«Kαλλικράτης», το νέο τρέντι όνομα του Καποδίστρια 2!

Στην προσπάθεια που γίνεται σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση για μεταβίβαση των εξόδων του κράτους στην τοπική αυτοδιοίκηση ένα ακόμα βήμα είναι ο «Καλλικράτης». Σκοπός είναι, πολύ συνοπτικά, να μειωθούν τα έξοδα του κρατικού προϋπολογισμού, για να μειωθεί η φορολογία των πολυεθνικών μέχρι το σημείο του μηδενισμού. Η τοπική αυτοδιοίκηση για να ανταποκριθεί στις υπέρμετρα αυξανούμενες υποχρεώσεις της έχει δυο λύσεις στα πλαίσια του συστήματος. Α) Να αυξήσει τα δημοτικά τέλη που είναι έμμεσος φόρος ή Β) να παραχωρίσει τις αρμοδιότητες της σε εταιρίες, οι οποίες θα πουλάνε τις υπηρεσίες τους στους δημότες.

Δείτε αναλυτικά:

13 αιρετές αυτοδιοικητικές περιφέρειες
Προσδιορίζονται στα όρια των σημερινών 13 κρατικών περιφερειών. Παίρνουν τη θέση των 76 Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου που σήμερα αποτελούν τις 54 νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις, τις 3 διευρυμένες και τα 19 επαρχεία τα οποία καταργούνται. Προβλέπονται μητροπολιτικές αρμοδιότητες για την Αττική και την ευρύτερη περιφέρεια Θεσσαλονίκης. Αναλαμβάνουν τη διαχείριση των ΠΕΠ.

370 δήμοι
Καταργούνται τα 2/3 των δήμων και το σύνολο των κοινοτήτων που υφίστανται σήμερα (1.034 δήμοι και κοινότητες). Οι νέοι δήμοι ενισχύονται με ειδικό επιστημονικό προσωπικό. Συγχωνεύονται 6.000 ΝΠΔΔ και δημοτικές επιχειρήσεις σε 2.000.

Χρηματοδότηση της νέας Αρχιτεκτονικής
Πρόγραμμα «Διοικητική Μεταρρύθμιση» του ΕΣΠΑ 2007-2013 με αναδιάταξη του ισχύοντος προϋπολογισμού.

Από τη μετεξέλιξη του χρηματοδοτικού προγράμματος «Θησέας» ύψους 4 δισ. ευρώ, το οποίο θα μετονομαστεί σε Πρόγραμμα ΕΛΛ.Α.Δ.Α. (Ελληνική Αρχιτεκτονική Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης).

Διαφάνεια
Υποχρεωτική Ανάρτηση στο Διαδίκτυο όλων των Πράξεων και Αποφάσεων των Οργάνων των ΟΤΑ.

Καθιέρωση Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας των ΟΤΑ. (Αυτό έλειπε! Είπαμε «αυτοδιοίκηση», όχι να αποφασίζουν κιόλας!)

Υποχρεωτικός προληπτικός έλεγχος όλων των δαπανών των ΟΤΑ από το Ελεγκτικό Συνέδριο.

Αλλαγή του εκλογικού συστήματος
Καταργείται το εκλογικό σύστημα ανάδειξης του 42% και επαναφέρεται το σύστημα ανάδειξης για τα όργανα του Α’ και Β’ βαθμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης με το 50% συν ένα του εκλογικού σώματος.

Σύστημα Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης

Περιφερειάρχης
Εχει βασικό ηγετικό ρόλο για τον συντονισμό των δράσεων της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης. Με την ανάληψη των καθηκόντων του παρουσιάζει τις προγραμματικές του δηλώσεις, οι οποίες εγκρίνονται από το Περιφερειακό Συμβούλιο.

Αντιπεριφερειάρχες
Ορίζονται σε θεματικούς και τοπικού χαρακτήρα και επιλέγονται από τον περιφερειάρχη. Οι τοπικοί αντιπεριφερειάρχες είναι αρμόδιοι για τις τέως Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις και τα Νομαρχιακά Διαμερίσματα, και επιλέγονται μεταξύ των περιφερειακών συμβούλων που εκλέγονται στην αντίστοιχη περιοχή.

