
Σχεδόν 4% (συγκεκριμένα 3,96%) υποχώρησε ο CAC40 στο Παρίσι και έκλεισε στις 2.569,63 μονάδες. Τέλος, πτώση κατά 1,65% είχε ο SMI στη Ζυρίχη και έκλεισε στις 4.390,18 μονάδες.
Ο δείκτης FTSEurofirst 300 έκλεισε στις 671,47 μονάδες με πτώση κατά 3,66%.
Στα άλλα χρηματιστήρια: το Αμστερνταμ υποχώρησε κατά 5,20%, οι Βρυξέλλες κατά 2,02%, η Μαδρίτη κατά 4,51% και η Αθήνα κατά 1,72%.
Η Νέα Υόρκη άνοιξε έντονα αρνητικά: στις 20.00 (ώρα Ελλάδος) ο Dow Jones υποχωρούσε κατά 3,32%, ο S&P500 κατά 3,71% και ο Nasdaq κατά 3,10%.»

Φρένο στη βαθιά ύφεση επιχειρεί η ΕΚΤ με μείωση επιτοκίου στο ιστορικό χαμηλό 1,5%

Ανακοίνωση της ΕΕΔΥΕ για τους αγώνες της αγροτιάς

Η Ελληνική επιτροπή για τη διεθνή ύφεση και ειρήνη εξέδωσε την ακόλουθη ανακοίνωση:

«Η ΕΕΔΥΕ καλεί όλες τις επιτροπές ειρήνης να εκφράσουν με κάθε πρόσφορο τρόπο την αλληλεγγύη και τη στήριξη τους στον αγώνα, που αυτό το διάστημα διεξάγουν με μαχητική δράση οι αγρότες της χώρας μας.
Είναι ένας αγώνας που στρέφεται ενάντια στην αντιλαϊκή πολιτική της Ε.Ε. και την οποία εφαρμόζει με ευλάβεια η σημερινή κυβέρνηση, ακολουθώντας σταθερά τα βήματα των προηγούμενων κυβερνήσεων, με στόχο το ξεκλήρισμα της μικρομεσαίας αγροτιάς και τη συγκέντρωση της γης και της παραγωγής σε μεγάλες μονοπωλιακές επιχειρήσεις.
Ο δίκαιος και μαχητικός αγώνας των αγροτών έχει απέναντι του μια κυβέρνηση που προσπαθεί να τους κοροϊδέψει, δίνοντας ψίχουλα για την ικανοποίηση των άμεσων προβλημάτων τους την ώρα που σχεδιάζει να προσφέρει δισεκατομμύρια ευρώ στις πολυεθνικές των όπλων για την πραγματοποίηση εξοπλισμών που θα εξυπηρετήσουν τις ανάγκες των Νατοϊκών πολεμικών σχεδιασμών σε βάρος των λαών..
Ταυτόχρονα ετοιμάζεται, ενεργοποιώντας τον «κοινωνικό αυτοματισμό», να καταστείλει βίαια και απροκάλυπτα τον αγώνα της αγροτιάς, όπως πριν από χρόνια έκανε η κυβέρνηση Σημίτη ξεφουσκώνοντας λάστιχα και στήνοντας αγροτοδικεία.
Η υπεράσπιση και η στήριξη του αγώνα της μικρομεσαίας αγροτιάς είναι και υπεράσπιση των δημοκρατικών δικαιωμάτων όλου του ελληνικού λαού ενάντια στον αυταρχισμό, στη βία και τη καταστολή, ενάντια στην περιστολή των δημοκρατικών ελευθεριών και του δικαιώματος των εργαζομένων ν’ αγωνίζονται και να διεκδικούν τη λύση των προβλημάτων τους και την ικανοποίηση των σύγχρονων αναγκών τους.

ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΝΑ ΣΤΗΡΙΞΟΥΜΕ ΤΑ ΜΠΛΟΚΑ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΑΣ
27/1/2009
ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ της ΕΕΔΥΕ»

Aντιπολεμικό συλλαλητήριο αλληλεγγύης στον Παλαιστινιακό λαό

Με συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από την Ισραηλινή Πρεσβεία ολοκληρώθηκε το αντιπολεμικό συλλαλητήριο αλληλεγγύης στον Παλαιστινιακό λαό που διοργάνωσε το ΚΚΕ και η ΚΝΕ.

