Υποτροφίες στα ΙΕΚ: αλλαγή του κανονισμού προς το χειρότερο

Σύμφωνα με την Απόφαση Δ/16020 (2) 2009 που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β’ ΑΡ.1294/30 Ιουνίου 2009, ο ΟΕΕΚ καθιέρωσε Νέο Κανονισμό Υποτροφιών για τους καταρτιζόμενους στα ΙΕΚ. Η υποτροφία συνίσταται σε ένα εφάπαξ χρηματικό ποσό ύψους 750€ για κάθε υπότροφο. Οι υποτροφίες χορηγούνται κάθε εξάμηνο. Η απόφαση πάρθηκε επί των ημερών του Άρη Σπηλιωτόπουλου και εφαρμόζεται τώρα με κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ.

Ας θυμηθούμε τον παλιό κανονισμό:

«Σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. (ΥΠΕΠΘ – Οικονομικών ) υπ΄αριθμ. Ε/9975/23.6.97 (ΦΕΚ 557, τ.β. /7.7.97 ) καθιερώθηκαν δύο είδη υποτροφιών, είδος Α και είδος Β.

ΕΙΔΟΣ Α: Χορηγούνταν στον πρώτο σπουδαστή κάθε τμήματος με τις εξής προϋποθέσεις:

α) Οι εγγεγραμμένοι στο τμήμα τους πρέπει να είναι τουλάχιστον 10.

β) Ο Γ. Μ. Ο. βαθμολογίας τους πρέπει να είναι τουλάχιστον 15 συμπληρωμένο.

γ) Πρέπει να έχουν περατώσει επιτυχώς τα μαθήματα του εξαμήνου τους κατά την πρώτη συμμετοχή τους στις τελικές εξετάσεις του εξαμήνου.

ΕΙΔΟΣ Β: Χορηγούνταν υποτροφίες σε ποσοστό 8% επί του συνόλου των εγγεγραμμένων στο Ι.Ε.Κ., με τις εξής προύποθέσεις:

α) Ο Γ.Μ.Ο. βαθμολογίας τους πρέπει να είναι τουλάχιστον 15 συμπληρωμένο.

β) Πρέπει να έχουν περατώσει επιτυχώς τα μαθήματα του εξαμήνου τους κατά την πρώτη τους συμμετοχή στις εξετάσεις του εξαμήνου.

γ) Πρέπει να πληρούν μία από τις παρακάτω προϋποθέσεις:

1.      Εχουν προσκομίσει κάρτα ανεργίας και των δύο γονέων τους από τον Ο.Α.Ε.Δ., η οποία λαμβάνεται υπόψη εάν κατά την ημερομηνία κατάθεσης της είναι ισχυρή και εφόσον η ηλικία των καταρτιζομένων δεν υπερβαίνει το 24ο έτος.

2.      Εχουν προσκομίσει κάρτα ανεργίας ατομική από τον Ο.Α.Ε.Δ., η οποία λαμβάνεται υπόψη εάν κατά την ημερομηνία κατάθεσης της είναι ισχυρή και εφόσον η ηλικία των καταρτιζομένων υπερβαίνει το 24ο έτος.

3.      Έχουν αποδείξει ότι, είτε οι ίδιοι, είτε ένας εκ των γονέων τους συμπεριλαμβάνονται στην κατηγορία ατόμων με ειδικές ανάγκες προσκομίζοντας πιστοποιητικό ή βεβαίωση Α/θμιας υγιειονομικής επιτροπής από το οποίο να προκύπτει αναπηρία τουλάχιστον 67%.

4.      Έχουν αποδείξει ότι είναι ορφανοί από ένα τουλάχιστον γονέα προσκομίζοντας αντίγραφο Οικογενειακής μερίδας από το Ληξιαρχείο ή Πιστοποιητικό θανάτου και η ηλικία καταρτιζομένων είναι μέχρι 24 ετών.

5.      Έχουν καταθέσει το εκκαθαριστικό του γονέα ή των γονέων ή ατομικό από την αρμόδια Δ.Ο.Υ . για την απόδειξη ατομικού ή οικογενειακού εισοδήματος και σε καμμία περίπτωση δε λαμβάνονται υπόψη φορολογικές δηλώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις.
Εκκαθαριστικό του ίδιου του καταρτιζόμενου λαμβάνεται υπόψη μόνο εάν ο καταρτιζόμενος έχει υπερβεί το 24ο έτος της ηλικίας.

Οι υποτροφίες χορηγούνταν κάθε εξάμηνο κατάρτισης και συνίσταντο:

α) Στο ποσό των διδάκτρων των καταρτιζομένων που αντιστοιχεί στο επόμενο εξάμηνο κατάρτισης από το οποίο οι υπότροφοι απαλλάσσονται και

β) Σε ένα εφάπαξ χρηματικό ποσό του ίδιου ύψους με τα δίδακτρα ενός εξαμήνου κατάρτισης ανά υπότροφο.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης για υποτροφίας είδους Β έχουν οι καταρτιζόμενοι που περάτωσαν επιτυχώς το Α ή Β ή Γ ή Δ Εξάμηνο Κατάρτισης και πληρούν τις προϋποθέσεις που ανωτέρω αναφέρονται.

Οι αιτήσεις υποτροφίας είδους Β υποβάλλονται στο Ι.Ε.Κ. δύο φορές το χρόνο, μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των τελικών εξετάσεων του κάθε εξαμήνου.»

Στο εξής καταργούνται οι Υποτροφίες τύπου Α΄ και τύπου Β΄ και καθιερώνεται η χορήγηση «υποτροφίας με κοινωνικά κριτήρια».

Αυτός είναι ο νέος κανονισμός:

«Χορηγούνται υποτροφίες σε ποσοστό 10% επί του συνόλου των  προσελθόντων καταρτιζομένων στις Τελικές Εξετάσεις του εξαμήνου κατάρτισης κάθε Δημοσίου Ι.Ε.Κ. του Ο.Ε.Ε.Κ. και κάθε ιδιωτικού Ι.Ε.Κ.  με τις εξής προϋποθέσεις :

α ) Ο Γ.Μ.Ο. βαθμολογίας τους πρέπει να είναι τουλάχιστον 15 συμπληρωμένο.

β  ) Πρέπει να έχουν περατώσει επιτυχώς τα μαθήματα του εξαμήνου τους κατά την πρώτη τους συμμετοχή στις εξετάσεις του εξαμήνου.

γ ) Δεν χορηγείται υποτροφία στους  καταρτιζόμενους που προέρχονται από κατάταξη αποφοίτων, εφόσον αυτοί απαλλάσσονται σε περισσότερα του 1/3 των μαθημάτων του εξαμήνου κατάρτισης που παρακολουθούν.

§  Πρέπει να πληρούν μία από τις παρακάτω προϋποθέσεις :

α) Δεν υπερβαίνουν το 24ο έτος της ηλικίας τους, και οι δύο γονείς τους (ή ο γονέας σε περίπτωση θανάτου του άλλου) έχουν κάρτα ανεργίας.

β) Έχουν δηλωθέν εισόδημα (ατομικό ή οικογενειακό), όπως αναγράφεται στο εκκαθαριστικό σημείωμα φόρου εισοδήματος αναγόμενο σε μηνιαία βάση (διαιρούμενο δια του 12), μικρότερο ή ίσο με το τριακονταπλάσιο (30πλάσιο) του εκάστοτε ισχύοντος ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη. Τούτο αποδεικνύεται:

βα. Εφόσον είναι άγαμοι και έχουν συμπληρώσει το 24ο έτος της ηλικίας τους, από την προσκόμιση αντιγράφου του τελευταίου ατομικού εκκαθαριστικού σημειώματος φόρου εισοδήματος. Στην περίπτωση αυτή λαμβάνεται υπόψη το ατομικό εισόδημα.

ββ. Εφόσον είναι άγαμοι και δεν έχουν συμπληρώσει το 24ο έτος της ηλικίας τους:

i. Από την προσκόμιση αντιγράφου του τελευταίου ατομικού εκκαθαριστικού σημειώματος φόρου εισοδήματος, εφόσον υποβάλλουν ατομική φορολογική δήλωση. Στην περίπτωση αυτή λαμβάνεται υπόψη το ατομικό εισόδημα.

ii. Από την προσκόμιση αντιγράφου του τελευταίου εκκαθαριστικού σημειώματος φόρου εισοδήματος των γονέων τους, εφόσον περιλαμβάνονται οι ίδιοι στη φορολογική δήλωση που υποβάλλουν οι γονείς τους. Στην περίπτωση αυτή λαμβάνεται υπόψη το οικογενειακό εισόδημα.

βγ. Εφόσον είναι έγγαμοι, ανεξαρτήτως ηλικίας, από την προσκόμιση αντιγράφου του τελευταίου εκκαθαριστικού σημειώματος φόρου εισοδήματος των ιδίων και των συζύγων αυτών. Στην περίπτωση αυτή λαμβάνεται υπόψη το οικογενειακό εισόδημα.

γ) Ανήκουν οι ίδιοι στην κατηγορία ατόμων με αναπηρία. Τούτο αποδεικνύεται με γνωμάτευση της εκάστοτε αρμόδιας Υγειονομικής Επιτροπής ή απόφαση Συνταξιοδότησης που έχει εκδοθεί από τα αντίστοιχα Ασφαλιστικά Ταμεία (Ο.Γ.Α., Τ.Ε.Β.Ε., κ.λπ.). Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτει το ποσοστό αναπηρίας και η χρονική διάρκειά της.

δ) Έχουν γονέα, τέκνο ή σύζυγο που ανήκει στην κατηγορία ατόμων με αναπηρία. Τούτο αποδεικνύεται με γνωμάτευση της εκάστοτε αρμόδιας Υγειονομικής Επιτροπής ή απόφαση Συνταξιοδότησης που έχει εκδοθεί από τα αντίστοιχα Ασφαλιστικά Ταμεία (Ο.Γ.Α., Τ.Ε.Β.Ε., κ.λπ.). Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτει το ποσοστό αναπηρίας και η χρονική διάρκειά της. Η αναπηρία των γονέων μοριοδοτείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 της παρούσης μόνο στην περίπτωση που ο δικαιούχος είναι άγαμος και ταυτόχρονα  δεν έχει συμπληρώσει το 24ο έτος της ηλικίας του.

ε) Είναι άγαμοι ορφανοί τουλάχιστον από ένα γονέα και οι ίδιοι δεν έχουν συμπληρώσει το 24ο έτος της ηλικίας τους. Τούτο αποδεικνύεται με πιστοποιητικόοικογενειακής κατάστασης του ιδίου και ληξιαρχική πράξη θανάτου του γονέα.

στ) Είναι μέλη (γονείς ή τέκνα) πολύτεκνης ή τρίτεκνης οικογένειας. Τούτο αποδεικνύεται με πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

ζ) Είναι μέλη (γονέας ή τέκνα) μονογονεϊκής οικογένειας με παιδιά εκτός γάμου. Τούτο αποδεικνύεται με πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

η) Έχουν Γενικό Μέσο Όρο Βαθμολογίας (ΓΜΟΒ) του εξαμήνου που καταρτίστηκαν μεγαλύτερο ή ίσο του δεκαπέντε (15). Τούτο αποδεικνύεται από τα αρχεία που τηρούνται στο Ι.Ε.Κ.

Η υποτροφία συνίσταται:

1. Η υποτροφία συνίσταται σε ένα εφάπαξ χρηματικό ποσό ύψους επτακοσίων πενήντα ευρώ (750,00 €) ανά υπότροφο.

2. Οι υποτροφίες χορηγούνται κάθε εξάμηνο κατάρτισης.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης για υποτροφία έχουν οι καταρτιζόμενοι που δικαιούνται εγγραφής στα εξάμηνα Β΄ , Γ΄ , Δ΄  και οι αποφοιτήσαντες από το Δ΄ εξάμηνο για τις ειδικότητες τεσσάρων (4) εξαμήνων, καθώς και οι καταρτιζόμενοι που δικαιούνται εγγραφής στο Β΄ εξάμηνο για τις ειδικότητες δύο (2) εξαμήνων και  πληρούν τις  προϋποθέσεις που αναφέρονται παραπάνω κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για υποτροφία. Οι  υποψήφιοι για υποτροφία υποβάλλουν στο Δημόσιο Ι.Ε.Κ., στο οποίο καταρτίζονται ή καταρτίστηκαν, αίτηση, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά ως ακολούθως:

α) Για το χειμερινό εξάμηνο κατάρτισης, εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την έκδοση των αποτελεσμάτων των Τελικών Εξετάσεων.

β) Για το εαρινό εξάμηνο κατάρτισης, από δέκα (10) έως και πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν την έναρξη της κατάρτισης του επομένου χειμερινού εξαμήνου κατάρτισης.»

Το ποσοστό των υποτρόφων στα Δημόσια Ι.Ε.Κ. ανερχόταν περίπου στο 14% του συνόλου των καταρτιζομένων κάθε έτους. Τώρα δεν θα υπερβαίνει το 10%, με συνένωση των κατηγοριών Α και Β.

Πρόκειται για μία ακόμα αρνητική εξέλιξη στο χώρο της κατάρτισης, ενδεικτική του τρόπου με τον οποίο το Υπουργείο Παιδείας αντιμετωπίζει τους σπουδαστές.

Advertisements

866 Σχόλια

 1. […] “Σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. (ΥΠΕΠΘ… [Διαβάστε το υπόλοιπο του άρθρου στο blog του (1286 λέξεις)] […]

  • κοιτάω συνέχεια τίποτα δεν έχει μπεί…τα παιδιά που είναι στα δημόσια πήραν χρήματα εμείς απο τα ιδιωτικά τίποτα ακόμα!

   • και εγω από δημόσιο ΙΕΚ ακόμα περιμένω υποτροφία του 2008. Αυτή η λίστα που έχει ανακοινωθεί στην διαύγεια τι αφορά; Γιατί αναφέρει το όνομα μου αλλά εγω χρήματα δεν έχω δει.

 2. […] “Σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. (ΥΠΕΠΘ… [Διαβάστε το υπόλοιπο του άρθρου στο blog του (1286 λέξεις)] […]

 3. Γεια σας ποτε περιπου θα μπουν τα χρηματα της υποτροφιας τον καταρτιζομενων του δημοσειου ιεκ, Ετος 2009-2010
  Ευχαριστω

  • Δεν έχει ανακοινωθεί κάτι. Απλώς παρακολούθησε το λογαριασμό σου και κάνε υπομονή. Από αυτά που ακούω θα αργήσουν.