Περιφερειακό Συμβούλιο
Είναι βασικό όργανο με σημαντικό επιτελικό και ελεγκτικό ρόλο, ενώ αναβαθμίζεται η θέση της αντιπολίτευσης.

Περιφερειακή Επιτροπή
Αναλαμβάνει τον ρόλο και τις αρμοδιότητες της νυν Νομαρχιακής Επιτροπής. Ενισχύεται ο εποπτικός και ελεγκτικός της ρόλος ως προς τα οικονομικά της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης.

Εκτελεστική Επιτροπή
Συλλογικό επιχειρησιακό – εκτελεστικό όργανο που αποτελείται από τον περιφερειάρχη και τους αντιπεριφερειάρχες.

Συμβούλιο Διαβούλευσης Περιφέρειας
Συμμετέχουν, εκτός από τον περιφερειάρχη και τους αντιπεριφερειάρχες, καθώς και τους επικεφαλής των περιφερειακών παρατάξεων, οι δήμαρχοι των δήμων της Περιφέρειας, εκπρόσωποι της κοινωνίας των πολιτών, μη κυβερνητικών οργανώσεων, οργανώσεων εργοδοτών, εργαζομένων και επαγγελματικών συλλόγων κ.ο.κ. Συνεδριάζει υποχρεωτικά πριν από την έγκριση του ετήσιου προγράμματος.

Περιφερειακός συνήγορος για τον Πολίτη και την Επιχείρηση
Εκλέγεται από το Περιφερειακό Συμβούλιο με αυξημένη πλειοψηφία των 2/3, μεταξύ των μελών του, ή και εκτός αυτών, και αναλαμβάνει την ευθύνη διαμεσολάβησης μεταξύ πολιτών / συναλλασσόμενων με την Περιφέρεια με στόχο την καταπολέμηση της κακοδιοίκησης. (Όπου δεν υπάρχει λαϊκός έλεγχος εμφανίζεται ένας «συνήγορος» του Πολίτη. Μάλλον ο Πολίτης είναι κατηγορούμενος!)

Σύστημα Δημοτικής Διακυβέρνησης

Δήμαρχος
Ασκεί τις καταστατικές και τις εκτελεστικές του αρμοδιότητες, συνεργαζόμενος με την Εκτελεστική Επιτροπή στην οποία μετέχουν οι θεματικοί και τοπικοί αντιδήμαρχοι.

Αντιδήμαρχοι
Οι αντιδήμαρχοι κατατάσσονται σε θεματικούς και τοπικούς αντιδημάρχους. Οι αντιδήμαρχοι επιλέγονται μεταξύ των δημοτικών συμβούλων από τον δήμαρχο. Οι τοπικοί αντιδήμαρχοι είναι αρμόδιοι για συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές του δήμου που ταυτίζονται με τους δήμους / κοινότητες που συνενώνονται στο πλαίσιο της Νέας Αρχιτεκτονικής.

Εκτελεστική Επιτροπή
Συλλογικό επιχειρησιακό-εκτελεστικό όργανο στους δήμους. Συμμετέχουν, εκτός από τον δήμαρχο ως πρόεδρο, όλοι οι θεματικοί και τοπικοί αντιδήμαρχοι, καθώς επίσης (χωρίς δικαίωμα ψήφου) ο γενικός γραμματέας του δήμου (στους δήμους όπου υφίσταται τέτοιο όργανο).

Δημοτικό Συμβούλιο
Το Δημοτικό Συμβούλιο παραμένει το βασικό όργανο με το τεκμήριο αρμοδιότητας εντός του δήμου, αυξάνονται τα μέλη του, ενώ ενισχύονται αποφασιστικά οι Επιτροπές του Δημοτικού Συμβουλίου.

Συμβούλιο Διαβούλευσης
Συμμετέχουν, εκτός από τον δήμαρχο και τους επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων, εκπρόσωποι της κοινωνίας των πολιτών, μη κυβερνητικών οργανώσεων, οργανώσεων εργοδοτών, εργαζομένων και επαγγελματικών συλλόγων κ.ο.κ.

Συγκαλείται υποχρεωτικά ετησίως, πριν από την έγκριση από το Δημοτικό Συμβούλιο, του ετήσιου προγράμματος και προϋπολογισμού του δήμου.