Η πορεία ξεκίνησε από το Πολεμικό Μουσείο και στη συνέχεια κατευθύνθηκε στην Αμερικανική Πρεσβεία όπου παρέμεινε για λίγη ώρα. Εκεί Έλληνες και ξένοι διαδηλωτές χτυπήσαν με τα παπούτσια τους ομοιώματα του Μπους και του Ομπάμα, στα οποία στη συνέχεια έβαλαν φωτιά. Επιπλέον, οι διαδηλωτές έκαψαν και μία αμερικάνικη σημαία. Εξω από την αμερικανική πρεσβεία ο βουλευτής του ΚΚΕ Γιάννης Πρωτούλης καταδίκασε την «πολιτική των ίσων αποστάσεων της ΝΔ, η οποία είναι με το θύτη και κλαίει ψεύτικα για το θύμα».

Στη συνέχεια η πορεία προχώρησε στη Βασιλίσσης Σοφίας και εισήλθε στη λεωφόρο Κηφισίας όπου κατέληξε στον κόμβο της Κατεχάκη όπου βρίσκεται η Ισραηλινή πρεσβεία. Εκεί οι διαδηλωτές φώναξαν συνθήματα κατά του Ισραήλ και έκαψαν δύο ισραηλινές σημαίες.

Στην προσυγκέντρωση στο Πολεμικό Μουσείο ο επιτετραμμένος της παλαιστινιακής αρχής στην Ελλάδα Αμπου Γκαζάλα και το μέλος του πολιτικού γραφείου της κεντρικής επιτροπής του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας τόνισαν το παλαιστινιακό αίτημα για ίδρυση ανεξάρτητου παλαιστινιακού κράτους με πρωτεύουσα την ανατολική Ιερουσαλήμ.

Ειδικότερα ο κ. Γκαζάλα εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του για την αλληλεγγύη του ελληνικού λαού προς τους Παλαιστίνιους και είπε ότι «το μόνο που ζητάμε είναι η ελευθερία και η ανεξαρτησία μας». Ο κ. Κουτσούμπας είπε ότι είμαστε εδώ για να εκφράσουμε την οργή του ελληνικού λαού ενάντια στην Ισραηλινή κατοχή στα σχέδια των ΗΠΑ και τις ευθύνες της ΕΕ, της ελληνικής κυβέρνησης και άλλων πολιτικών δυνάμεων της χώρας μας που δεν προτείνουν την ίδρυση ανεξάρτητου παλαιστινιακού κράτους στα εδάφη του 1967 με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ.

Στην πορεία συμμετείχαν βουλευτές, ευρωβουλευτές του ΚΚΕ και άλλα πολιτικά στελέχη του κόμματος.
ceb8ceb5cf83
Στη Θεσσαλονίκη

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας και πορεία διοργάνωσαν στη Θεσσαλονίκη το μεσημέρι το Πανεργατικό Αγωνιστικό Μέτωπο (ΠΑΜΕ), η Επιτροπή για τη Διεθνή Υφεση και Ειρήνη Θεσσαλονίκης (ΕΔΥΕΘ), καθώς και Σύλλογοι Γυναικών (μέλη της ΟΓΕ). Στη συγκέντρωση συμμετείχαν και μέλη της ΚΟΘ του ΚΚΕ και οι οργανώσεις Θεσσαλονίκης της ΚΝΕ.

Η συγκέντρωση – που όπως ανέφεραν οι διοργανωτές πραγματοποιήθηκε σε ένδειξη διαμαρτυρίας για το «νέο έγκλημα κατά του λαού της Παλαιστίνης από το ιμπεριαλιστικό Ισραήλ» – έγινε στην πλατεία της Αρχαίας Αγοράς, μπροστά από το άγαλμα του Ελ. Βενιζέλου και ακολούθησε η πορεία σε κεντρικούς δρόμους του πολεοδομικού συγκροτήματος.