   • Που μπορουμε να κοιταμε ανακοινωσεις σχετικα με το ποτε θα μπουν τα λεφτα των υποτροφιων;
    Γνωριζει κανεις ποτε θα μπουν του ετους 2008-2009;

  • egw phra ypotrofia to 2008 k akoma perimenw! ypomonh!!

 4. Καλημέρα.Ξέρει κάποιος πως μπορώ να επικοινωνήσω με τον ΣΥΣΔΙΕΚ; Ευχαριστώ.

 5. sisdiek@hotmail. com
  ή
  sisdiek@gmail.com
  ήταν η e-mail address. Δοκίμασε και τις δύο.

  • Που μπορουμε να κοιταμε ανακοινωσεις σχετικα με το ποτε θα μπουν τα λεφτα των υποτροφιων;
   Γνωριζει κανεις ποτε θα μπουν του ετους 2008-2009;

   • Φίλε, από όσο ξέρω δεν ανακοινώνονται κάπου. Γύρω στα 3 εξάμηνα είναι πλέον η καθυστέρηση στην καταβολή των υποτροφιών. Απλώς περιμένεις να βρει το κράτος λεφτά…
    Αφού είσαι του 2008-2009, κατά το φθινόπωρο του 2010 ίσως να στα δώσουν.

 6. Τα λεφτά τα παίρνει το κράτος από την ευρωπαική ένωση και στα δίνει μέσω του προγράμματος του ΕΣΠΑ.Φυσικά καθυστερεί γιατί τα 8.000.000 ευρώ που επιδοτήθηκε να δώσει στους σπουδαστές τα έχουν φάει μεταξύ τους.Αυτοί είναι οι κύριοι και ντροπή τους.Ξέρει κανείς πως μπορούμε να κινηθούμε νομικά γιαυτό που συμβαίνει με την απίστευτη καθυστέρηση ετών?

 7. Οι εξετάσεις πιστοποιησης 2009-20010 ήταν παράνομες αλλά δεν βλέπω να ενδιαφέρεται κανείς…τα λεφτά από τις υποτροφίες 2008-2009 τα έχουν φάει αλλά δεν βλέπω να ενδιαφέρεται κανείς… είμαστε άξιοι τις μοίρας μας….

 8. kala plaka kanoume … aytoi tha paroun ta lefta kai tous niazei to pote !!
  evgala 18,7 kai o defteros 16.9 ,i oikogeneia mou xrwstaei polla kai epidi den mporoume na to apodeixoume eggraptws pire ypotrofia mia pou exei kai lefta kai spitarona tin wra pou kindinevw na xasw to diko mou alla exei paidi me eidikes anages kai exei vgalei 15 kai kati !!! ayto tha pei eimaste axioi tis moiras mas kai oxi to tha argisoume na paroume ta lefta mas !!!! tha argisete alla tha ta parete !!!!!

 9. φιλαράκο δεν κάνουμε πλάκα και για να ανοίγουμε ποστ πάει να πει ότι τα χρειαζόμαστε.όσο για αυτά που λες είμαι 38 χρονών και έβγαλα σε όλα τα εξάμηνα πάνω από 18,5 και ξέρεις πόσες υποτροφίες πήρα? μια…. γιατί είχα την ατυχία να δουλεύει η γυναίκα μου.και ξέρεις με πόσο βαθμό πήραν τις υποτροφίες οι άλλοι? με 16.και δεν βλέπω να αλαζει τίποτα προς το καλύτερο αλλά προς το χειρότερο.αν είσαι μεγαλύτερος και θες να σπουδασεις κάτι που νομίζεις ότι θα έχεις καλύτερη τύχη στην αγορά εργασίας ….απλά στο απαγορεύουν με τον τρόπο τους…

 10. Λοιπόν στα τέλη του Μαϊου κάλεσα τον ΕΣΠΑ και ρώτησα.Με διαβεβαίωσε ένας κύριος πως τα λεφτά σίγουρα δεν θα τα χάσουμε και μάλιστα πως πιθανόν μέχρι τέλος Ιουνίου θα έχουμε πληρωθεί.Οπώς θα διαπιστώσατε από τους λογαριασμούς σας δεν συνέβει κάτι τέτοιο.Γνώμη μου είναι πως όλη αυτή η καθυστέρηση είναι παράνομη και πραγματικά θα ήθελα αν κάποιος από εσάς γνωρίζει ας μας ενημερώσει αν είμαστε νομικά καλυμμένοι και πως μπορούμε να κινηθούμε γιατί προσωπικά έχω 3 υποτροφίες σε εκρεμμότητα που σημαίνει οτι είναι πολλά λεφτά που δεν τα βρήκα στο δρόμο ούτε θα τα χαρίσω σε κανένα.Αα τα έχουνε φάει δεν με ενδιαφέρει να τα βρούνε να μας τα δώσουν αφού το ορίζει ο νόμος.Τέλος φίλε μου George για να ψαχνόμαστε έτσι μάλλον όλοι θα τα έχουμε ανάγκη.

 11. Εγώ έκανα καταρτιζόμενος τα εξάμηνα 2008Β 2009Α 2009Β 2010Α. πήρα τις υποτροφίες το πρώτο εξάμηνο την υποτροφία Β και μετά άλλαξε το κολπάκι και οι άλλες 2 που πήρα είναι με τον νέο νόμο. Τώρα θα πάω τον Σεπτέμβρη και για την τέταρτη. Γιατί δεν συγκεντρωνόμαστε οι δικαιούχοι να κάνουμε μία βόλτα στα πρωτοδικεία για μία καταγγελία? Δεν απαιτεί κάτι αυτό.

 12. Γι’αυτο ρωτάω αν έχει κανείς κανα συγγενή νομικό να μας πει τα δικαιώματά μας.Δεν γίνεται να περιμένουμε 2 και 3 χρόνια λεφτά τα οποία τα έχει δώσει από το 2002 η ευρωπαική ένωση για μας .Όπως αν δεν τους πληρώσεις δεν σε εγγράφουν άμεσα στην ειδικότητα έτσι θα έπρεπε έστω μέσα στο επόμενο εξάμηνο να μας τα δίνανε.Είναι απαράδεκτο.Αλ΄λά όσο δεν υπάρχει κάποιος να τους πιέσει τόσο μας γράφουν.Απορώ αυτό το σωματείο των σπουδαστών ιεκ τι κάνει.Καλέστε τον υπεύθυνο για τις υποτροφίες στον ΟΕΕΚ και θα καταλάβετε τι σημαίνει αδιαφορία , απαξίωση και μηδενική ενημέρωση.

  • ΜΠΑ ΜΟΝΟ ΣΤΑ ΚΑΝΑΛΙΑ ΘΑ ΕΧΟΥΜΕ ΜΙΑ ΚΑΠΟΙΑ ΑΜΕΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΗ ΜΠΑΝΑΝΙΑ ΠΟΥ ΖΟΥΜΕ…..ΤΟ PROFIL ΤΟΥΣ ΝΟΙΑΖΕΙ ΜΗΝ ΤΣΑΛΑΚΩΘΕΙ…

 13. egw phra thlefwno kai rwthsa ston oeek ston tomea mis8odosias kai mou eipa oti gia tous ma8htes h ypotrofies exoun mpei mexri kai e3amhnou 2007b.. apo 2008a kai meta dn exei mpei tpt..otan rwthsa timh mou eipan oti 8a parete to e3amhno 353 eurw..

 14. Φίλε δημήτρη 353 τα χρήματα για όσους έχουν προλάβει να πάρουν υποτροφία με τον προηγούμενο νόμο.Από το 2009 και μετά τα χρήματα είναι 730 για κάθε υποτροφία που παίρνεις.Το θέμα είναι πότε θα μπουνε πράγμα που είμαι σίγουρος ότι δεν σου απαντήσανε.Δηλαδλη οι υπάλληλοι είναι εκεί και πληρώνονται για να ΜΗΝ ΞΕΡΟΥΝ.ΤΕΛΕΙΑ ΧΩΡΑ!!!

 15. Dld egw 8a parw 353 gia to e3amhno 2008b kai gia ta e3amhna 2009a kai 2009b 8a parw apo 730 eurw?
  basika mou eipa gia to e3amhn 2008b kai gia to 2009 mou eipe oti dn tis exoun er8ei akoma oi katastaseis an 8umamai kala..

 16. Εμένα μου είπαν προχθές «Πάρε τηλέφωνο από Σεπτέμβριο»

 17. Nai dimitri akrivws tha pareis 353 gia 2008 b kai apo 750 gia ta alla.Re den drepontai ligaki 2 xronia kai den tous exoun paei oi katastaseis POSO ZWA EINAI.GIA POSO KOROIDA MAS PERNANE.POSO PLHRWNONTAI GIA NA LENE AYTES TIS PAPARIES.

 18. Θα στείλω e mail σε όλα τα μέσα που έχουν σελίδες και επίσης και στο συνήγορο του πολίτη αν ενδιαφερόσαστε κατακλύστε τούς με e mail και εσείς μπας και δούμε αποτέλεσμα…

 19. Swstos tha to kanw kai egw.Kante to oloi.Sto kanonismo leei oti Οι υποτροφίες χορηγούνται κάθε εξάμηνο.XAXAXAXAA na lene kalytera oti xorhgountai kathe examhno kai plhrwnontai kathe 3-4 xronia.Epishs oi ypallhloi mas einai anideoi kai plhrwnontai tzaba gia na dikaiologoumai ta lefta pou phrame apo thn epidotisi.

 20. καλησπερα παιδια εγω πιστευω πως δεν προκειται να μπουνε ποτε τα λεφτα!εχω παρει και εγω 3 υποτροφιες εχω τελεισει απο περυσι τον ιουνιο και ακομα δεν εχω παρει τιποτα!αυτο που τους χρειαζεται ειναι μια καταγγελια και να τους ξεφτυλλισουμε στα καναλια.ετσι κ αλλιως δεν ζηταμε τιποτα παραπανω απο αυτα που μας χρωστανε

 21. ενταξει ρε παιδια ας χαλαρωσουμε λιγο δεν σωνομαστε με 750 και 1000 ευρω! καλως η κακως η χωρα μας αυτη τη στιγμη βρισκετε σε κρίση ! και για αυτο ευθυνομαστε ολοι εμεις που τους ψηφιζουμε! Ως εκτουτου! πηγαμε σε ενα ΙΕΚ δημοσιο κ δωσαμε 350 ευρω το εξαμηνο!! σε αντιθεση με ενα Ιδιωτικό που θα δίναμε 3500 ευρω το χρονο χωρια τα μουφατζιδικα σεμιναρια που σου βαζουν κ σε υποχρεωνουν να πας περνωντας σου 100αρια αβερτα! Το σίγουρο ειναι πως τα λεφτα μας δεν τα χανουμε ! απλα πιστευω πως θα αργησουν λιγο ακομα! και καθε μηνα παω κ κοιταω μηπως τα εβαλαν! κ παει ενας μιση χρονος ! αλλα κανω υπομονη κ δειχνω κατανοηση!!

  • Δεν έχει σχέση με τα οικονομικά της χώρας τα λεφτά είναι από το ΕΣΠΑ και τα έχουν πάρει με το παραπάνω απλά είναι σε κάποιες τσέπες η μάλλον σε κάποιους λογαριασμούς και τοκίζονται.Όπως ακριβώς γίνεται με τα λεφτά των ΤΕΙ και των πανεπιστημίων που κάθονται κάνα εξάμηνο στην καλύτερη σε κάποιους λογαριασμούς κλειστά και οι μάγκες παίρνουν τούς τόκους.Ξύπνα αδερφέ δεν είναι όλα αγγελικά πλασμένα στην μπανανια ζούμε.

  • file mou giwrgo egw piga se idiwtiko iek deinontas 300 eyrw to mina, pou me to zori ta evgazan oi goneis mou (pragma pou den symvainei k fetos gi ayto k stamatisa apo to iek) gi ayto k thymwnw akomi perissotero pou enw tous eskaga tooosa lefta kathe mina stin wra mou, egw gia mia ypotrofia prepei na perimenw toulaxiston 6 mines! polloi apo edw mesa opws k egw sigoura ta 750 eyrw pou tha pername, AN mas evazan stin wra tous tin ypotrofia, tha mas eswzan… egw eilikirina otan kerdisa tin prwti ypotrofia mou (ton aprilio pou mas perase) eixa xari para poly.. akoma omws ta lefta mou den exoun mpei k eikrina aytin tin priodo estw k ayta ta 750 eyrw sigoura tha me eswzan… k pisteyw k pollous allous apo edw.. gi ayto k polloi apo emas den mporoume na deiksoume tin idia ypomoni k katanoisi me esena… eidikotera otan kseroume oti exoun parei apo tin eyrwpaiki enwsi ta lefta twn ypotrofiwn mas…

   • sumfwnw apoluta me th sofia, k egw teleiwsa idiwtiko iek k eidika s emas den eixan auto to programma me tis upotrofies ka8e e3amhno alla mono se ena sto teteleutaio prin apofoithsw, dhladh ton iounio tou 2010! k mporw na pw oti hmoun tuxerh pou kerdisa thn uypotrofia efoson eimai paidi monogoneikhs epeidh h mhtera mou exei pe8anei k ta lefta pou dikaioumastan san apozhmiwsh egw k o aderfos mou mas voh8hsan na spoudasoume. g auto mporesa na paw sto iek alliws oute ap e3w. k twra perimenw panw apo 2 xronia twra thn upotrofia k enw eixa parei ston oeek me parepemyan sto ideke to opoio stis arxes oktwmvrh mou eixan pei oti prwta 8a plhrwsoun ta dhmosia iek k ta upoloipa 8a ta phrwsoun kata to dekemvrh, k f mou eipan na 3anaparw telh noemvrh gia na ma8w pote akrivws 8a plhrw8oun. to poso opws mou eipan paramenei 750 alla shmera dokimasa na parw 10 fore ap t prwi k dn to shkwnei kaneis!an pragmatika ma8w kapoio tropo na kinh8w nomika 8a to kanw gt einai aparadekto opws leei h sofia emeis na exoun thn apaithsh na tous plhrwnoume to polu se 30meres k autoi na uposxontai lagous k petraxhlia k na kinduneuoume na xasoume k auta pou dikaioumaste… na shmeiw8ei oti evgala to teleutaio mou e3amhno me 20 xwris kamia voh8eia apo ka8hghtes klp k g auto katafera na dwsw ena enausma na mou dwsoun upotrofia, alla sto telos mou fainetai tosos kopos k tosh skwtoura xamena 8a pane…