Τοπικά Συμβούλια
Ο δημοτικός προϋπολογισμός διαθέτει ειδικά κεφάλαια και ποσοστά πόρων (με συγκεκριμένα κριτήρια κατανομής) για έργα και υπηρεσίες αποκεντρωμένου χαρακτήρα, με βάση τα τοπικά συμβούλια των δήμων που συνενώνονται.

Συνήγορος του Δημότη και της Επιχείρησης
Θεσμοθετείται ο «Συνήγορος του Δημότη» και ο «Συνήγορος της Επιχείρησης», με επιλογή με αυξημένη πλειοψηφία των 2/3 από το Δημοτικό Συμβούλιο, μεταξύ των μελών του, ή και εκτός αυτών, στα πρότυπα του περιφερειακού Συνηγόρου του Πολίτη.

Οικονομικοί πόροι ΟΤΑ
-Από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους όπου θα εμπλουτιστούν και θα συνδεθούν με τον ΦΠΑ και τον Φόρο Ακίνητης Περιουσίας μέρος του οποίου θα αποδίδεται στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.

-Από τις επιχορηγήσεις του κράτους οι οποίες θα αποδίδονται με βάση αντικειμενικά κριτήρια. (Χα,χα,χα πολύ αστείο αυτό!)

-Από τοπικούς φόρους οι οποίοι θα ισχύουν στη λογική των ανταποδοτικών τελών. (Να τα αυξημένα τέλη που λέγαμε!)

Νέοι Θεσμοί

Δημοτικό eΚΕΠ
Μικρά «Δημοτικά ηλεκτρονικά ΚΕΠ», σε κάθε γειτονιά ή χωριό από τα οποία παρέχονται οι βασικές υπηρεσίες της δημοτικής και περιφερειακής Αυτοδιοίκησης.

Κάρτα Δημότη
Η έξυπνη «κάρτα του Δημότη» -προάγγελος της «κάρτας του πολίτη»- με την οποία περνούν οι δήμοι στην αυτόματη εξυπηρέτηση (π.χ. έκδοση πιστοποιητικών), αλλά και διευκολύνεται η συμμετοχή σε δημοκρατικές διαδικασίες (π.χ. τοπικά δημοψηφίσματα).

Αυτόματη Εξυπηρέτηση
Μηχανήματα αυτόματης εξυπηρέτησης («δημοτικά ΑΤΜ»), που θα εγκατασταθούν στα δημοτικά e – ΚΕΠ θα έχουν τη δυνατότητα αυτόματης εξυπηρέτησης 24 ώρες το 24ώρο, 365 μέρες τον χρόνο. (Δηλαδή θα πληρώνει ο εργαζόμενος, για να αποκτήσει η τράπεζα περισσότερα ΑΤΜ!)

Διοικητική Βοήθεια στο Σπίτι
Στόχος η εξυπηρέτηση δημοτών που έχουν ανάγκη. Για τον σκοπό αυτό εισάγεται ο θεσμός του δημοτικού ανταποκριτή, δηλ. πολυδύναμου υπαλλήλου για την εξυπηρέτηση των κατοίκων με αξιοποίηση και των νέων τεχνολογιών.

Σαν τελικό σχόλιο μπορώ να πω πως ο «Καλλικράτης» θυμίζει Ευρωπαϊκή Ένωση. Πολλές επιτροπές και συμβούλια, αλλά στην κορυφή της πυραμίδας τον έλεγχο έχουν αδιαφανώς διορισμένοι υπάλληλοι!

Δείτε το σχετικό άρθρο του Γιώργου Πετρόπουλου…

Πολιτική συγκέντρωση του ΚΚΕ στο Ηράκλειο τη Δευτέρα 24 Αυγούστου

Συγκέντρωση καταδίκης του αντικομμουνισμού και της προσπάθειας εξίσωσης του φασισμού με τον κομμουνισμό θα πραγματοποιήσει στο Ηράκλειο το ΚΚΕ. Η συγκέντρωση θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 24 Αυγούστου στις 7:30μμ στη νομαρχία, στο ύψος του πρώην ξενοδοχείου “Πέτρα”, στο σημείο όπου έπεσε δολοφονημένος ο κομμουνιστής συνδικαλιστής Χρήστος Χατζηγεωργίου. Ομιλητής θα είναι ο Μιχάλης Κασαπάκης, στέλεχος του ΚΚΕ.
Δείτε περισσότερα…