Οταν οι διαδηλωτές έφτασαν στην οδό Τσιμισκή και στο κτίριο όπου στεγάζεται το προξενείο των ΗΠΑ, σταμάτησαν και έκαψαν μια αμερικανική και μια ισραηλινή σημαία. Στη συνέχεια μετέβησαν στην κεντρική πύλη του λιμανιού της Θεσσαλονίκης, όπου κατέβασαν από τον ιστό τη σημαία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την έκαψαν μπροστά στην κεντρική πύλη και στη συνέχεια τοποθέτησαν στον ιστό της την παλαιστινιακή σημαία.

Δείτε το ρεπορτάζ του in.gr

ENISA: Ένας επικίνδυνος ιμπεριαλιστικός οργανισμός

Άρθρο του Δημήτρη Σουλιωτάκη

«Αφορμή να γράψω τούτες τις σκέψεις μου δόθηκε όταν πριν από λίγες μέρες μελέτησα ένα άρθρο του δημοσιογράφου κ. Ηρακλή Γαλανάκη (Η.Γ.) που δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα «Πατρίς» στις 29/09/2008 με θέμα: «ΕΝΙSΑ. Συν Αθηνά και χείρα κίνει».

Τις σκέψεις αυτές είχα σκοπό να δημοσιοποιήσω εδώ και πολύ καιρό, όταν, σαν μέλος της Επιτροπής Αγώνα για την Αμερικάνικη Βάση, μελετώντας το αίτημα που διατυπώθηκε τότε για τη μεταφοράς του συγκεκριμένου οργανισμού στο χώρο της πρώην Βάσης, όχι μόνο δεν μου δόθηκε καμιά πληροφορία, αλλά μου απαγορεύτηκε η είσοδος ακόμα και στο χώρο των γραφείων του, με τον πιο άκομψο και απαίσιο τρόπο. (Γιατί άραγε?). Η εκ των υστέρων παρέμβαση της κας Σάρας Καπογκρόση να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα, υποδείχνοντας μας την ιστοσελίδα του «οργανισμού» προκειμένου να ενημερωθούμε, δεν αναιρεί την Συνταγματική υποχρέωση των οργανισμών ή υπηρεσιών αυτής της χώρας, να παρέχουν τη δυνατότητα σε οποιονδήποτε κάτοικο αυτής της χώρας, να ασκεί το δικαίωμα του να ζητάει και να παίρνει τις πληροφορίες που χρειάζεται. Εκτός αν οι εκπρόσωποι αυτών των υπηρεσιών θεωρούν τους εαυτούς τους φύλακες των κρατικών μυστικών.

Και επειδή μάλλον γιαυτό πρόκειταιή μάλλον για τα μυστικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) και πολλά άλλαπου κρύβονται πίσω από αυτές, θα προσπαθήσουμε να αποδείξουμε τους ισχυρισμούς μας.

Θέλω ακόμα να τονίσω, ότι ο συγκεκριμένος δημοσιογράφος ενώ έχει το δικαίωμα να καλεί στο κρατικό ραδιόφωνο που εργάζεται τους λιβανιστές του συγκεκριμένου οργανισμού, που ορισμένοι απόαυτούς (τυχαίνει?) να είναι ίδιοι με εκείνους που αγωνίζονται να ξεπουλήσουν την πρώην Αμερικανική Βάση, την ίδια ώρα αρνείται το δικαίωμα σε εκείνους που αγωνίζονται ενάντια σε αυτές τις μεθοδεύσεις να εκφράσουν τις αντίθετες απόψεις τους. Λες και το κρατικό ραδιόφωνο που το πληρώνει ο Ελληνικός λαός, είναι τσιφλίκι του μπαμπά του.

Ο κ. Η.Γ. μέσα από το άρθρο του αφού πρώτα χαϊδεύει τα αυτιά όλων εκείνων των υμνητών του Ευρωμονόδρομου που έκαναν τα πάντα για την ίδρυση αυτού του οργανισμού, ταυτόχρονα τους «σέρνει τα εξ αμάξης» για το ότι δεν αγωνίστηκαν αρκετά να παραμείνει ο ΕΝΙSΑ και το σχολείο Ευρωπαϊκής «Παιδείας» στην Κρήτη, άρα και να μην χάσει η «Βενετία βελόνι».

Σε μια έκρηξη μάλιστα ψόγου και θυμού αναρωτιέται μήπως ορισμένες πολιτικές δυνάμεις εξακολουθούν και σήμερα να πιστεύουν στο σύνθημα «ΕΟΚ και ΝΑΤΟ το ίδιο συνδικάτο». Λες και δεν είναι.