   • Καλημερα, μ αρεσει να ειμαι δικαιος και το λεω αυτο επειδη εγω εκανα 2 εξαμηνα σε δημοσιο Ιεκ οταν γραφτηκα σεπτεμβρη εδωσα περιπου 340-360 ευρω κ τον δεκεμβρη ημουν δικαιουχος της υποτροφιας αυτο ειχε ως αποτελεσμα να μην πληρωσω το επομενο εξαμηνο κ να μου χρωσταει κ το κρατος 360.. (αρα τα λεφτα μου πισω κ δωρο το επομενο εξαμηνο.. στη συνεχεια τον ιουνιο ξαναπηρα την υποτροφια αλλα 740 ευρω.. αρα τελειωσα το ΙΕΚ Δωρεαν και κερδιζω και 740.. ουσιαστικα… κ τωρα ειμαι εδω να φωναζω για τα λεφτα που μου χρωστανε…

 22. για το ότι φταίνε αυτοί που τους ψήφισαν αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Τώρα όσων αφορά την κρίση στην οποία βρίσκεται η χώρα δεν είναι κάτι που προκαλέσαμε εμείς αλλά όλοι αυτοί που για να κερδίσουν περισσότερα μείωσαν την αγοραστική δύναμη του λαού. Να σε ρωτήσω κάτι φίλε Γιώργο… Αν χρωστούσες εσύ στην εφορεία ή στο δημόσιο έτσι θα λέγαν? Άντε βρε το παιδί δεν μπορεί τώρα άλλα θα μας τα βάλει σίγουρα???????????????????????? Ξύπνα και μύρισε τον καφέ γύρω σου…

 23. kalhspera ego exo parei 3 upotrofies kai sun tin praktikh mou i proti einai to 2008 kai akolouthoun i epomenes thelo ta lefta mou kai adiaforo an auto to kratos exei problhmata perimeno poso kairo stin teliki as min legane oti dinoun upotrofies den katalaba tous zitao kati pou den dikaioume kati pou den plhrosa emena gia na me xratoun mou zitisan 376,00 euro ego giati na mhn ta paro piso athou sthn teliki den ta ekletha opos auta ta lamogia

  • tha symfwnisw apolyta mazi sou «mpoumpou» k egw den iksera oti tha kathisterisoun toooso poly.. diavazw ayta edw pou grafoun oi ypoloipoi k exw frikarei! an den eixan ta lefta gia na mas ta dwsoun (efoson ta fagane) as min dinane ypotrofies!! dikaioumaste ayta ta lefta k einai eksorgistiko k megali koroidia na prepei na perimenoume tosous mines gia na ta paroume! sto telos mou fainetai tha mou ta valoun mazi me tin syntaksi, gt apo oti vlepw sta 80 mou tha mou tin dwsoun tin ypotrofia!! gia na min pw oti poly fovamai oti den tha ta paroume … egw skopeyw ayrio na parw tilefwno sto oeek k tha ginei xamos!

 24. Παιδιά ξεκινήστε τις καταγγελίες σε site εφημερίδων και blogs.Εγώ ήδη το έχω κάνει σε 4-5 γνωστά.Τουλάχιστόν να ακουστούμε να μη μας περνάνε και για κορόιδα.Και να πάρεις στον ΟΕΕΚ τα ίδια θα σου πούνε οι ανεύθυνοι τύποι που πληρώνονται για να ΜΗΝ ξέρουν.Πάρτες μας τηλέφωνο από το νέο έτος.Τέλος παιδιά τα λεφτά αυτά δεν πρέπει να τα χάσουμε είναι δικά μας και τα έχουμε κερδίσει με κόπο πολλοί από εμάς που δουλεύαμε συγχρόνως.Μου χρωστάνε 4 υποτροφίες που είναι πολλά λεφτά για την εποχή που ζούμε.Δεν θα τα χαρίσω στα πλούσια λαμόγια.

  • Γεια σας παιδιά.Να πάμε δικαστικώς ολοι μαζί.Μια ζωη κοροιδία ,φτάνει πια.Εμένα μου χρωστάνε 2 Υποτροφίες.Βεβαίως και κουραστήκαμε 2 χρόνια,πέρα απο τα προσωπικά προβλήματα που είχε ο καθένας.ΝΤΡΟΠΗ ΤΟΥΣ.Αλλά δεν φταίνε αυτοί ,ΕΜΕΙΣ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΕΜΕΙΣ που τους ψηφίζουμε για να διαχειρίζονται το ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΡΗΜΑ.Πως περιμένουμε λύση απο αυτούς που δημιούργησαν τα προβλήματα;Ο Έλληνας δεν ανεχτηκε Γερμανούς και Τούρκους ,θα ανεχτεί ΑΥΤΟΥΣ;Είναι γελασμένοι.

 25. telika paidia tin pire kaneis tin ipotrofia????tha iuela na thero kai apo esas pou eipate oti tha parete til ti sas eipan??theri kaneis ena poio episimo til tou oeek kai na paroume oli til

 26. Παιδια εχετε δικιο! κ δεν τα γνωριζα ολα αυτα περι εσπα..κτλπ! δυστυχως τα ΙΕΚ δεν εχουν καποιον να μας εκπροσωπει κ με το να φωναζει ο καθενας μονος του δεν κανουμε δουλεια.. θα πρεπει να γινει κατι πιο συντονισμενα! για να μπορεσουμε να διεκδηκησουμε αυτα που μας ανηκουν!!

 27. Γεια σας παιδιά,εμένα μου χρωστάνε 2 υποτροφίες απο το 2008.Παίρνω στον ΟΕΕΚ ,δεν ξέρουν τίποτα.Ντροπή τους.Αλλά δεν φταίνε αυτοί ,μόνο εμείς που τους ψηφίζουμε.Να δω πότε θα ΞΥΠΝΗΣΟΥΜΕ οι Έλληνες που είμαστε λες και έχουμε πάρει χάπια.Αποφασίζουν για την ζωη και τα όνειρα μας ,καταστρέφουν το μέλλον των παιδιών μας,καταδικάζουν σε φτώχεια και μιζέρια τον Ελληνικό Λαο και εμείς παρακολουθούμε σαν θεατές,λες και δεν μας αφορά.Ας δούμε λοιπόν πόση ΥΠΟΜΟΝΗ εχει αυτός ο λαός.

 28. perasan 2,5 xronia kai den exw parei akoma tipota…mono ena adeio logariasmo exw- pou me anagasan na kanw giati eixan kai protimhsh sthn emporikh..exw arxisei na ekneurizomai me to kwlosysthma tous…

 29. prepei na ginoun mazikes kiniseis me katopin sunennoish olwn emas kai na prosfygoume kapou pou kapoiosss isws kati na kserei!den mporw na bgalw akrhhhhhhhh pragmatika aisxossss

  • Λοιπόν παιδιά το σκεφτόμουν πολύ σήμερα αυτό το θέμα.Εγώ έχω μία υποτροφία που εκρεμμεί από το παλιό σύστημα και 2 από το καινούριο.Δικαστικά αν το πάμε όλοι είμαι σίγουρη ότι θα δικαιωθούμε!Αν μαζευτούμε με 30,50,100… άτομα και δεν ξέρω πόσοι άλλοι,με ελάχιστο κόστος ο καθένας(τα λεφτά που θα πάρει ο δικηγόρος εννοώ) κάτι θα γίνει.Η μητέρα μου όταν δούλευε στο νοσοκομείο είχαν μαζευτεί γύρω στα 100 άτομα και κινήθηκαν δικαστικά για χρήματα που τους χρωσούσαν.Είναι άλλη περίπτωση βέβαια αλλά η συλλογική προσπάθεια δικαιώνεται.Θα κάνω αν συμφωνείτε ένα γκρουπάκι στο facebook για να μπούμε όλοι και να συννενοούμαστε από εκεί για κάποια κίνηση.Θα ρωτήσω και κάποιον γνωστό μου δικηγόρο…Για νεότερα θα σας ενημερώσω!!

 30. ego pira simera til sto iek pou pigena kai mou eipan den theroun auti stilan leei ta xartia kai den einai diko tous thema den theran oute pianou thema einai tous eipa na mou poun na paro ekei til na enoimerotho kalitra alla den mou to dosan eipan episis oti einai 1,5 xrono piso oi upotrofies.den thero theri kaneis ena pio episimo tilefono an nai gratheto gia na paroume vre paidia

 31. Egw frontisa na paw sto IEK kai na parw vevaiwsh oti dikaioume tis sygkekrimenes ypotrofies. Kante to idio kai meta mporoume na to kynhghsoume me allous orous…

 32. geia se olous!
  na sas enimerwsw oti gia to 2011 den tha mporoume na kanoume aitisi gia upotrofia, giati to kratos den exei pleon xrimata….. etsi me enimerwsan apo to iek sto opoio pigainw! oso gia tis duo upotrofies pou mou xrwstane idi , me sumvouleusan na kanw upomoni ki oti makari kapoia stigmi na mpoun , giati me ta kainouria dedomena moiazei kapws….. outopiko…… na ginei suntoma. an akpoios gnwrizei kati perissotero as mas to anakoinwsei

 33. sto iek pou phgainw egw den isxuei kati tetoio…

 34. tora ta phra gia ta kala eleos pia pragmatika eleos.kathe mhna tous diname ta didaktra akoma kai an den eixame lefta,kai malista ws mia shgkekrimenh hmeromhnia eprepe na eixan stalei sthn Athina gia na mhn uparksei problhma……emeis perimenoume toso kairo kai tipota oute ena 1euro……e OXI PIA ta koroida kai oi agathiarides ksipnane kapoia mera……gia na mh mplextoume nomika kanoume upomonh kai tou perimenoume alla auto mas teliose h tha baloun auta pou dikaioumaste h tha tous kapso mazi me auta ta lefta pou dikaioumai 2250 apo 3 upotrofies……se authn thn periptosh ta kano prosanama kai xorhs deuterh skepsh………TELOS TA KOROIDA…….HDH ARGHSAME PAIDIA PREPEI NA TO PAME DHKASTIKA…..TA LEFTA THA TA PAROUME O KOSMOS NA XALASEI……..KANEIS DEN TROEI TA LEFTA MOU AN DEN TO EPITREPSO………..POLEMO THELOUN THA TON EXOUN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 35. Λοιπόν παιδιά το group στο facebook έγινε
  «ΓΙΑ ΠΕΡΑΣΤΕ!…ΟΠΟΙΟΣ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΙΕΚ…ΕΔΩ!» Μπειτε μέσα για να συννενοηθούμε από εκεί.Με τα δικαστικά δεν ξέρω τι παίζει..Δεν έμαθα ακόμα

 36. τελικα τα δικαιολογητικα για τις υποτροφιες θα κατατεθουν κανονικα και για το 2011. Φαινεται επιασαν τοπο οι διαμαρτυριες μας…. προσεξτε τις προθεσμιες υποβολης. στο ιεκ που πηγαινω ειναι μολις δυο ημερες η προθεσμια….

 37. Jonny dld emena pou xrwstane twn eksamhnwn 2008b 2009a 2009b ti tha prepei na upobalw k pou???

  • geia sou dimitri
   ennousa oti telika tha mporoume na katathesoume dikaiologitika gia upotrofia kai fetos. an deis to mhnuma pou eixa anartisei parapanw tha katalaveis. arxika mou eixan pei oti fetos de tha dextoun dikaiologitika giati logw krisis den tha xorigithoun upotrofies. telika den isxuei kati tetoio. apla ithela na enimerwsw gia na min uparxei parapliroforisi. mou eipane oti etsi tous eixan enimerwsei arxika, alla oti telika logw antidrasewn twn dikaiouxwn, i diadikasia tha ginei nomotupa kai fetos. elpizw na se diafwtisa…

 38. PAIDIA K EGW TO IDIO PROBLIMA EXW EDW K 3 EKSAMINA DEN EXW PAREI TPT…
  MATHATE KATI KAINOYRIO

 39. telika yparxei kanenas pou exei parei ta xrhmata?egw persi ksekinisa ti sxoli k m xrwstane 3 eksamina kai akoma perimenw..

 40. ego agapiti mou fili teliosa ti sxoli fevrouario tou 2010 exo parei 3 upotrofies 2009β-2009γ-2010δ kai tin praktiki pou ekana kai plironesi(upo proipothesis bebaia) den thelo na apogoiteuso kanenan alla thexaste ta euro.

 41. παιδια πραγματικα γινεται ενας πανικος αυτη την στιγμη απ οσο εμαθα ο ΟΕΕΚ δεν υπαρχει ποια .. κ την ευθυνη την εχει αναλαβει το υπουργειο καποια τηλεφωνα που βρηκα ηταν το 210 2709021 -2 πλεον εκει θα πρεπει να απευθυνθουμε αλλα θα πρεπει να γινει συσταση παλι της επιτροπης κ του θεσμου του ΙΕΚ για να ξερουν απο ποιον διοικηται..κτλπ.

 42. giwrgo egw kapote eixa epikoinwnhsei me auto to thlefwno 2102709050 – 51 – 52 opou einai h mis8odosia ‘h to logisthrio tou oaed oeek kati tetoio..
  mou xan apanthsei kai eixa anazhthsh thn upotrofia mou. mou eixan pei oti exoun er8ei apo to iek h katastash me ta onomata alla dn gnwrizoun pote 8a mpoun ta lefta..

 43. Υποτροφίες και πρακτική άσκηση των σπουδαστών των Ι.Ε.Κ. (2008-2010)

  Τόσο οι υποτροφίες όσο και η επιδότηση της πρακτικής άσκησης των σπουδαστών των Ι.Ε.Κ. αποτελούσαν συγχρηματοδοτούμενες πράξεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» του Ε.Σ.Π.Α. με δικαιούχο της πράξης τον Ο.Ε.Ε.Κ. Στην παρούσα φάση δρομολογείται νομικά η μεταφορά της ευθύνης διαχείρισης και εκκαθάρισης των πράξεων αυτών στο Ι.Δ.ΕΚ.Ε., το οποίο παράλληλα προετοιμάζει τις διαχειριστικού τύπου διαδικασίες που απαιτούνται για την ολοκλήρωση των πράξεων. Η προσπάθεια που καταβάλλεται έχει ως στόχο στα τέλη Ιουλίου να ξεκινήσει η καταβολΗ των σχετικών δαπανών. Το Ι.Δ.ΕΚ.Ε. θα αποτελέσει και το δικαιούχο των σχετικών πράξεων μέχρι το τέλος της προγραμματικής περιόδου του Ε.Σ.Π.Α.

  Για το θέμα αυτό δύνανται αποκλειστικά οι Διευθυντές και οι Υποδιευθυντές των Ι.Ε.Κ.,αλλά και οι ενδιαφερόμενοι απόφοιτοι να ενημερώνονται, μετά τις 10/4/2011, από τα τηλ. 213.1311609 και 213.1311562 του Ι.Δ.ΕΚ.Ε.