«Η ΕΕ δεν είναι η Ευρώπη, είναι η ένωση των πλουτοκρατών»

«Η ΕΕ δεν είναι η Ευρώπη, είναι η ένωση των πλουτοκρατών ενάντια στους λαούς της Ευρώπης»
prot 2
Στο Ηράκλειο Κρήτης, σε μια δυναμική συγκέντρωση της νεολαίας, μίλησε χτες το βράδυ ο Γιάννης Πρωτούλης, Γραμματέας του ΚΣ της ΚΝΕ
«Σήμερα η επερχόμενη καπιταλιστική κρίση, που χτυπά την πόρτα της εργατικής οικογένειας, του λαϊκού νοικοκυριού, φανερώνει ποιον υπηρετεί το κάθε κόμμα, ποιανού τα συμφέροντα προωθεί, ποιο είναι το συμφέρον των ανθρώπων του μόχθου και των παιδιών του. Ποιο κόμμα έχουν συμφέρον να στηρίξουν την Κυριακή» διαβάστε περισσότερα…
prot

Ανακοίνωση της Επιτροπής Ειρήνης Ηρακλείου

Ανακοίνωση της Επιτροπής Ειρήνης Ηρακλείου:

«Καταδικάζουμε το Ισραήλ και τα στηρίγματά του – Αμερικάνους
και Ευρωπαϊκή Ένωση – για τη σφαγή του Παλαιστινιακού λαού