Από όσο όμως έχουμε παρακολουθήσει τον κ. Η.Γ. μέσα από τις εκπομπές αλλά και τα πονήματα του, ποτέ δεν έκανε τον κόπο να πει ή να γράψειμια κι ο ίδιος είναι μέλος του «Συλλόγου Φίλων του ΕΝΙSΑ» τι είναι τέλος πάντων αυτός ο ΕΝΙSΑ, και γιατί αυτός ο ντόρος γύρω από αυτό τον οργανισμό; Τι όφελος μπορεί να έχει ο Ελληνικός λαός από τη λειτουργία του που κάποιοι μάλιστα έφτιαξαν και «σύλλογο» για να τον υπερασπίσουν;

Κι επειδή δεν πρόκειται να το κάνει γιατί δεν βολεύει το σύστημα, θα προσπαθήσουμε να το κάνουμε εμείς όσο συντομότερα γίνεται, σεβόμενοι το χώρο που μας παραχωρείται.

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας Δικτύων και Πληροφοριών, European Network and information agency (ΕΝΙSΑ), είναι ένας επικίνδυνος Ιμπεριαλιστικός οργανισμός (τι να κάνουμε; είναι ο επιστημονικός όρος του καπιταλισμού στο σημερινό ανώτατο και τελευταίο του στάδιο) που ιδρύθηκε το Μάρτιο του 2004, με βάση τον κανονισμό 460/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (Ε.Κ.) και του Συμβουλίου Υπουργών της (Ε.Ε.). (Δηλ. το ΠΑΣΟΚ έκοψε (ψήφισε) και η Ν.Δ. έραψε (υλοποίησε) μετά τις εκλογές όπως κάνουν πάντα ανάλογα με το ποιος είναι στην κυβέρνηση ή την αντιπολίτευση). Η λειτουργία του ξεκίνησε το Σεπτέμβριο του 2005 μεταφέροντας τις υπηρεσίες του από τις Βρυξέλλες στο Ηράκλειο.

Πίσω από τις «αθώες» διακηρύξεις που προβάλλονται από τον κανονισμό του ότι στόχος του ΕΝΙSΑ είναι «να επιτευχθεί υψηλό και ουσιαστικό επίπεδο ασφάλειας δικτύων και πληροφοριών εντός της Ε.Ε…… προς όφελος των πολιτών, των καταναλωτών, των επιχειρήσεων και των οργανισμών …… με τη χρήση ευρυζωνικών δικτύων, τις online τραπεζικές υπηρεσίες, το ηλεκτρονικό εμπόριο και τα κινητά τηλέφωνα» κρύβονται οι επιδιώξεις των πιο αντιδραστικών κύκλων της Ε.Ε. για την παρακολούθηση των Ευρωπαίων εργαζομένων σε κάθε τους βήμα.

Εντάσσεται στα πλαίσια του παγκόσμιου μηχανισμού παρακολούθησης των τηλεπικοινωνιακών και ηλεκτρονικών δικτύων, για την «πάταξη της τρομοκρατίας» το οποίο δρα κύρια για λογαριασμό των ΗΠΑ το οποίο συγκεντρώνει απόρρητες οικονομικές και πολιτικές πληροφορίες, σε βάρος των ατομικών δικαιωμάτων των πολιτών, της εθνικής τους ασφάλειας, αλλά και των ανταγωνιστών των πολυεθνικών εταιρειών.

Όπως αποκαλύφθηκε στις συζητήσεις που έγιναν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για το θέμα, είναι ένα παγκόσμιο δίκτυο παρακολούθησης των τηλεφωνικών επικοινωνιών, των μηνυμάτων φαξ, τέλεξ, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και των διαφόρων δραστηριοτήτων μέσω κύρια του Internet.

Συνδέεται με το δίκτυο κλιμακωτής διάταξης (Exhelon Network),που αξιοποιεί υπερσύγχρονη τεχνολογία όπως δορυφόρους, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, προγράμματα τεχνητής νοημοσύνης, προγράμματα αναγνώρισης φωνής κτλ.. Είναι η εξέλιξη και αναβάθμιση του δικτύου που εγκατέστησαν το 1948 οι ΗΠΑ με σκοπό την παρακολούθηση της τότε Σοβιετικής Ένωσης, και λειτουργεί κάτω από την καθοδήγηση της διαβόητης NSA (National Security Agency) σε συνεργασία των ΗΠΑ, της Μεγάλης Βρετανίας, του Καναδά, της Αυστραλίας και της Νέας Ζηλανδίας.