  Με την παρούσα εγκύκλιο σας ενημερώνουμε για τις εξελίξεις σε μια σειρά από θέματα της Αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης. Με βάση τις πληροφορίες της παρούσας καλείστε να ενημερώνετε όλους τους πιθανούς ενδιαφερόμενους που σας απευθύνουν σχετικά ερωτήματα, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η ισότιμη, ταυτόχρονη και ολοκληρωμέν πρόσβαση στην ενημέρωση τόσο των καταρτιζόμενων όσο και των εκπαιδευτών των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ).

 44. Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων (Ε.Ο.Π.Π.)
  http://www.eopp.gov.gr
  Ο ΕΟΠΠ (Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων) είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου το οποίο ιδρύθηκε με το Νόμο 3879/21-9-2010 «Ανάπτυξη της Διά Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις» και εποπτεύεται από τον Υπουργό Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων. Αποτελεί τον εθνικό φορέα πιστοπο

 45. molis epikinonisa me to ideke gia tiws upotrofies mou eipan se ena mina na pao sto topiko iek pou apofitisa kai tha uparxon anakinosis ekei

 46. Κουπόνια κατάρτισης για σπουδές σε δημόσια και ιδιωτικά ΙΕΚ, τα οποία θα επιλέγουν οι ίδιοι οι νέοι, θα μοιράσει για πρώτη φορά από τον ερχόµενο Σεπτέµβριο το υπουργείο Παιδείας. Ουσιαστικά θα πρόκειται για vouchers σε περίπου 55.000 νέους 18-25 ετών, στους οποίους θα διανέμονται και με τα οποία θα επιχορηγούνται για πρώτη φορά τόσο οι ίδιοι οι ενδιαφερόμενοι όσο και τα ιδιωτικά ΙΕΚ. Πλεονέκτηµα είναι η δυνατότητα να επιλέγουν οι ίδιοι οι δικαιούχοι την ειδικότητα και τον φορέα κατάρτισης, σύµφωνα µε τις προσωπικές τους ανάγκες.

  Συνολικά το έργο έχει προϋπολογισµό 44 εκατοµµύρια ευρώ για την περίοδο 2011-2015, αλλά είναι μόλις ένα από τα πέντε μεγάλα προγράμματα Διά Βίου Μάθησης συνολικού ύψους 140 εκατ. ευρώ, την έναρξη των οποίων ανακοίνωσε η αναπληρώτρια υπουργός Παιδείας Φώφη Γεννηµατά. Τα προγράμματα αυτά αφορούν περισσότερους από 400.000 πολίτες που θα έχουν την ευκαιρία να σπουδάσουν και να αποκτήσουν εργασιακή εµπειρία.

  Τα κουπόνια αρχικής κατάρτισης θα δίδονται στους δικαιούχους είτε µε οικονοµικά – κοινωνικά κριτήρια για ειδικότητα σπουδών που οι ίδιοι επιλέγουν (voucher κοινωνικών κριτηρίων) είτε σε συγκεκριµένο αριθµό δικαιούχων που θα επιλέξουν συγκεκριµένες ειδικότητες που υπηρετούν την αναπτυξιακή προοπτική της χώρας, όπως θα τις ορίσει το υπουργείο Παιδείας από τις λειτουργούσες σήµερα 217 ειδικότητες αρχικής επαγγελµατικής κατάρτισης σε δηµόσια και ιδιωτικά ΙΕΚ (voucher επιλεγµένων ειδικοτήτων).

  • Mpoumpou αυτό δεν έχει να κάνει με τις δικές μας υποτροφίες νομίζω και καλα θα κάνουν πριν εφαρμοστεί να μας έχουν ξεχρεώσει.Έχει τελειώσει η υπομονή μας.Ελπίζω τέλος αυτού του μήνα αρχές του άλλου όπως είχανε πει να μας τα δώσουν.

 47. kai poios mou leei emena oti emeis den tha paroume 0/0 tous kai apo edo kai pera na dinoun kai kouponia gia na min bgenoun kai ektos .den thero ti prepei na kanoume i alithia einai giati an ethera tha to eixa kanei auto pou thero einai oti prepei na ta paroume tora me tin 5 dosi giati lipame an to kathisterisoyne kialo den tha ta paroume pote………………….——————-

 48. Παιδια πηρα πριν λιγο τηλεφωνο (ΙΔΕΚΕ)και μου παν οτι εξασφαλίστηκαν τα χρηματα και ψηφιστηκε ο νομος πριν 10 μερες τωρα μου παν μενει να να βαλουν τα ονοματα σε λιστες excel ολοι αυτοι οι αρχειοθετηση θα κρατησει κανα τριμηνο αρα λενε οτι θα μας τα δωσουν Σεπτεμβρη – Οκτωβρη…. ρωτησα αν εχουν τα ονοματα των δικαιουχων και μου πε ναι…. αυτα απο μενα! 🙂

 49. epikinonisa me to idek esxioun auta pou ipothikan tin paraskeuh apla elexte ta bibliaria tis emporikis na einai energa min tixon kai exoun klisi giati einai adia emena mou eipan ektimoun oti tha ta paroume kai telos kalokairiou

 50. Πολλούς συναδελφικούς και αγωνιστικούς χαιρετισμούς.
  Είμαι κι εγώ ένα από τους πολλούς που περιμένουν υποτροφίες από ΙΕΚ.
  Ειχα φοιτήσει τα έτη 2007-8 και 2008-09.
  Είχα πάρει υποτροφίες και στα 4 6μηνα. Στα 3 πρώτα, τύπου Α και στο τελευταίο που άλλαξε ο νόμος, αυτή με τα κοινωνικά κριτήρια (με βαθμολογία 19,2). Από αυτές, έχω πληρωθεί μόνο του πρώτου 6μήνου.
  Επικοινώνησα αρκετές φορές με τον ΟΕΕΚ και το ΙΕΚ που αποφοίτησα, χωρίς να πάρω ουσιαστική απάντηση.
  Τις πιο ουσιαστικές και χρήσιμες πληροφορίες τις βρήκα εδώ και σας ευχαριστώ.
  Αν υπάρξει κάποια οργανωμένη κίνηση (δικαστικός αγώνας ή κάποια διαμαρτυρία), είμαι πρόθυμος να συμμετέχω.
  Κάπου διάβασα για γκρούπ στο facebook, σχετικό με το θέμα, αλλα βρήκα μόνο αυτό: http://www.facebook.com/group.php?gid=52803648533.
  Αν υπάρχει κάτι άλλο, ας μας το πεί όποιος μπορεί.
  Τα χρήματα αυτά τα κερδίσαμε με τον κόπο μας και δεν πρέπει να επιτρέψουμε σε κανένα απατεώνα να μας φάει.

 51. Πρίν λίγο πήρα τηλέφωνο στο ΙΕΚ που αποφοίτησα (Κορυδαλλού),
  Ο άνθρωπος ήταν συνεπέστατος! Με το ύφος του και μόνο μου έσπασε τα νεύρα και φυσικά για άλλη μια φορά «δεν ήξεραν τίποτα».
  Οφείλω να επισημάνω βέβαια, ότι στο συγκεκριμένο ΙΕΚ, στη γραμματεία τουλάχιστον, είναι οι ποιό ηλίθιοι, άσχετοι και εκνευριστικοί ανθρωποι. Πάντα απρόθυμοι!
  Αν επικοινωνήσει κάποιος με κανένα σοβαρό ΙΕΚ και μάθει κάτι, ας μας πεί.
  Σήμερα πάντως μίλησα με ένα καθηγητή, που και αυτός δεν εχει πληρωθεί ακόμη και μου είπε ότι τους ζήτησαν να στείλουν κάποιες δηλώσεις, για να προχωρήσει η διαδικασία των πληρωμών.
  Αυτό βέβαια δε σημαίνει απαραίτητα ότι θα πληρώσουν κιόλας, απλά το αναφέρω.

 52. Καλησπέρα σε όλους.

  Αποόίτησα το 2009 τον Ιούνιο.ήμουν υπότροφων και τα 4 εξάμηνα.
  Την πρώτη υποτροφία μου την κατέθεσαν 5-6 μήνες περίπου μετά.όσο για τις άλλες 3, δεν έχω ιδέα…κάτι άκουσα για κατάχρηση χρημάτων από κάποιους μέσα στο υπουργείο και είμαι σίγουρη πως κάτι τέτοιο συμβαίνει!Δεν δίνονται πλέον τα κίνητρα ώστε κάποιο παιδί που δεν τα κατάφερε στις πανελλαδικές, να εγγραφεί σε κάποιο ΙΕΚ, δημόσιο ή και ιδιωτικό).παίρνω τηλέφωνο καθημερινά και ακούω ποάντα την ίδια απάντηση..Δεν ΄’εχουν έρθει ακόμα τα χρήματα για να σας τα καταθέσουμε…Θα έπρεπε να ντρεπόσαστε κύριοι, όλοι εσείς που κάθεστε στην θέση σας και κανονίζετε καλοκαιρνές διακοπές με τα δικά μας χρήματα…Δηλώνω φανερά ότι εσείς οι ίδιοι, μας κάνετε να ήμαστε ανθέλληνες…Μήπως λοιπόν, επειδή από τα τηλεφωνήματα δεν βγάζουμε άκρη, να ακολουθήσουμε μία πιο δραστική μέθοδο?Μήπως θα πρέπει να τους δείξουμε ότι δεν κοιμόμσατε….μήπως θα πρ΄ρπει να καταλάβουν πως με τα χρήματα αυτά που θα πάρουμε θα πληρώσουμε τα νοίκια μας και τα έξοδά μας, για να μην γίνουμε κλέφτες με αξιοπρέπεια???

  • Καλησπερα Βικυ πριν γραψεις ολα αυτα.. δν διαβασες τα παραπανω… 😦 σε ενημερωνω λοιπον πως το ΙΕΚ σου δεν εχει καμια σχεση με τα χρηματα .. ο ΙΔΕΚΕ εχει την ευθυνη και μας εχει ενημερωση οτι τα χρηματα για της υποτροφιες εχουν εξασφαλισθη και απο σεπτεμβριο θα ξεκινηση η πληρωμη ! ………………..

   • Δεν αναφέρομαι στο ΙΕΚ και δεν κατακρίνω τις κινήσεις αυτών..Κατακρίνω τις κινήσεις όλων των άλλων κυρίων, αν ακόμα αποκαλλούνται έτσι, γιατί είναι απαράδεκτο να δίνουν τα χρήματα μετά από 2-3 χρόνια, γιατί κρατάω κάποιες επιφυλάξεις για το αν θα κάνουν καταθέσεις από Σεπτέμβριο.Εύχομαι και ελπίζω να έχεις δίκιο, γιατί θα είναι μία ανάσα τα χρήματα αυτά..Σε ευχαριστώ για την διευκρίνηση….

 53. Υπαρχει τιποτα νεοτερο εχει τηλεφωνησει κανεις να δουμε σε τι φαση βρισκετε η διαδικασια??

 54. ego pira til shmera mou eipan oti tha uparxoun neotera 15/9
  parte kai eseis mipos kai zoristoun outosi allos ta lefta uparxoun kai einai ethasfalismena apo to espa

 55. egw pantws poy epairna prin merikes meres, den to sikwnan… :/

 56. Σ ευχαριστουμε πολυ Μπουμπου κ γω επειδη ολες οι γραμμες τους ηταν OFF για αυτο ρωτησα ωστοσο ενταξει πιστευω πως το δικαιο είναι να μην τηλεφωνηση καποιος αλλος διοτι ειμαστε πολυ οι δικαιουχοι αν ο καθενας του περνει τηλεφωνο.. κ τους ζαλιζει..δν βλεπω να τα περνουμε ποτε! ας κανουμε υπομονη μεχρι 15 Σεπτεμβρη και ξαναεπιικοινωνουμε παλι 🙂 Φιλικα Κιστο!

 57. an thimame kala eixa grapsei kapoia stigmh sth selida sou kai mou eipes na mh ksanasteilo kati tetoio……..den eixa skopo na ksana steilo apla hthela na po oti phga sthn trapeza na rothso kai mou eipan oti exoun tis katastaseis me ta onomata kai oti otan mpoune ta xrhmata tha me eidopoihsoun.

 58. paidia perimenw ipotrofia ap to 2010!poso palioteroi iparxoun? tnx

 59. περιμενουμε απ το 2008 … βασικα παιδια το ερωτημα ειναι τα χρηματα που περιμενουμε το Σεπτεμβριο θα αφορα ολες τις υποτροφιες μας ? πχ εγω εχω 1 2008 ( 340ευρω) και μια 2009 μολις αλλαξε ο νομος (740 ευρω για σου ρε Αρη κουβαρντα!!! 😛 Λεφτα υπηρχαν 🙂 ) αρα απο Σεπτεμβρη θα παρω 1080 ευρω περιπου ? εφαπαξ ? η θα μας δωσουν της πρωτες μας υποτροφιες πχ..τα 340 του 2008..κ θα περιμενουμε τις επομενες μετα απο κανα 6 μηνο?

 60. ego exo tin 1 2009 340 euro
  tin 2 2009 740 euro
  tin 3 2010 740 euro
  kai tin praktiki 550 euro an den kano lathos kapou ekei einai 2010

  Kisto, to na paroume til oloi den einai kako diloni endiaferon kai oti theloun ta lefta tous kai alloi anthopi kai oxi 2,3 pou pernoun til aloste ta lefta ta exoun aplos kolovaran giati ta lefta den ta dinoun monitous ta dinoun apo to espa to xarti tis praktikis mou eixai sfragida apo to espa

  @nthi poios sou eipai na min grathis allo edo ? ego pantos pou eixa mia pelatisa apo tin emporiki kai aniki stin trapeza pou tha plirotho mou eipai oti den theri kati kai oti exoun na pliurosoun apo to 2007 kai nai katisteroun poli

 61. 2131311609
  2131311562 auta einai ta til an kapoios den ta theri

 62. mou eixes steilei ena mhnhma sto mail kai mou eipes kapoia pragmata tes pa.kai mena gnosth mou mou to eipe kai den exei logo na mou pei psemata.den nomizo…..ego pantos elpizo na einai alhthia giati h upomonh mou eksantlithike…den mporo na perimeno allo B.A.R.E.TH.I.K.A. kai go to 2009 pou phra thn proth, mou eixan pei oti htan 740 oxi 340..kai meta exo alles 2 tou 2009 kai 2010 kai autes apo 740

 63. mpoumpou plirwnoun stin praktiki?auto isxiei se oles tis idikotites?