Η διεξαγωγή του ποδοσφαιρικού αγώνα των Εθνικών ομάδων Ελλάδας – Ισραήλ για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου που διεξάγεται την Τετάρτη 1η Απριλίου 2009 στο Ηράκλειο, έρχεται να υπενθυμίσει στον Ελληνικό λαό τη δολοφονική κλιμάκωση της εγκληματικής δράσης της ισραηλινής πολεμικής μηχανής κατά του παλαιστινιακού λαού που διαρκεί εδώ και 50 χρόνια.
Αποκορύφωμα αυτής της εγκληματικής δράσης αποτέλεσε η πρόσφατη εισβολή στη Λωρίδα της Γάζας και τη σφαγή του Παλαιστινιακού λαού στην οποία καταγράφηκαν πάνω από 1.350 νεκροί και 5.500 τραυματίες εκ των οποίων το 70% ήταν άμαχοι και κυρίως παιδιά.
Άφησε ακόμα πίσω της μια τεράστια καταστροφή από ισοπεδωμένες γειτονιές με περισσότερα από 25.000 κτήρια πλήρως ή σχεδόν κατεστραμμένα, 500.000 ανθρώπους χωρίς τρεχούμενο νερό και πάνω από 700.000 χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα.
Η σφαγή αυτή του Παλαιστινιακού λαού είναι το αποτέλεσμα και της εγκληματικής υποστήριξης που παρέχουν στο Ισραήλ οι Αμερικάνοι Ιμπεριαλιστές και οι σύμμαχοι τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση στους οποίους στηρίζεται και αντλεί τις δυνάμεις να αιματοκυλάει κάθε τόσο ένα ηρωικό λαό, να χλευάζει τον ίδιο τον ΟΗΕ βομβαρδίζοντας ακόμα και κτήρια του και να καταπατά μια σειρά από αποφάσεις του που προβλέπουν να εγκαταλείψει τα παλαιστινιακά εδάφη.
Η σφαγή στη λωρίδα της Γάζας, αποκάλυψε πιο ξεκάθαρα το ρόλο και της κυβέρνησης της ΝΔ που προσδεμένη στο άρμα των Αμερικάνων και του ΝΑΤΟ, προσφέρει τη βοήθεια της είτε με την άμεση μεταφορά πολεμικού υλικού μέσα από ελληνικά λιμάνια, είτε με τις διευκολύνσεις που παρέχει μέσα από τις Αμερικάνικες βάσεις που είναι διάσπαρτες στη χώρα μας.
Αποκάλυψε ακόμα το ρόλο του ΠΑΣΟΚ που όταν βρίσκεται στα κυβερνητικά έδρανα διατηρεί την ίδια σχέση με τους ιμπεριαλιστές, προσφέρει «Γη και ύδωρ» στους Αμερικανούς – όπως έκανε στον πόλεμο της Γιουγκοσλαβίας-, και τώρα στην αξιωματική αντιπολίτευση για τη Γάζα που «νίπτει τας χείρας του» βάζοντας στο ίδιο τσουβάλι τους θύτες και τα θύματα.
Τα κροκοδείλια δάκρυα και οι αλλεπάλληλες εκκλήσεις και των δύο αυτών κομμάτων για ανθρωπιστική βοήθεια που απευθύνουν στον ελληνικό λαό, αποτελούν μια τεράστια υποκρισία.
Η Επιτροπή Ειρήνης Ηρακλείου εκφράζει την αλληλεγγύη της στον αγώνα του Παλαιστινιακού λαού και ειδικά των κατοίκων της Γάζας ενάντια στη βάρβαρη επίθεση του Ισραήλ και τη βαθιά της θλίψη για τους αθώους αμάχους Παλαιστινίους που χάνουν τη ζωή τους κάθε τόσο.
● Καλούμε τον Ηρακλειώτικο λαό, τους εργαζόμενους, τους αγρότες, τους επαγγελματοβιοτέχνες, τη νεολαία, τις γυναίκες σε συσπείρωση και δράση για την ανάπτυξη ενός μαζικού Αντιιμπεριαλιστικού – Φιλειρηνικού κινήματος.
● Να εκφράσει με κάθε τρόπο την καταδίκη της ισραηλινής επιθετικότητας και όλων όσοι τη στηρίζουν, τις ΗΠΑ, το ΝΑΤΟ και την Ε.Ε., και τις κυβερνήσεις των χωρών μελών της για την υποκρισία τους.
● Να συμβάλλει ώστε να αποτραπεί κάθε νέα Ισραηλινή επέμβαση στη λωρίδα της Γάζας και κάθε Παλαιστινιακή περιοχή.
● Να παλέψει να αποσυρθούν όλα τα στρατεύματα από όλα τα κατεχόμενα εδάφη στη λωρίδα της Γάζας, στην ανατολική όχθη και τα υψώματα του Γκολάν
● Να σταθεί αλληλέγγυος στο αίτημα του Παλαιστινιακού λαού να αποκτήσει το δικό του ενιαίο και ανεξάρτητο κράτος στα όρια του 1967, με πρωτεύουσα την ανατολική Ιερουσαλήμ.
Μια τέτοια στάση είναι έμπρακτη βοήθεια στον Παλαιστινιακό λαό και αληθινή αλληλεγγύη στον αγώνα του.

Ηράκλειο 1 Απριλίου 2009
Η Γραμματεία
της Επιτροπής Ειρήνης Ηρακλείου»

Tα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια στον πάτο του βαρελιού

20090304

(in.gr)»Πρόσκαιρη αποδείχτηκε για πολλοστή φορά η άνοδος που είχαν καταγράψει τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, αφού την Πέμπτη οι δείκτες επέστρεψαν στην έντονα καθοδική πορεία των τελευταίων ημερών.
Στο αρνητικό κλίμα επέδρασαν οι εξαιρετικά δυσοίωνες προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για συρρίκνωση του ΑΕΠ της Ευρωζώνης το 2009.

Στο Λονδίνο, πτώση 3,18% είχε ο FTSE100 για να διαμορφωθεί στις 3.529,86 μονάδες. Στη Φρανκφούρτη ο DAX υπέστη καθίζηση και έκλεισε στις 3.695, υποχωρώντας κατά 5,02%.
Σχεδόν 4% (συγκεκριμένα 3,96%) υποχώρησε ο CAC40 στο Παρίσι και έκλεισε στις 2.569,63 μονάδες. Τέλος, πτώση κατά 1,65% είχε ο SMI στη Ζυρίχη και έκλεισε στις 4.390,18 μονάδες.
Ο δείκτης FTSEurofirst 300 έκλεισε στις 671,47 μονάδες με πτώση κατά 3,66%.
Στα άλλα χρηματιστήρια: το Αμστερνταμ υποχώρησε κατά 5,20%, οι Βρυξέλλες κατά 2,02%, η Μαδρίτη κατά 4,51% και η Αθήνα κατά 1,72%.
Η Νέα Υόρκη άνοιξε έντονα αρνητικά: στις 20.00 (ώρα Ελλάδος) ο Dow Jones υποχωρούσε κατά 3,32%, ο S&P500 κατά 3,71% και ο Nasdaq κατά 3,10%.»