Το δίκτυο αυτό έχει πρακτικά τη δυνατότητα να ξεδιαλέγει με βάση με κάποια κριτήρια που ορίζουν οι διαχειριστές του (συνήθως λέξειςκλειδιά ή φωνή), να υποκλέπτει οποιαδήποτε πληροφορία θελήσει και η οποία μεταδίδεται μέσω του τηλεφωνικού δικτύου, του Internet κ.λ.π. Ειδικά προγράμματα τεχνητής νοημοσύνης αξιολογούν και ταξινομούν 2 εκατομμύρια συνδιαλέξεις το λεπτό και θέτουν στη διάθεση της ΝSA ένα τεράστιο όγκο πληροφοριών, πολύ συχνά κάποιες απαυτές να είναι κρατικά απόρρητα. Σήμερα το δίκτυο χρησιμοποιείται και για βιομηχανική κατασκοπία προς όφελος των αμερικανικών πολυεθνικών και σε βάρος των ανταγωνιστών τους.

Απάντηση και συμπλήρωμα σε αυτό το δίκτυο οι κυρίαρχες δυνάμεις της Ε.Ε. που είναι αποκλεισμένες από αυτό το δίκτυο (Γερμανία, Γαλλία κτλ.), προώθησαν την εγκατάσταση ενός αντίστοιχου Ευρωπαϊκού δικτύου. Έτσι γεννήθηκε ο ΕΝΙSΑ. Τα δίκτυα αυτά, τόσο το Αμερικάνικο όσο και το Ευρωπαϊκό που δεν διαφέρουν σχεδόν ούτε καν στο όνομα, (ΝSΑΕΝΙSΑ) παραβιάζουν κατάφωρα την προσωπική ελευθερία των ανθρώπων, ακυρώνουν κάθε έννοια προστασίας της προσωπικότητας, καταρρακώνουν το Διεθνές Δίκαιο και δημιουργούν τεράστιους κινδύνους για τις πολιτικές ελευθερίες των πολιτών, την εθνική ασφάλεια των κρατών και την παγκόσμια ειρήνη.

Το βαθύτερο όμως πρόβλημα είναι η ίδια η Ε.Ε. και ο ιμπεριαλισμός που αξιοποιεί τη νέα τεχνολογία για να φιμώσει τους λαούς και μέσω αυτής και να προβεί σε αναδιανομή της πίτας του κοινωνικού πλούτου.

Οι πρόσφατες παρεμβάσεις της επιτρόπου κας Vivian Redding για τη μεταφορά της έδρας στο Άμστερνταμ και την ενοποίηση του ΕΝΙSΑ με άλλο οργανισμό (υπάρχουν δεκάδες Big Brothers στην Ε.Ε.) γίνονται με γνώμονα τη θωράκιση του συστήματος παρακολούθησης με στόχο την απρόσκοπτη κερδοφορία του κεφαλαίου και της ανταγωνιστικότητας των ιδιωτικών ομίλων.

Ο λαός μας πρέπει να αντισταθεί καταρχήν στην πράξη σε αυτό το αυταρχικό πλαίσιο που έχει θεσπίσει η Ε.Ε. για το οποίο η κυβέρνηση της Ν.Δ. και το ΠΑΣΟΚ είναι συνυπεύθυνοι.

Να διεκδικήσει την άμεση κατάργηση του συνόλου των αντιδημοκρατικών νόμων και συμφωνιών, το κλείσιμο και την κατάργηση του ΕΝΙSΑ.

Η πραγματική διέξοδος βρίσκεται στον αντίποδα της πολιτικής της ΕΕ, και των υπηρετών της στη χώρα μας, που μπορεί να κατοχυρώσει την επικοινωνία και την πληροφορία σαν κοινωνικά αγαθά και δεν θα αντιμετωπίζονται σαν ηλεκτρονικοί χαφιέδες ή εμπορεύματα.