 64. 1 an eixes kanei ta xartia sou gia praktiki 2 exeis xamilo eisodima tote nai 3 i an ekei pou ekanes tin praktiki itan o plithisos katoikon kato apo enan aritho katoikon tote nomizo pos nai.emena ota ekana ta xartia mou mou eixan pi oti malon tha to paro giati exo xamilo eisodima

 65. Πηρα σημερα τηλεφωνο πριν λιγο! κ μου παν οτι 1/10 θα ξεκινησει η παραδοση των χρηματων και μεχρι τα χριστουγεννα θα τα εχουμε παρει!! τωρα θα καταθεσουν τα χαρτια στο ΛΑΕΚ κ οσοι εχουν δηλωση τους αριθμους λογαριασμων θα τα παρουν αμεσα!!

 66. apo allou na ta perimeno kai apo allou na mou erthon thama thauma

 67. PAIDIA AKOUSTE PIRA TREIS UPOTROFIES KAI GIA TETRTI TWRA 8A DILOSOU . STO V. E. K (VEVAIWSI KATARTISIS POU PIRA GRAFEI OTI PIRA MONO MIA UPOTROFIA KAI MOY LENE PWS EPEDI ALAXE TOSA SUSTIMATA PX OEEK KLP OTI 8A TA PARW , 8A TA PARW I MPA???? EDW KAI DUO XRONIA DN EXO PAREI TIPOTA EINAI GIA SKWTOMA !!!!!!!!!!! PAIDIA PREPEI NA KANOUME KATI NA PAME OLOI MAZI NA TOUS KANOUMA KATAGELIA PRPEI NA VROUOME KATI

 68. φιλε χρηστο! γραφεις Greeklish…k δυσκολευομαστε παραπολυ να καταλαβουμε τι γραφεις… ωστοσο διαβασε λιγο παραπανω να δεις τι γραφουμε! το θεμα με της υποτροφιες ειναι καθοδον και αναμενουμε απο 1/10/2011 να ξεκινηση επιτελους η πληρωμη υποτροφιων για τους σπουδαστες 2008-2009…. αρκει να εχεις συμπληρωση τον αριθμο λογαριασμου της εμπορικης κατα την αιτηση σου(υποτροφιας).
  τωρα για αυτο που γραφει το ΒΕΚ σου αμφιβαλω οτι λεει κατι τετοιο μιας κ τουλαχιστον στο δικο μου δεν αναφερει τιποτα για της υποτροφιες σε μενα γραφει συνοπτικα οτι παρακολουθησα επιτυχως τα μαθηματα της ειδικοτητας ταδε..κ απ τις 700 ωρες παρακολουθησα της 687 κ με την βεβαιωση αυτη μου δινετε η δινατοτητα να συμμετεχο στην πιστοποιηση..αυτα..

  • τελικα απο 1/10 θα αρχισουν να μπαινουν τα λεφτα? πιο πανω ελεγε καποιος οτι πηρε τηλ κ του ειπαν να ξαναπαρει στις 15/9 και οτι τοτε θα εχουν νεοτερα σχετικα με το θεμα… εσενα σου ειπαν οτι σιγουρα απο 1/10 θα μπουν? σορι που σε πριζω αλλα εγω οταν ειχα παρει τηλ δεν απαντουσαν κ περιμενω απο το 2009 να μπει η υποτροφια μου!

 69. xristo ego exo na perimeno 4 upotrofies opos anafero kai poio pano stis 15/9 tha paro til sto idek tha perimeno na mou poun mia apantisi isos an mporeso na tin apetiso kai graptos an den mou poun oti tha paro ta lefta mesa sto 2011 diladi mexri kai ton dekembri tha katafigo ston sinigoro tou politi kai tha to kinigiso dikastika kai tous tokos giati varitika na me douleuoun kai giati an den kinitho amesa tha klatho kai ta lefta pou edosa ego

  Kisto ego pou kalesa to sikose enas kirios kai mou eipai na thanakaleso 15/9

  • μπουμπου οταν παρεις τηλ σε παρακαλω γραψε εδω να μας πεις τι σου ειπαν, γτ εγω οπως ειπα κ πιο πανω, ειχα παρει τηλ κ δεν απαντουσαν. αν οντως πουνε για ακομα μια φορα οτι δεν ξερουνε ή το πανε παλι ενα μηνα μετα οπως κανουνε τοσο καιρο, θα κινηθω κ εγω δικαστικα γτ ειναι πλεον γελοιο να μας κοροϊδευουν ετσι !

 70. τι να σου πω ρε συ mpoumpou το θεμα ειναι οτι καθε φορα που περνουμε τηλεφωνο μας λενε απριλιο μετα ιουλιο..μετα σεπτεμβριο..τωρα μας λενε οκτωβριο.. … κ οτι μεχρι τον Δεκεμβριο θα τα εχουμε παρει…δν μπορουμε να κανουμε τπτ αλλο απο υπομονη…
  καθε μερα σκαρτιζονται τροπους να μας τα περνουν.. κ τωρα που ειναι να μας δωσουν δυο φραγκα μας εχουν τρεναρη τοσο καιρο..

 71. παιδιά ξεχάστε τα λεφτά αφού δεν θα τα πάρουμε ποτέ , ίσως σε 10 χρονιά αν τα πάρουμε για αυτό κάλο κουράγιο σε όλους ,

 72. Αρχίζω να το πιστεύω ότι δεν θα πάρουμε μια…να ήταν η πρώτη φορά που μας τρώει λεφτά το κράτος να έλεγα!Μην έχετε τσάμπα ελπίδες παιδιά!από τις τόσες φορές που μου έχουν πει στο τηλέφωνο ότι θα μπουν τα λεφτά,η κάρτα ανάληψης από μπλε έχει γίνει άσπρη!

 73. paidia eimai poli poli xaroumeni pira til (epitelous tous brika 13 kai) kai mou eipan oti thekinai i pliromi apo 1/10.oles tha katablitoun kanonika metri kai i praktiki an eixate kani xartia kai plirite proipothesis …….den mporo na sas perigratho tin xara mou.

 74. «το θεμα με της υποτροφιες ειναι καθοδον και αναμενουμε απο 1/10/2011 να ξεκινηση επιτελους η πληρωμη υποτροφιων για τους σπουδαστες 2008-2009…. »

  Σας ειχα ενημερωση κ εγω σχετικα με αυτο παραπανω παιδια αντε να δουμε :):)

 75. nai ante as elpisoume oti etsi tha geini kisto kalofagota otan ta paroume

 76. τι καλοφαγοτα…παλι πισω θα μας τα παρουν..μια η εκτακτη εισφορα…μια τωρα ο ειδικος φορος για τα σπιτια…μια ημιπαιθριοι χωροι, τα τελη κυκλοφοριας….παλι χρεωμενος βγαινω…:( με καταντησαν ελλαδα!

 77. egw piga na zitisw ypotrofia, mou lene: «to eisodima sas einai katw twn 7.000 kai kati euro ton xrono?» «oxi, lew, alla eimai orfani kai polytekni.» «Poly wraia «(nai, tromera, skeftomai egw..),»alla eite eiste orfani, eite polytekni, eite kai ta dyo, den exei diafora!! prepei na einai ena apo ta dyo se syndiasmo me to xamilo eisodima!! »
  Me liga logia to «combo» tis oikogeneiakis mou katastasis den me voleuei!!! dystyxws den peinaw akomi… krima…den peirazei, opou na’nai etsi opws pane ta pragmata…!!!

 78. καλή τύχη σε όλους

 79. ΠΑΙΔΙΑ ΓΕΙΑ ΣΑΣ…ΗΜΟΥΝ ΚΑΙ ΕΓΩ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ ΙΕΚ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΟΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΦΑΝΤΑΣΤΕΙΤΕ ΜΟΥ ΧΡΩΣΤΑΝΕ ΚΑΙ ΕΜΕΝΑ ΜΙΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΣΤΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ..ΓΝΩΡΙΖΕΤΑΙ ΑΝ ΘΑ ΜΠΟΥΝ Κ ΑΥΤΑ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ??

 80. άντε άντε περνάνε οι μέρες σαν τους φαντάρους μετράμε… έχω μια περιέργεια να δω αν θα μπούνε…. γιατί αν δεν τα πάρουμε και τώρα……

 81. γιατί να περιμένω?… μάθαμε τίποτα καινούριο????

 82. Ενταξει ειπαν οτι απο 1/10/2011 θα ξεκινησουν να πληρωνουν αλλα δεν το πιστευω.. λογικα απ τα μεσα οκτωμβρη .. ισως να κινητοποιηθουν! κ αν ..διοτι ειπαν οτι τα εχουν μηχανογραφηση κ απο το ΙΔΕΚΕ θα τα στειλουν στο ΛΑΕΚ.. τωρα κατα ποσο γρηγορα θα κίνηση της διαδικασιες το ΛΑΕΚ..μαλλον θα πρεπει να πλακωθουμε στα τηλεφωνα κ εκει 😛 μπαλακι μας εχουν κανει..απ τον ΟΕΕΚ στο ΙΔΕΚΕ και απο κει στο ΛΑΕΚ. μακαρι να βγω ψευτης κ το ΛΑΕΚ να τα καταθεση απευθειας αν κ δν θα χει λόγο σοβαρο για να το καθυστερη!

 83. Έχουμε κανένα καλό νέο απο κάποιον;

 84. Παιδιά τι γίνεται?
  Μήπως μάθαμε τίποτα?
  Παίρνω τηλ αλλά πάλι δεν απαντάει κανείς!!!
  Μήπως έβαλαν σε κανέναν τυχερό τα χρήματα?

 85. i enoimerosi pou eiparxi meso facebook apo ena paidi einai i etheis

  Βρήκα κάποιο κύριο Ζέρβα που είναι υπεύθυνος για το θέμα.
  Μου είπε ότι τα χρήματα θα δωθούν μέχρι τις 31/12.
  Αυτό μου το έλεγε και το ξανάλεγε, με μεγάλη σιγουριά.
  Τις καταστάσεις από τον ΟΕΕΚ, δεν τις έχουν πάρει ακόμη!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  Πρέπει να πάρουν τις καταστάσεις, να τσεκάρουν λογαριασμούς και μετά να αρχίσουν να βάζουν τα χρήματα.
  Εκτιμώ όπως μου τα είπε, ότι από Δεκέμβρη θα πάρουμε κάτι.
  Ποιό νωρίς θα πληρωθούν οι υποτροφίες του 2011, γιατί τα στοιχεία, τα έχουν οι ίδιοι.
  Ελπίζω τουλάχιστον η 31 του Δεκέμβρη να ισχύει και να μην ακούσουμε κι άλλα παραμύθια.

 86. Οκτώβριο , Δεκεμβρίου , άντε να πούμε όλα ψέματα είναι αυτά θα το δείτε , αφού είναι ΜΑΛΑΚΕΣ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  • Paidia kati prepei na ginei.Mas eixane pei pws apo 1 oktwmvrioy tha ksekinisoun oi plhrwmes.Twra xafnika pame pali 3 mhnes meta?Eleos einai ksekatharo pleon oti mas koroidevoun.Perimenoume hdh 3,5 xronia kai mas eixane vevaiwsei gia 1/10/2011 oti tha ta valoune. Twra pali den exoun tis katastaseis?HAHAA oi anthrwpoi einai apisteytoi!!!

 87. Άλλαξε ο Μανωλιος και έβαλε τα ρούχα του αλλιώς ή και το καλα κρασιά ή ότι του φανεί του λολοστεφανή!ότι σας παει διαλέξτε λεφτά δεν ΥΠΆΡΧΟΥΝ!!!!!!

 88. ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ ΠΑΙΔΙΑ!!!!ΜΗΠΩΣ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΟΙ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΤΟΥ 2010 ΠΟΤΕ ΑΝΑΜΕΝΟΝΤΕ…….????

  • Καλα Κική εσυ στον κόσμο σου!εδώ υπαρχουν άνθρωποι που περιμένουν απο 2008 και εσυ ρωτάς για το 2010;!λες να έχεις προτεραιότητα;

   • ΚΟΙΤΑΞΕ ΝΑ ΔΕΙΣ…ΑΠΛΑ ΡΩΤΗΣΑ!!ΟΠΩΣ ΝΟΙΑΖΕΣΑΙ ΕΣΥ…ΝΟΙΑΖΟΜΑΙ ΚΑΙ ΕΓΩ!!!ΚΑΙ ΘΑ ΣΕ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΣΑ ΝΑ ΜΗΝ ΕΙΣΑΙ ΕΙΡΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΑΤΟΜΟ ΜΟΥ…ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ!

 89. ego to mono pou mporo kai skeftomai na kano einai na kano katagkelia sto sinigoro tou politi den ksero pos mporoume na tin kanoume omadiki gia na fenomate kamposi

 90. Η ΑΠΟΛΥΤΗ ΚΑΤΑΝΤΙΑ.ΜΑΣ ΕΧΟΥΝ ΚΕΝΕΙ ΜΠΑΛΑΚΙ ΕΔΩ ΚΑΙ ΔΥΟ ΜΙΣΗ ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΝΑ «ΖΗΤΙΑΝΕΥΟΥΜΕ» ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΣΤΕ………ΣΤΗ ΤΕΛΙΚΗ ΝΑ ΜΗΝ ΜΑΣ ΕΛΕΓΑΝ ΟΤΙ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΟΙ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ….ΚΑΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΟΜΩΣ………ΑΥΤΟΙ ΟΙ Μ@Λ@ΚΕΣ ΟΤΑΝ ΒΑΖΟΥΝ ΦΟΡΟΥΣ ‘Η ΟΤΑΝ ΖΗΤΟΥΣΑΝ ΤΑ ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΕΘΕΤΑΝ ΧΡΟΝΙΚΟ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΑΛΛΙΩΣ ΘΑ ΕΙΧΑΜΕ ΚΥΡΩΣΕΙΣ….ΠΡΟΤΕΙΝΩ ΝΑ ΟΡΓΑΝΩΘΟΥΜΕ ΚΑΙ ΝΑ ΠΑΜΕ ΠΡΟΣ ΑΛΛΕΣ ΟΔΟΥΣ……..ΟΣΟ ΜΕΝΟΥΜΕ ΑΠΡΑΓΟΙ ΤΟΣΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΓΙΑ ΕΚΕΙΝΟΥΣ….