Φρένο στη βαθιά ύφεση επιχειρεί η ΕΚΤ με μείωση επιτοκίου στο ιστορικό χαμηλό 1,5%

Ανακοίνωση της ΕΕΔΥΕ για τους αγώνες της αγροτιάς

Η Ελληνική επιτροπή για τη διεθνή ύφεση και ειρήνη εξέδωσε την ακόλουθη ανακοίνωση:

«Η ΕΕΔΥΕ καλεί όλες τις επιτροπές ειρήνης να εκφράσουν με κάθε πρόσφορο τρόπο την αλληλεγγύη και τη στήριξη τους στον αγώνα, που αυτό το διάστημα διεξάγουν με μαχητική δράση οι αγρότες της χώρας μας.
Είναι ένας αγώνας που στρέφεται ενάντια στην αντιλαϊκή πολιτική της Ε.Ε. και την οποία εφαρμόζει με ευλάβεια η σημερινή κυβέρνηση, ακολουθώντας σταθερά τα βήματα των προηγούμενων κυβερνήσεων, με στόχο το ξεκλήρισμα της μικρομεσαίας αγροτιάς και τη συγκέντρωση της γης και της παραγωγής σε μεγάλες μονοπωλιακές επιχειρήσεις.
Ο δίκαιος και μαχητικός αγώνας των αγροτών έχει απέναντι του μια κυβέρνηση που προσπαθεί να τους κοροϊδέψει, δίνοντας ψίχουλα για την ικανοποίηση των άμεσων προβλημάτων τους την ώρα που σχεδιάζει να προσφέρει δισεκατομμύρια ευρώ στις πολυεθνικές των όπλων για την πραγματοποίηση εξοπλισμών που θα εξυπηρετήσουν τις ανάγκες των Νατοϊκών πολεμικών σχεδιασμών σε βάρος των λαών..
Ταυτόχρονα ετοιμάζεται, ενεργοποιώντας τον «κοινωνικό αυτοματισμό», να καταστείλει βίαια και απροκάλυπτα τον αγώνα της αγροτιάς, όπως πριν από χρόνια έκανε η κυβέρνηση Σημίτη ξεφουσκώνοντας λάστιχα και στήνοντας αγροτοδικεία.
Η υπεράσπιση και η στήριξη του αγώνα της μικρομεσαίας αγροτιάς είναι και υπεράσπιση των δημοκρατικών δικαιωμάτων όλου του ελληνικού λαού ενάντια στον αυταρχισμό, στη βία και τη καταστολή, ενάντια στην περιστολή των δημοκρατικών ελευθεριών και του δικαιώματος των εργαζομένων ν’ αγωνίζονται και να διεκδικούν τη λύση των προβλημάτων τους και την ικανοποίηση των σύγχρονων αναγκών τους.

ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΝΑ ΣΤΗΡΙΞΟΥΜΕ ΤΑ ΜΠΛΟΚΑ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΑΣ
27/1/2009
ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ της ΕΕΔΥΕ»

Aντιπολεμικό συλλαλητήριο αλληλεγγύης στον Παλαιστινιακό λαό

Με συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από την Ισραηλινή Πρεσβεία ολοκληρώθηκε το αντιπολεμικό συλλαλητήριο αλληλεγγύης στον Παλαιστινιακό λαό που διοργάνωσε το ΚΚΕ και η ΚΝΕ.