Και τα αγαθά αυτά θα είναι ενταγμένα στα σε ένα πλαίσιο Λαϊκής Εξουσίας και Οικονομίας, όπου ο Ενιαίος Κρατικός Φορέας Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών θα διασφαλίσει τη συνδυασμένη ικανοποίηση του συνόλου των λαϊκών αναγκών και να θωρακίζει τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας μας.»

(Ο Δ. Σουλιωτάκης είναι οργανωτικός γραμματέας της Επιτροπής Ειρήνης Ηρακλείου) dsouliotakis@yahoo.gr

Λειτουργία «Κέντρου εκπαίδευσης κατά της τρομοκρατίας» (Νατοϊκή βάση, Μαράθι Χανίων). Επικίνδυνη εξέλιξη για τους λαούς.

Η Επιτροπή Ειρήνης Ηρακλείου έδωσε στη δημοσιότητα την ακόλουθη ανακοίνωση:

«H Επιτροπή Ειρήνης Ηρακλείου καταδικάζει με τον πιο αποφασιστικό τρόπο την απόφαση της Ελληνικής κυβέρνησης της να εγκαινιάσει, μαζί με τους Νατοϊκούς συμμάχους της, τη λειτουργία του Νατοϊκού «Κέντρου εκπαίδευσης κατά της τρομοκρατίας», όπως το αποκαλούν, στην Νατοϊκή βάση στο Μαράθι, την Τρίτη 14/10/08. Η απόφαση αυτή βρίσκεται σε αντίθεση με την εκφρασμένη θέληση του Κρητικού λαού και την καθολική απαίτηση του για το ξήλωμα και την απομάκρυνση της βάσης της Σούδας.
Οι ευθύνες της ελληνικής κυβέρνησης είναι τεράστιες. Η κυβέρνηση μαζί με το ΠΑΣΟΚ και το ΛΑΟΣ ψήφισαν στη βουλή την ίδρυση και λειτουργία του συγκεκριμένου κέντρου. Με πρόσχημα την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας στο κέντρο αυτό θα εκπαιδεύονται άτομα για να υπηρετούν τα δολοφονικά σχέδια επεμβάσεων και τρομοκράτησης των λαών της περιοχής.

Η απόφαση αυτή:
● αποτελεί ένα ακόμα βήμα αύξησης των επιχειρησιακών δυνατοτήτων της βάσης της Σούδας.
● έχει τη συγκατάθεση της ΕΕ, του ΝΑΤΟ και της ελληνικής κυβέρνησης και αποτελεί επικίνδυνη εξέλιξη για το μέλλον όλων των λαών.
● θα δώσει νέα ώθηση στις ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις, στην κλιμάκωση της στρατιωτικοποίησης της Ευρώπης.
● θα λειτουργήσει προσθετικά στις πολλαπλές επιθετικές ενέργειες των ιμπεριαλιστών των ΗΠΑ και της ΕΕ.

Η Επιτροπή Ειρήνης Ηρακλείου:
● κρούει τον κώδωνα του κινδύνου στο Κρητικό λαό και τον προειδοποιεί ότι τα σύννεφα του πολέμου απλώνονται πιο μαύρα στον ουρανό της περιοχής μας.
● απορρίπτει το πρόσχημα που χρησιμοποιούν οι ιμπεριαλιστές των ΗΠΑ, της ΕΕ και του ΝΑΤΟ για την τρομοκρατία, διότι είναι ανυπόστατο.
● καλεί τα σωματεία, τους αγωνιστές της Ειρήνης, ολόκληρο το λαό και τη νεολαία μας, να στηρίξουν έμπρακτα τις αγωνιστικές κινητοποιήσεις.
● πιστεύει ότι οι φιλειρηνικές δυνάμεις πρέπει να ενώσουν τις δυνάμεις τους, να κινητοποιηθούν και να δράσουν για να σταματήσουν οι επιθετικές ενέργειες των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ και της Ε.Ε. που χρησιμοποιούν το πρόσχημα «του πολέμου κατά της τρομοκρατίας».
● θα κάνει ότι μπορεί ώστε να αναπτυχθεί και στην Κρήτη, ένα φιλειρηνικό κίνημα που θα αγωνίζεται για το σταμάτημα κάθε ιμπεριαλιστικού σχεδιασμού σε βάρος των λαών της περιοχής και όλου του πλανήτη.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΡΗΝΗΣ θα πραγματοποιήσει πικετοφορία διαμαρτυρίας
τη Δευτέρα 13 Οκτώβρη, 7:00 μ.μ., στα Λιοντάρια.