 91. ΓΙΑ ΠΕΡΑΣΤΕ!…ΟΠΟΙΟΣ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΙΕΚ…ΕΔΩ! group facebook

  den mporoun na geinoun kai polla afou to group exei mono 38 meloi kai oloi eimaste apo diaforetika meri

 92. wraia m aresei pou piga kai energopoihsa to logariasmo sti trapeza mn tuxwn m ta valoun kai xasw ti seira…afou de ta evalan toso kairo tha ta valoun to xeimwna pou tha einai xeirotera ta pragmata.paidia mn pame oloi mazi enas enas!!!toulaxiston egw pou eimai tou 2010 kserw ti tha perimenw.DE THA TA PARW POTE!!! ali se esas tous foukarirides…

 93. ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ Η ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΟΥ ΕΙΧΑ ΚΑΙ ΕΓΩ ΗΤΑΝ ΟΤΙ ΘΑ ΔΩΘΟΥΝ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΜΕΧΡΙ ΤΕΛΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΑΛΛΑ ΦΥΣΙΚΑ ΔΕΝ ΤΟ ΠΙΣΤΕΥΩ…ΚΟΥΡΑΓΙΟ ΣΕ ΟΛΟΥΣ…

 94. ΝΑΙ ΡΕ ΣΥ ΡΙΑ ΑΛΛΑ ΚΑΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ….ΑΥΤΟΙ ΑΠΕΙΛΟΥΝ ΜΕ ΕΦΕΔΡΕΙΕΣ ΤΟ ΚΟΣΜΟ,ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΙΟ ΒΑΣΙΚΟ ΟΤΑΝ ΤΟΥΣ ΧΡΩΣΤΑΜΕ ΧΡΗΜΑΤΑ ΤΑ ΘΕΛΟΥΝ ΑΜΕΣΑ…..ΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΝ ΜΕ ΚΑΘΕ ΜΕΣΟ…..ΖΟΥΜΕ ΣΕ ΜΙΑ ΝΕΑ ΜΟΡΦΗ ΧΟΥΝΤΑΣ……..ΔΕ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΤΕΙ ΑΛΛΟ ΑΥΤΟ ΟΜΩΣ……ΑΥΤΑ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΑ ΠΑΡΟΥΜΕ….ΤΕΛΟΣ..ΑΝ ΜΑΖΕΥΤΟΥΜΕ ΣΤΟ ΓΚΡΟΥΠΑΚΙ ΠΟΥ ΛΕΕΙ Η ΜΠΟΥΜΠΟΥ…..ΕΚΕΙ ΘΑ ΜΠΟΡΕΣΟΥΜΕ ΝΑ ΣΥΝΕΝΝΟΗΘΟΥΜΕ ΠΙΟ ΑΜΕΣΑ…..

  • ΕΧΕΙΣ ΔΙΚΙΟ ΑΓΓΕΛΙΚΗ,ΟΣΟ ΜΕΝΟΥΜΕ ΑΠΑΘΕΙΣ ΤΟΣΟ ΘΑ ΜΑΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΟΝΤΑΙ ,ΕΓΩ ΣΚΕΦΤΟΜΑΙ ΝΑ ΖΗΤΗΣΩ ΒΗΜΑ ΣΕ ΚΑΠΟΙΟ ΚΑΝΑΛΙ ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ ΜΠΑΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΣΕΙ ΚΑΙ ΣΕ ΚΑΤΙ ,ΑΝ ΚΑΝΟΥΜΕ ΟΛΟΙ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΕ ΚΑΠΟΙΑ ΕΚΠΟΜΠΗ ΠΡΩΙΝΗ-ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΙΣΩΣ ΜΠΟΡΕΣΟΥΜΕ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΚΑΤΙ(ΠΟΥ ΚΑΤΑΝΤΗΣΑΜΕ…)

 95. paidia ligo to group…..

 96. mpoumpou ayto pou egrapses de katalava ti einai?

 97. ria nai einai poly kalh idea…..mpoumpou ayto pou esteiles einai apla to mail to syndesmo gia na emfanistei sto facebook lewwwww

 98. ΓΙΑ ΠΕΡΑΣΤΕ!…ΟΠΟΙΟΣ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΙΕΚ…ΕΔΩ!

 99. Καλημέρα σε όλους!
  Παίρνω τηλ στο ΙΔΕΚΕ εδώ και πάρα πολύ καιρό , αλλά δεν απαντάει κανείς!Μίλησα με το ΙΕΚ που τελείωσα και δηλώνουν πλήρη άγνοια!Δεν λειτουργεί το σύστημα δυστυχώς!έχω χάσει κάθε ελπίδα για τα χρήματα αυτά!Τουλάχιστον πήρα το πτυχίο μου χωρίς να πληρώσω κάποια χρήματα, κάτι είναι και αυτό!!!!!
  θα πρέπει να έχουμε θετική σκέψη, και όλα θα γίνουν!!Και να μην τα πάρουμε τώρα, θα τα πάρουμε αργότερα!Αλλά δεν πρόκειται να τα διαγράψουν!Είναι χρήματα τα οποία έχουν εγκριθεί κονδύλια και αργά ή γρήγορα θα μας τα καταθέσουν!!Καλημέρα και πάλι σε όλους και καλή συνέχεια σε ότι και αν κάνετε!!!

  • k egw [airnw til. sto IDEKE edw k kairo k den apantane. opws episis k to idiiwtiko mou iek leei oti den kserei tpt gia to thema k oti pleon einai sta xeria tou IDEKE k ekeinoi den exoun pleon kamia eythini gia to thema.

 100. paidia mipws exoyme neotera? gt egw pou pairnw til sto IDEKE den to sikwnoun. telika sas exoyn pei oti oi ypotrofies tou 2008-2009 tha mpoun mexri telos oktwvri? i mexri to telos dekemvriou?? eixate grapsei pio panw oti meta to IDEKE tha prepei na pane ta xartia sto ΛΑΕΚ. k oti akoma den exoun parei tis katastaseis apo to OEEK sto IDEKE. episis exete grapsei pio panw oti prwtes tha mpoun oi ypotrofies tou 2011 gt ta stoixeia ta exoun idi sto IDEKE. telika ti apo ola ayta ysxiei? sorry pou sas zalizw paidia alla egw pairnw til sto IDEKE k den apantaei kaneis k den kserw ti ginete! as me enimerwsei kapoios pou na exei milisei me tous ypeythinous sto IDEKE.

 101. Πιστευω πως μεχρι το τέλος του Δεκέμβρη θα εχουμε παρει τα χρήματα μας! λίγο υπομονή! Εμενα προσωπικά μου ειχαν πει οτι το ΙΔΕΚΕ εχει τα στοιχεια κ οτι θα τα στείλει στο ΛΑΕΚ! τωρα αυτο που ειπε ο φιλος παραπανω οτι εχουν τα στοιχεια.. μπορει να ειναι κ παραπληροφόρηση ! διοτι κ εγω κ η Μπουμπου που πηραμε μας ειπαν οτι τα εχουν! οσο για τον Συνηγορο.. μην γελιωμαστε δεν υπαρχουν τετοιες πολυτελειες εδω …εγω ειχα κανει μια καταγγελια για μια τηλεοραση (λόγω εγγυησης κτλπ..) κ με πηρε τηλεφωνο μετα απο 4 μηνες..:P

 102. ΕΓΩ ΠΑΝΤΩΣ ΠΗΓΑ ΑΠΟ ΠΕΡΙΕΡΓΕΙΑ ΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΤΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΤΟ ΙΔΙΟ ΝΟΥΜΕΡΟ ΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΚΕ……….0000@@@@@

 103. Akrivws ayto theloun na varethoume kai na mhn ta diekdikisoume.Bravo ti na sas pw egw tha kanw ta panta na ta parw mia zwh mas phdane telos pia!!!

 104. Τηλεφώνησα σήμερα,και μου είπαν ότι τα χρήματα θα κατατεθούν μέχ ρι τον Δεκέμβρη για όλα τα εξάμηνα ,ο χρόνοs πραγματικά θα δείξει.Π άντωs κάθε φορά που τηλεφωνώ μου λένε ότι θα τα μπούνε τα χρήματα για παράδειγμα έχουν περάσει πρπ 2 χρόνια & το μόνο που έχει αλλάξει είναι οι μήνεs που λένε ότι θα τα καταθέσουν δλδ θα τα καταθέσουν λένε από μάιο-ιούλιο….και τώρα από Oκτώμβρη-Δεκέμβρ η.Μήπωs ξέρει κάποιοs ποιοί δικαιούνται επιδότηση πρακτικήσ άσκη s;Υπομονή παιδιά!

 105. pira simera til apo tis 10 to proi prospathousa tora to sikosan mou eipai xoris na me afhsh na ortiso tipota allo oti mexri dekmbri arxes tou allou 8a plirithoume ante na doume parte kai eseis til na spasoume ta neura tous

 106. Mpoumpou σε ειχα σε εκτιμηση! Τι προτροπες ειναι αυτες.. ενταξει κ εγω ειμαι αγανακτησμενος που δν εχω παρει της 2 υποτροφιες αλλα οι υπαλληλοι δεν τα εχουν στην τσεπη τους κ δν μας τα δινουν.. ουτε φταινε για αυτα που ψηφιζουμε..( και η καινουργια κυβερνηση εκανε ριζικες αλλαγες .. κ καταργησε τον ΟΕΕΚ…)ειμαστε τοσα παιδια αν ο καθενας απο μας περνει τηλεφωνο κ τους τα πριζη οχι Δεκεμβρη ουτε Σεπτεμβρη δν θα τα παρουμε! ενταξει λιγο υπομονη ακομη! Δεν σωζετε κανεις με 500-1000 ευρω..(εννοωντας να λυσει τα οικονομικα του προβληματα για παντα) ολοι τα εχουμε αναγκη κ ειμαστε αγανακτησμενοι ωστοσο δειχνει πως τα πραγματα εχουν παρει το δρομο τους!

 107. dld eleos na kathesai na zhtianeveis gia ayta pou dikaiousai….
  aytoi omws otan mas legane na baloume ta xrhmata mesa se mi8a bdomada alliws tha diagrafoume htane kala??????
  Ama mpoune se kanenan as eidopoihsei alliws ta logia ta ypoloipa eiani peritta pistevw…….

  • Eλινακι! εχεις δικιο γι αυτα που λες (για την ζητιανιά) ! μην ξεχναμε ομως οτι ενα δημοσιο ΙΕΚ σου προσφερη την παροχες του με μολις 340 ευρω το εξαμηνο! ενω σε ενα οποιοδηποτε Ιδιωτικο ΙΕΚ αν πηγαινες θα εδινες 3000 ευρω χωρια τα εξτρα…σεμιναρια που κ καλα θα σου ειναι απαραιτητα κ θα τους φορτωνες με 100αρικα καθε φορα! πιστευεις οτι στα 340 που εδωσες και περιμενεις πισω οτι ανταποκρινονται πραγματικα στα εξοδα των μαθηματων?? και μην ξεχνας οτι ακομη δεν εχουν πληρωθεί οι καθηγητές των ΙΕΚ!! ας ειμαστε αντικειμενικη!

   • nai re sy allla as mhn ksexname oti taxa mou taxa mou exoume dhmosia paideia prosferomenh apo to kratos k dinoume lefta se fronthsthria gia na ksanakanoume mathimata pou ta kaname to prwi (milaw gia lykeio) k afou exoun dwsei oi goneis ta 350aria kathe mhna sta kwlofronthsthria epeidh oi kathigites tou sxoleiou ws epi to pleisto einai gia ton p**** , trws ta moutra sou epeidh exei mpei h bash toy deka k den pernas pouthena, apofasizeis na pas se ena kwloiek pou k ayto dhmosio einai k kanonika tha eprepe na einai dwrean opws ta sxoleia (kai enw den tha eprepe na yparxoun idiotika iek giati meta tithetai thema aksiokratias) gia na katalikseis na perimeneis dyo xronia gai an dwseis pistopoihsh k sto metaksy na exeis xasei oles tis prokyrikseis gai ta nosokomeia epeidh oi malakes den bgazoun hmeromhnia k na katalhgeis na douleveis stis kwlokafeteries k na sou ferontai san na eisai skoupidi, enw ola ta kwlopaida me ta mesa mpainoun sta nosokomeia entelws anidikeyta gia ti o pateras toys h o theios toys einai kommatoskylo k kanei pare ame aytous pou mas fagn ta lefta mas k enw emeis anti na pame na toys kapsoume zwntanous thn wra pou synedriazoun sthn boulh k einai oloi mazemenoi, afhnoume thn patrida mas sta xeria toys gia na thn kanoune hong kong dld na doulevoume gai ena kommati psomi alla mexri tote stis epomenes ekloges PALI tha sou dwsei o mpampas to fakelaki stayrwmeno k tha sou pei ante synnenoithika oti ama bgei aytos tha se bolepsei k esena k kathesai esy k perimeneis san xanos!!!! TI STO DIAOLO EINAI DIKAIO K AKSIOKRATIKO SE AYTH THN XWRA ??????? mporei akpoios na mou ena pragma giati tha trelathw???????????????

 108. kisto i paroxes pou eixa ego gia tin aisthitiki itan aniparktes (den eixa ilika gia to mathima)ara 367 euro pou tous edina itan polla.den exo na paro mono 1000 alla 2500 peripou kai nai den tous ta xarizo opos kai auti den mou xarisan tipota giati kati to xaratsi kati i eforia kati i benzini kai to petreleo mesa mpika

 109. από την δωρεάν παιδεία που θα έπρεπε να υπάρχει και τα 340 για κάποιον που δεν έχει είναι υπέρ αρκετά…..και στο κάτω κάτω αυτοί μας έταξαν υποτροφίες και τέτοια…δηλ έλεος πια ….αν είναι δυνατών μας έβγαλαν από τα ρούχα μας…και όσο τα αξίζουν οι καθηγητές άλλο τόσο τα αξίζουμε και εμείς… όταν τα έτρωγαν ήταν καλά τώρα τούς σπάμε τα νεύρα?…..ε λοιπόν ναι και τα νεύρα θα τούς σπάσω και δεν ξέρω και γω τι άλλο…. μας τρέλαναν με τις αναβολές και τα ψέματα…. τουλάχιστον ας ήταν ειλικρινείς….να ξέρουμε και εμείς τι να περιμένουμε,αν είναι δυνατών μας ζάλισαν τον έρωτα.. συγνώμη κιόλας ρε παιδιά για το ξέσπασμα αλλά ειλικρινά δεν αντέχω άλλο αυτήν την κατάντια και όχι μόνο για μένα αλλά για όλους μας… είναι κρίμα και άδικο στα 20 τα 30 και πάει λέγοντας χρόνια μας να μην μπορούμε να ανασάνουμε…και να ζήσουμε και να χειραγωγούμαστε για το συμφέρον κάποιον. θέλουμε τα λεφτά μας ΤΕΛΟΣ τα ΔΙΚΑΙΟΎΜΑΣΤΕ

  • Συμφωνώ απόλυτα.Ετσι είναι τα πράγματα ας έκαναν σωστά τη δουλειά τους για να μην τους πρίζαμε.Στο κάτω κάτω εχουν επιδοτηθεί από την ευρωπαική ένωση για τα λεφτά αυτά.Ας μη τα τρώγανε για να είχανε τώρα να μας τα δώσουνε.Τέλος τα κορόιδα ,τα λεφτά αυτά μας ανήκουν ειδικά τώρα με αυτά που περνάμε!