Η πορεία ξεκίνησε από το Πολεμικό Μουσείο και στη συνέχεια κατευθύνθηκε στην Αμερικανική Πρεσβεία όπου παρέμεινε για λίγη ώρα. Εκεί Έλληνες και ξένοι διαδηλωτές χτυπήσαν με τα παπούτσια τους ομοιώματα του Μπους και του Ομπάμα, στα οποία στη συνέχεια έβαλαν φωτιά. Επιπλέον, οι διαδηλωτές έκαψαν και μία αμερικάνικη σημαία. Εξω από την αμερικανική πρεσβεία ο βουλευτής του ΚΚΕ Γιάννης Πρωτούλης καταδίκασε την «πολιτική των ίσων αποστάσεων της ΝΔ, η οποία είναι με το θύτη και κλαίει ψεύτικα για το θύμα».

Στη συνέχεια η πορεία προχώρησε στη Βασιλίσσης Σοφίας και εισήλθε στη λεωφόρο Κηφισίας όπου κατέληξε στον κόμβο της Κατεχάκη όπου βρίσκεται η Ισραηλινή πρεσβεία. Εκεί οι διαδηλωτές φώναξαν συνθήματα κατά του Ισραήλ και έκαψαν δύο ισραηλινές σημαίες.

Στην προσυγκέντρωση στο Πολεμικό Μουσείο ο επιτετραμμένος της παλαιστινιακής αρχής στην Ελλάδα Αμπου Γκαζάλα και το μέλος του πολιτικού γραφείου της κεντρικής επιτροπής του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας τόνισαν το παλαιστινιακό αίτημα για ίδρυση ανεξάρτητου παλαιστινιακού κράτους με πρωτεύουσα την ανατολική Ιερουσαλήμ.

Ειδικότερα ο κ. Γκαζάλα εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του για την αλληλεγγύη του ελληνικού λαού προς τους Παλαιστίνιους και είπε ότι «το μόνο που ζητάμε είναι η ελευθερία και η ανεξαρτησία μας». Ο κ. Κουτσούμπας είπε ότι είμαστε εδώ για να εκφράσουμε την οργή του ελληνικού λαού ενάντια στην Ισραηλινή κατοχή στα σχέδια των ΗΠΑ και τις ευθύνες της ΕΕ, της ελληνικής κυβέρνησης και άλλων πολιτικών δυνάμεων της χώρας μας που δεν προτείνουν την ίδρυση ανεξάρτητου παλαιστινιακού κράτους στα εδάφη του 1967 με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ.

Στην πορεία συμμετείχαν βουλευτές, ευρωβουλευτές του ΚΚΕ και άλλα πολιτικά στελέχη του κόμματος.
ceb8ceb5cf83
Στη Θεσσαλονίκη

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας και πορεία διοργάνωσαν στη Θεσσαλονίκη το μεσημέρι το Πανεργατικό Αγωνιστικό Μέτωπο (ΠΑΜΕ), η Επιτροπή για τη Διεθνή Υφεση και Ειρήνη Θεσσαλονίκης (ΕΔΥΕΘ), καθώς και Σύλλογοι Γυναικών (μέλη της ΟΓΕ). Στη συγκέντρωση συμμετείχαν και μέλη της ΚΟΘ του ΚΚΕ και οι οργανώσεις Θεσσαλονίκης της ΚΝΕ.

Η συγκέντρωση – που όπως ανέφεραν οι διοργανωτές πραγματοποιήθηκε σε ένδειξη διαμαρτυρίας για το «νέο έγκλημα κατά του λαού της Παλαιστίνης από το ιμπεριαλιστικό Ισραήλ» – έγινε στην πλατεία της Αρχαίας Αγοράς, μπροστά από το άγαλμα του Ελ. Βενιζέλου και ακολούθησε η πορεία σε κεντρικούς δρόμους του πολεοδομικού συγκροτήματος.

Οταν οι διαδηλωτές έφτασαν στην οδό Τσιμισκή και στο κτίριο όπου στεγάζεται το προξενείο των ΗΠΑ, σταμάτησαν και έκαψαν μια αμερικανική και μια ισραηλινή σημαία. Στη συνέχεια μετέβησαν στην κεντρική πύλη του λιμανιού της Θεσσαλονίκης, όπου κατέβασαν από τον ιστό τη σημαία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την έκαψαν μπροστά στην κεντρική πύλη και στη συνέχεια τοποθέτησαν στον ιστό της την παλαιστινιακή σημαία.

Δείτε το ρεπορτάζ του in.gr