ΟΧΙ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΝΑΤΟΪΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΝΑΙ ΣΤΗΝ ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΙ ΤΗ ΦΙΛΙΑ ΤΩΝ ΛΑΩΝ

Ηράκλειο 10 Οκτωβρίου 2008
Η Γραμματεία της Επιτροπής Ειρήνης Ηρακλείου»

ΑΝΤΙΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΗ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ

Οι «εορτασμοί» θα ξεκινήσουν το 2009

ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ.–

Με ταχείς ρυθμούς προωθείται η καθιέρωση της 23ης Αυγούστου ως «Ευρωπαϊκής Ημέρας Μνήμης για τα Θύματα του Σταλινισμού και του Ναζισμού». Η νέα προσπάθεια μετά το Αντικομμουνιστικό Μνημόνιο και το πρόγραμμα «Ευρώπη για τους Πολίτες», ανακοινώθηκε στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στις 22/9/2008, από τον πρόεδρο του Σώματος Χανς Γκερτ Πέτερινγκ, με αφορμή μία γραπτή δήλωση πέντε ευρωβουλευτών – του Βρετανού, Christopher Beazley (ΕΛΚ), της Εσθονής Marianne Mikko (Σοσιαλιστική Ομάδα), της Ουγγαρέζας Zita Gurmai (Σοσιαλιστική Ομάδα), του Γερμανού Alexander Alvaro (Φιλελεύθερος) και της Λιθουανής Inese Vaidere (Ενωση για την Ευρώπη των Εθνών) – αποδεικνύοντας ότι χριστιανοδημοκράτες, «σοσιαλιστές», φιλελεύθεροι και εθνικιστές επικεντρώνουν στο στόχο της παραχάραξης της Ιστορίας, της συκοφάντησης της κομμουνιστικής ιδεολογίας και των σοσιαλιστικών κυβερνήσεων, παραγράφοντας τα εγκλήματα του ιμπεριαλισμού, στη διάρκεια της Ιστορίας…

Οπως ανακοινώθηκε στην ιστοσελίδα του Ευρωκοινοβουλίου, η πρώτη «επέτειος» θα γιορταστεί το 2009, καθώς η δήλωση επικαλείται το Σύμφωνο Μολότοφ – Ρίμπεντροπ, βάσει του οποίου, όπως ισχυρίζονται οι εμπνευστές της, «Χίτλερ και Στάλιν χώρισαν τον κόσμο σε δύο σφαίρες επιρροής στις 23/8/1939», πριν την έναρξη του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου. Οσοι υποστηρίζουν το εν λόγω εγχείρημα ισχυρίζονται ότι θέλουν τον εορτασμό του τέλους «της φρίκης του παρελθόντος», με «στόχο να διατηρηθεί η μνήμη των θυμάτων των μαζικών απελάσεων και των εκτελέσεων, ενώ ταυτόχρονα να εδραιωθεί η δημοκρατία, η ειρήνη και η σταθερότητα στη γηραιά ήπειρο».

Ο διαδικτυακός τόπος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σημειώνει ότι «η πρώτη Ευρωπαϊκή Ημέρα Μνήμης για τα Θύματα του Σταλινισμού και του Ναζισμού θα εορταστεί σε όλα τα κράτη μέλη το 2009» και σύμφωνα με τον Κρίστοφερ Μπίζλι, από το ΕΛΚ, «ευρωβουλευτές σε όλα τα κράτη μέλη θα προσεγγίσουν τις κυβερνήσεις τους και τα εθνικά τους Κοινοβούλια, τα εθνικά Μέσα Ενημέρωσης και δημόσιους οργανισμούς για να αποφασίσουν το πώς θα εορταστεί η Ημέρα στο εν λόγω κράτος μέλος. Θα προσεγγίσουμε επίσης την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ενωσης και θα τους ζητήσουμε να τιμήσουν τα θύματα».

Δείτε το κείμενο στη σελίδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Από τον σημερινό ριζοσπάστη