 110. Για μία ακόμα ημέρα το υπόλοιπο του τραπεζικού μου λογαριασμού στην Εμπορική είναι………0………0………..0 !!!!!
  Καλό κουράγιο συνάδελφοι!!!

 111. se pernao ego exo 8 ,54 euro eimai plousia

  • ΕΛΑ ΡΕ ΜΠΟΥΜΠΟΥ ΑΡΧΙΣΑΝ ΝΑ ΒΑΖΟΥΝ ΧΡΗΜΑΤΑ ΕΕΕΕΕΕ????ΑΝ ΣΟΥ ΒΑΖΟΥΝ 8,54 ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΚΑΠΩΣ ΘΑ ΤΗΝ ΠΑΛΕΨΕΙΣ….ΧΙΧΙ ΑΣΤΕΙΕΥΟΜΑΙ ΕΝΝΟΕΙΤΑΙ…….ΕΓΩ ΠΑΝΤΩΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ 000000 ΕΙΧΑ…..Α ΕΠΙΣΗΣ ΕΞΟΡΓΙΣΤΗΚΑ ΓΙΑΤΙ ΔΙΑΒΑΣΑ ΧΘΕΣ ΣΤΟ ΕΘΝΟΣ ΟΤΙ ΣΤΑ ΙΕΚ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ…ΕΛΕΟΟΟΣ ΑΦΟΥ ΔΕ ΘΑ ΤΑ ΠΑΡΟΥΜΕ ΠΟΤΕ ΓΙΑΤΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΝ ΑΥΤΕΣ ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ….Α ΚΑΙ ΜΙΑ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ ΠΟΥ ΜΕ ΠΑΡΑΞΕΝΕΨΕ ……ΠΛΕΟΝ ΔΕΝ ΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΑΛΛΑ ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ……ΜΗΠΩΣ ΠΛΕΟΝ ΤΙΣ ΟΝΟΜΑΖΟΥΝ ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΕΠΑΞΙΑ ΝΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΥΝ-ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΟΥΝ ΤΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟ ΑΚΑΛΥΠΤΕΕΕΣ????ΠΟΙΟΣ ΞΕΡΕΙ……..:P

 112. zw gia tin stigmi pou tha grapsw edw oti epitelous mou evalan ta lefta! tha kanw party ekeini tin mera eilikrina! k tha sas kalesw olous na ta fame ta lefta tis ypotrofias oloi mazi!etsi gia to gamwto k gia ton toso kairo anamonis!! 😛

 113. pire til kaneis autes tis meres????

 114. ego molis epikoinonisa mou eipan se ena mina kai oti 8a ksekinisoun apo to 2008.an den katablithoun tora ti na sas po.

  pantos 8elon na po, oti exo asxoli8i kai me tin apografi kai xtes egeinan katalithis sta grafeia kai an katalaba 8a pliro8oume gia tin apogafi eos 30/11 mipos na to skeftoume kai auto den einai liga ta euro pou exoume na paroume

 115. i lisi pou protino einai

  1 na pame sta iek na paroume apodeiksis plirompon 2 na paroume xarti ti mas ofiloun apo ipotrofies 3 na kanoume eksodiko pros to ideke kai na mas anaferoun akribi imerominia apoplhromis me episimo egrafo apo tin ipiresia tous (ta lefta i eyropaiki enosi ta exei dosei apla einai anaksiei na ta diaxiristoun)

 116. tora milisa…kai ipane oti mexri telos tou minos tha vgei anakoinosi!

 117. Θα βγει ανακοίνωση που θα λέει…..τι?
  Αν θα τα πάρουμε?ή πότε θα τα πάρουμε?

 118. den tous pisteuo. opoios 8eli ta lefta tous as ta kinigisi ego apo ebdomada pao sto iek kai sinexizo tin diadikasia me to eksodiko pros to ideke.poios 8elei ta lefta auta einai ta poio logika bimata pou prepei na kanei

 119. τι λογικα βηματα ? ρε συ μπουμπου δεν φτανει που δεν θα παρουμε φραγκο..να δωσουμε κ λεφτα για εξωδικα?? εσυ μπορει να εχεις ακρες με δικηγορους κτλπ … εδω για μια μηνηση πρεπει να πληρωσεις 150 μονο στην αστυνομια.. για το δικαιωμα αυτο.. για εξωδικο κ συνταξη εξωδικου απο δικηγορο κ τετοια..ποσο θα μας παρει…

 120. ego kisto apo ta 2300 pou exo na paro ta 150 eyro ta dino se dikigoro den 8a parakalao na mou ta dosoun.tora an esi den exeis anagki ta xrimata katse kai an brethi eyro parta

 121. opote!Mpoumpou an yparxoun xrimata… k mporeseis ta pareis meso tou dikigorou sou tha ta ksekleidoseis k gia tous ypoloipous!! 🙂 τρεχα απο Δευτερα!!!!!!

 122. Μόλιs τηλεφώνησα και μου είπαν το εξήs:Για τιs υποτροφίεs θα βγεί κατάλογοs πληρωμών από τιs αρχέs του επόμενου μήνα.Μακάρι να ο ριστικοποιηθεί κάτι(δλδ με βάση ποιά ημερομηνία θα πάρουμε σίγουρ α τα λεφτά)Yπομονή!!!

 123. Παιδιά εγώ το αποφάσισα…Φέτος, μετά από 15 χρόνια, γιατί μέχρι τα 5 μου πίστευα πως υπάρχει, θα γράψω γράμμα στον Άγιο Βασίλη και θα του ζητήσω να μου φέρει τα χρήματα αυτά..Να περάσει να τα πάρει από το ΙΔΕΚΕ και να μου τα ρίξει στο γραμματοκιβώτιο του σπιτιού μου, γιατί δεν έχω τζάκι στο σπίτι μου!!!!Λέτε να πιάσει???

 124. Καλησπέρα, αποφοίτησα το 2010 φεβρουάριο και όλο αυτο το διάστημα δεν παρακολουθούσα τις εξελίξεις γιατί ειχα απογοητευτεί και δεν πίστευα ότι θα υπάρξει σύντομα κάτι..πήγα στρατό απολύθηκα από ειδικές δυνάμεις(καταστροφέας, μάλλον θα μου χρειαστεί για το ΙΔΕΚΕ κλπ)και αυτοί οι γελοίοι ακόμα τίποτα…?διάβασα κάποια σχόλια παραπάνω για μέχρι τέλος δέκεμβρη.
  Προσωπική μου εκτίμηση χωρίς να θέλω να σας απογοητεύσω είναι ότι αν δεν μπούνε και μέχρι τότε δεν θα μπούνε ποτέ..θα τα φάνε όπως πολύ απλά και χωρίς κανένα δισταγμό έφαγαν τόσα και τόσα..!αυτά από μένα cu around!

 125. παιδιά την προηγούμενη εβδομάδα πήρα στο ΙΔΕΚΕ.
  Μου απάντησε στο τηλεφώνημα μία αγενέστατη κυρία, η οποία σημειώνω πως δεν μου είπε το όνομά της όταν την ρώτησα, λέγοντάς μου, με μία απάθεια ότι δεν γνωρίζει τίποτα για τις υποτροφίες, για το πότε και αν τελικά θα μπούνε!!!!!!Σας το λέω αυτό για να ξεκινήσουμε όλοι πλέον να μην ελπίζουμε σε αυτά τα χρήματα!!!!

 126. Από το 2008 οι υποτροφίεs δεν δίνονται,έχουν καθυστερήσει δυόμισι χρόνια…στο site του οεεκ για τιs υποτροφίεs γράφει λεπτομέρειεs θα ανακοινωθούν σύντομα(εδώ και 2 χρόνια δεν έχει αλλάξει κάτι-στην ανακοινωσή τουs),αυτόs ο μήναs είναι σημαντικόs γιατί λένε ότι στα τέ λη του μήνα θα βγεί ανακοίνωση…ο καιρόσ θα δείξει…

 127. Τηλεφώνησα σήμερα και μου είπαν ότι οι υποτροφίεs θα κατατεθούν μέχρι 30/6/12(από τέλη δεκέμβρη πήγε τέλη ιουνίου)Παρακαλώ όποι οs τηλεφωνεί για να πληροφωρηθεί σχετικά με τισ υποτροφίεs νά εν ημερώνει εδώ.ΥΠΟΜΟΝΗ!!!

 128. nai tha vgei i katastasi lene alla meta ferthike i prothesmia gia 30/6/12 etsi mou ipane k emena tora….telos prepei na kanoume kiniseis ego leo na ksekinisoume na mazeuoume kosmo k apo ta iek pou spoudazoun idi paidia k exoun parei ipotrofies tespa emena to til mou ine to 6988639208 opoios endiaferete gia kiniseis as me kalesei ine whats up.

 129. Τηλέφωνο εξυπηρέτησης κοινού : 210 7289600
  Συνήγορο του Πολίτη παιδια ας επικοινωνησουμε μεταξυ μας οσοι ενδιαφερονται να κανουνε προσφυγες για να την κανοθμε ολοι μαζι…

 130. απλα ΕΛΕΟΣ μεχρι το καλοκαιρι θα εχουμε πτωχευση..λοιπον παιδια ας ανοιξει καποιος ενα group στο facebook Κ να το διαδωσουμε σε ολα τα παιδια των ΙΕΚ για να μπορεσουμε να ενημερωνομαστε ολοι κ της κινητοποιησεις που πρεπει να κανουμε!!!

 131. παιδια εφτιαξα ομαδα ελατε ολοι κ κοινοποιηστε την κ σε αλλους το ονομα της ομαδας στο facebook ειναι ΙΕΚ Υποτροφιες

 132. https://www.facebook.com/group.php?gid=52803648533 elate ariste na mpenete…prepei na kinithoume arketa grigora gt kapoies apo tis ipotrofies mporei k na paragrafoun to kserate auto???

 133. paidia kalutera na ftia3oume ena page kai oxi group sto fb kai me titlo aplo kai lito gia na mporei o ka8enas na to briskei eukola sthn anazhthsh..

 134. https://www.facebook.com/group.php?gid=52803648533

  τοσο καιρο δν υπηρχε τιποτα τωρα μπειτε στο group να μαζευτουμε να δουμε ποσοι ειμαστε κ ποσους μπορουμε να μαζεψουμε διαδωστε το για να βγαλουμε ακρη δημητρη διεγραψε το δικο σου να μαζευτουμε σε ενα κ να δουμε τι θα κανουμε τωρα οσο αναφορα το group εχει την ιδιοτητα να ενημερωνει αυτοματα ολα τα μελη του οταν καποιος ανεβαζει οτιδηποτε αρα υπαρχει καλυτερη κινητοποιηση απο ενα page που κ να ανεβει κατι θα πρεπει καποιος να μπει για να το δει

 135. λοιπόν αν όντως ισχύει αυτό ότι το μετέφεραν για το καλοκαίρι δεν υπάρχει περίπτωση να το αφήσω έτσι δεν έχω άλλη υπομονή και ήδη μέχρι τώρα ήταν αρκετή.με το που διάβασα αυτά που γράψατε παραπάνω μου ανέβηκε το αίμα στο κεφάλι, αυτοί δεν έχουν το Θεό τους και αφού δεν μπορούν να μας πουν ότι δεν θα τα πάρουμε ποτέ και παίζουν με τα νεύρα μας και τις ζωές μας, ειλικρινά θα το μετανιώσουν…. βασικά σκέφτηκα να τούς διασύρω και λίγο…τι λέτε αν στείλω ένα μήνυμα στο Λαζόπουλο στον άλφα να βγει να τούς ντροπιάσει λίγο τόσος κόσμος τον βλέπει

 136. ΚΑΛΗ ΙΔΕΑ Ο ΛΑΖΟΠΟΥΛΟΣ. ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΘΑ ΞΕΦΤΙΛΙΣΕΙ ΤΗ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΠΟΥ ΕΙΧΕ ΔΙΑΒΕΒΑΙΩΣΕΙ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΠΩΣ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΘΑ ΔΟΘΟΥΝ ΆΜΕΣΑ

 137. Είναι καλή ιδέα αυτή, διότι ο Λάκης δίνει βαρύτητα σε αυτά τα θέματα.φτάνει πια αυτό το ξεφτιλίκι δεν πάει άλλο.αν δεν πάρουμε τα χρήματα μέχρι τέλος δεκεμβρη θα τα φάνε μια για πάντα κ χωρίς ενδοιασμούς.

  Το θέμα είναι να πεί ο λάκης και οτι τα λεφτά υπάρχουν και δεν μας τα δίνουν ότι περιμένουμε 3-4 χρόνια και μας κοροιδεύουν από αναβολή σε αναβολή ημερομηνίας κ οτι παρά τις οικονομικές δυσκολίες ατόμων με πολύ χαμήλο εισόδημα των γονέων τους η με αναπηρία η άνεργοι και οι 2 αυτά τα άτομα έκαναν τα πάντα για να πλήρωνουν κάθε 6μηνο τα 400 ευρώ που ζητούσαν απ’τα ΙΕΚ με την διαβεβαίωση τους ότι θα επιστραφούν(κάτι που ποτέ δεν έγινε)κ ήταν και άριστοι μαθητές.

  Συνεπώς είναι αισχρό αυτό που γίνεται και δεν αρμόζει σε αυτά τα άτομα τέτοιου είδους κοροιδεία, στερόντας μας λεφτά που στο κάτω κάτω δεν είναι δικά τους(του Ελληνικού Κράτους) έχουν επιχορηγηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση!

 138. Η πρώτη ομάδα που πρότεινε ο παντελής είναι κλειδωμένη,,,,ανοίξτε την αν θέλετε να μαζευτεί κόσμος στο fcbk,

  • kane aitisi k tha se apodextoume…kante aitiseis melous… kalitera klisti nomizo! paidia elate sto group sto fb kante aitisis melous ego to koitao sinexeia mono etsi tha mporesoume na to sizitisoume oloi mazi mporoume afou mazeutoume na apeuthinthoume se dikigoro gia mazikes agoges. kante anazitisi sto fb ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΙΕΚ ego to koitao sinexeia k tha kano egrisi egrafis.

 139. kane aitisi k tha se apodextoume…kante aitiseis melous… kalitera klisti nomizo! paidia elate sto group sto fb kante aitisis melous ego to koitao sinexeia mono etsi tha mporesoume na to sizitisoume oloi mazi mporoume afou mazeutoume na apeuthinthoume se dikigoro gia mazikes agoges. kante anazitisi sto fb ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΙΕΚ ego to koitao sinexeia k tha kano egrisi egrafis…..

 140. paidia simera vgikan ta apotelesmata tis pistopoihshs. opoios endiaferetai borei na dei ta apotelesmata sto eopp.

 141. sygxarhthria se osous perasan th pistopoihshhhhhhhh…………mesa se olo to mpaxalo egine kai kati kalo….oufffff…..

 142. ΓΙΑ ΠΕΡΑΣΤΕ!…ΟΠΟΙΟΣ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΙΕΚ…ΕΔΩ! to blog eiparxei edo kai kairo poios einai apo thessaloniki as to pei

 143. eipame na kanoume omadikes prosfiges pros to idek kai anafora sto sinigoro tou politi oxi memonomena alla omadika kai kapoios pou einai apo athina eipame na paei mia omada na parei ena xarti pou na leei pote 8a plirothoume

 144. Συμπάσχουσεs&συμπάσχοντεs πρέπει να καταλάβουμε ότι μαs κορο ιδέυουν για τα καλά,αφού τον σεπτέμβρη του 2011 έλεγαν ότι θα πάρ ουμε τα λεφτά,το μόνο που πήραμε όμωs είναι άγνοια&απαξίωση!Παρ ακαλώ για τιs όποιεs ενεργειέs σαs π.χ με τον συνήγορο του πολίτη ή με τον δικηγόρο να ενημερώνετε εδώ γιατί κάποιοι δέν έχουν facebo ok!Ευχαριστώ εκ των προτέρων.

 145. Καλημέρα και καλή εβδομάδα παιδιά!
  Συμφωνώ με την Ελένη, γιατί ούτε εγώ έχω fb…και μαθαίνω από εδώ τα νέα!
  Mpoumpou και εγώ Θεσσαλονίκη βρίσκομαι…
  Πάλι Χριστούγεννα χωρίς λεφτά θα περάσουμε…..

 146. prepei na vreite ena tropo na kanete k eseis katagelia ston sinigoro…ego me kapious proin simfitites tha tous episkeftoume tin pempti…prepei na exoume pio amesi epikoinonia gia na mporesoume na kanoume mazikes energeies…

 147. Prepei na diafimistei perissotero i omada sto facebook.einai poly liga ta melh ths enw antithetws ta atoma sta opoia xrwstane ypotrofies para polla..
  diadoste to group na mazeutoun gia na kanoume mazikes energeies polloi to exoun vgalei apto myalo toys to thema mias kai opws exoume katalavei oloi mas koroidevoun.molis doun to group tha kinitopoieithoyn kai ekeinoi

 148. extes piga sto iek mou k zitisa veveosi oti ontos ixe egkrithi ipotrofia k tha tin exo tin paraskeui i tin deutera meta tha pao ston sinigoro prepei na kanete k eseis to idio…as vroume enan pio ameso tropo n a epikoinonoume…

  • panteli ti vevaiosi sou zitisan? emena den mou eixan dosei pote kai to mono pou exo stin katoxi mou pou na pistopoiei tin ipotrofia, einai mia analitiki lista me tous vathmous mou opou kai anagrafetai kai i lexi «ipotrofia:nai» kai tade poso

 149. ego pali den exw tipota apo auta pou anaferete alla mias kai to anaferei o pantelis tha zhthsw kai egw apto iek moy vevaiwsh kai gia na kinisw diadikasies alla kai ws apodikthko giati mautous pou mpleksame pote den ksereis

 150. paidia to allo to kserete ??? egw toulaxiston exo dosei logariasmo ap tin emporiki! ostoso o ideke ta pernei ap tin ethniki k ta gia tis ypotrofies ta paidia logariasmo ethnikis trapezas tous zhtaei…

 151. eiparxei kanena neo?

  • Τα ιεκ όλα λένε ότι το ιδεκε τους έχει ζητήσει τους καταλόγους των υπότροφων για να δούνε το ύψος των χρημάτων που είναι να καταβάλλουν.Οπότε φαντάζομαι πως είμαστε σε καλό δρόμο απλά με προβληματίζει ο χρόνος και το ότι το πάνε από εξάμηνο σε εξάμηνο και αυτό ειναι εξοργιστικό.Εγώ ζήτησα για καλό και για κακό από το ιέκ μου βεβαίωση για τις υποτροφίες.Μου είπανε ότι το μόνο που μπορούνε να δώσουν είναι μια φωτοτυπία του καταστατικού που έιναι καταγεγραμμένο το όνομα μου και οι υποτροφίες που έχω πάρει.Μόνο αυτό αλλά και αυτο κάτι είναι.Αναμονή πιστεύω στο τέλος θα κερδίσουμε έστω και αν πληρωθούμε σε δραχμές!!!

 152. Καλησπέρα παιδιά,
  Επικοινώνησα με το ΙΕΚ που τελείωσα, και ζήτησα να μου αποστείλουν τις καταστάσεις όπου βεβαιώνουν ότι ήμουν υπότροφος και τα 4 εξάμηνα.
  έχω τις καταστάσεις στα χέρια μου πλέον..
  Θα καταβληθούν μου είπαν από το ΙΕΚ, οι υποτροφίες, και με διαβεβαίωσε γι αυτό ο Διευθυντής…
  αλλά δεν μου είπε το πότε θα γίνουν αυτές οι καταθέσεις.

 153. Γειά σαs συμπάσχουσεs&συμπάσχοντεs,υπάρχει κάποιο νέο;πήρε κάποιοs τηλέφωνο για να ενημαρωθεί για τιs υποτροφίεs αυτέs τιs ημ έρεs;Να ενημερώνουμε συνέχεια από εδώ.ΥΠΟΜΟΝΗ,ΥΠΟΜΟΝΗ,ΥΠ ΟΜΟΝΗ!!!

 154. Καλημέρα παιδιά,
  Τι έγινε?Που χαθήκατε όλοι σας?Κανένα νέο?

 155. καλημερα,
  Βεβαια ολοι καθομαστε στον καναπε κ περιμενουμε καποιον μ… να τρεξει κ να μας βγαλει το φιδι απ την τρυπα…κ μετα ερχομαστε κ εδω…κ λεμε τι εγινε… που χαθηκατε… δν ετρεξε κανεις……
  κουκουρουκου καλα μας κανουν κ μας κοροιδευουν…κ θα τα παρουμε τον καλοκαιρι…αν εχουν…κ μας τα δωσουν κ τοτε…διοτι ..μεχρι το πασχα….πολλα αναμενονται………………………………για την χώρα

  • Den to shkwnei kaneis pleon to thlefwno.Den exw kanena neo apo synhgoro tou polith.Epishs vlepw edw oti kanena paidi den grafei pleon, ti egine ta parathsate?An milate syo facebook tha parakalousa na grafete kai edw oti exelixh yparxei giati den exoume oloi facebook.Eyxaristw kai paidia mh to afhsoume na xathei kai ayto san ola ta alla pragmata pou mas xrwstane aytoi oi gamh……!!!

   • Χρονια πολλα και καλη χρονια!! ΅Επειδη ειμαστε οντος παιδια του καναπε κ συμπεριλαμβανω και τον ευαυτο μου! το θεμα εχει αφεθει απ ολους στην τυχη του….Το μονο που εχουμε πετυχει… ειναι να μπαινουμε εδω στα forum…k sto face..kαι να ρωταμε νεοτερα…κ αν ετρεξε καποιος αλλος για μας… κ να κραζουμε το ΙΔΕΚΕ την Υπουργο…κτλπ…τα χρηματα μας ειπαν οτι μαλλον θα τα παρουμε τον Ιουνιο…οπως σιγουρο ηταν οτι μεχρι τελος Δεκεμβρη θα τα χαμε ολοι στο λογαριασμο μας.. ενταξει μην εκπλαγειτε αν πουν οτι τελικα θα δωθουν..σεπτεμβρη….δεκεμβρη……..απριλιο…..2013……

 156. επειδη γραφει καποιος στα φορουμ/μπλογκ δεν σημαινει οτι ειναι παιδι του καναπε… λες και ειναι επι του παροντος τι εστι ο καθενας… ελεος με μερικους «ξυπνιους».
  εγω εχω παει στα ιεκ και μεσα στο δεκεμβριο και ισως παω και αυριο εφοσον μπορεσω μετα τη δουλεια. πριν 3 βδομαδες που πηγα στο ιεκ μου ειπαν οτι δεν γνωριζουν, δεν εχουν ενημερωση για το θεμα. μια απο τα ιδια στο ΙΔΕΚΕ, στο υπουργειο παιδειας λενε οτι δεν ειναι αρμοδιοι και ο συνηγορος του πολιτη μαλλον δεν μπορει να δωσει λυσεις, αν και μονο εκει δεν πηγα γιατι δεν βλεπω και τον λογο.
  παντως ειναι οπως με τα χρηματα της πρακτικης ασκησης. θα τα δωσουν αυτοι οπως νομιζουν. τωρα για να τα χασουμε πρεπει να χρεωκοπησει η χωρα. και εφοσον γινει αυτο δεν μας σωνει μια υποτροφια… να ειμαστε και ρεαλιστες. αν εχω καποια διαφορετικη ενημερωση, εννοειται πως θα ξαναποσταρω…

 157. Kαλή χρονιά σε όλους!!!Έυχομαι το 2012 να δούμε επιτέλους το λο γαριασμό τής τράπεζας με τα πολυπόθητα χρήματα που δικαιούμαστε αδιαμφισβήτητα!!!Να ενημερώνουμε&να μοιραζόμαστε τις αγωνίες μα ς συνέχεια από εδώ,ΥΠΟΜΟΝΗ.

 158. Εγω πηγα χθες στο ΙΕΚ και με διαβεβαιωσε ο καθηγητης για τις υποτροφιες οτι τους ζητησαν τους καταλογους γιατι θα εξοφληθουν ολες οι υποτροφιες το καλοκαιρι. Ετσι του ειπαν τουλαχιστον.
  Μεχρι τωρα εχουν δωσει εως και τις υποτροφιες απο το Α’ εξαμηνο του 2008. Υπομονη παιδια.

 159. ΚΥΡΙΑΚΗ 05 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012 και ώρα 12:00,

  ΜΑΖΕΥΟΜΑΣΤΕ ΟΛΟΙ ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΖΗΤΗΣΟΥΜΕ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ! ! !

  Τόπος συνάντησης «ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ» ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΝΙΚΗΣ (ΠΑΡΑΛΙΑΚΗ μπροστά στα Starbucks!)

 160. Pira k egw thl kai mou eipan pws mexri ton pempto mina tou 2012 8a plirw8oun oles oi ypotrofies….!!!!! Gia na doume!!!

 161. ΕΜΕΝΑ ΜΟΥ ΕΙΠΑΝ ΜΕΧΡΙ ΤΟΝ ΙΟΥΛΙΟ……….????????
  ΤΙ ΝΑ ΠΩ………..ΝΤΡΟΠΗ ΤΟΥΣ

 162. Eγώ είχα τηλεφωνήσει και μου είπαν ότι θα κατατεθούν μέχρι τον ιούνι ο,τώρα λένε άλλα;παρακαλώ ας τηλεφωνήσουν και άλλοι και να ενημε ρώσουν εδώ.Τάνια, ο λογαριασμός ισχύει το θέμα είναι πότε ακριβώς(επιτέλους)θα και αν κατατεθούν τα χρήματα που αξίζουμε!!!(δε μπορ ώ να καταλάβω γιατί στα πανεπιστήμια και στα ΑΤΕΙ(ΙΚΥ) οι υποτροφίε ς δίνονται άμεσα και εμάς μας κορΪδεύουν-φαίνεται κάνουν διαχωρισμ ούς)ΥΠΟΜΟΝΗ.

  • Αμαν ρε παιδια πως κανετε ετσι…το πολυ πολυ να μην τα παρουμε!! λες και θα σωθουμε με την υποτροφια! σιγα.. οποτε κ αν τα παρουμε!! χαλαρα!!! λεφτα υπαρχουν! πωπωπω…..

 163. paidia ti egine telika sti sunantisi?

 164. Ela nte kali i aporia sou niki…kapoios pou einai apo athina kai parevrethike as mas enimerwsei!

 165. αναθεμα κ αν πηγε κανεις…………χαχαχαχα… ειναι τυχαιο που πηγαμε σε ΙΕΚ? αντι σε καποιο ανωτερο ιδρυμα.. Δν νομιζω !!!!

 166. maki edo eisai lathos egw teleiwnw anoixto panepisthmio k exw vgalei iek kai kapoioi itan se aei/tei k ta paratisan k pigan se mia eidikotita pou tous arese se iek h prota teleiwsan th sxolh pou eixan perasei mesw panelladikwn k meta pigan k se iek autes oi periptwseis pou sou lew tis exw dei apo filous gnwstous klp den einai upotheseis einai pragmatikes periptwseis.ustera mporeis na anarwtitheis kai gia kati allo…einai tuxaio pou oloi edw phrame upotrofia sto iek pou eimastan?den nomizw…!

 167. Kαι εγω σπουδαζω παραλληλα σε ΤΕΙ…….. αλλα ενας κουκος δεν φερνει την ανοιξη!! και αυτοι που μπαινουν εδω αυτο που κανουν κ που μας εχουν μαθει να κανουμε.. σε όλα!!! ειναι καποιος να τρεξει για μας…..καποιος να σωσει τη χωρα για μας..καποιος να κυνηγησει τους κακους που δεν μας δινουν την υποτροφια για μας…και εμεις μενουμε απλα θεατές….

 168. ημαστε θεατές γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι αλλο,γενιομαστε με δεμένα τα χέρια…εγώ αν μπορούσα να κάνω κάτι για τις υποτροφίες θα το έκανα για ολουσ ,απο κανέναν όμως δεν περιμένω να με βοηθήσει γιατί κανείς δεν μπορεί να κάνει κάτι…Η χώρα μας είναι χωρισμένη σε 9 γεωγραφικά διαμερίσματα και γενικά ήμαστε όλοι χωρισμένοι…εγώ που είμαι Μακεδονία δεν μπορώ να κατεβώ Αθηνά για μια συγκέντρωση…και όπως και πολλοί άλλοι…και γι αυτό το λόγο ρωτάμε τι έγινε και αν έγινε η συγκέντρωση…τέλος πάντων…εγώ αυτό που κατάλαβα είναι ότι δεν θα τα πάρουμε προς το παρών και δεν ξέρω και αν τα πάρουμε…βαρέθηκα να περιμένω και στην ουσία να ζητιανεύω τα χρήματα που δικαιούμαι…κακά τα ψέματα σαν χώρα διαληθηκαμε,και δυστυχώς δεν υπάρχει μια…για να πάρουμε τις υποτροφίες και σε λίγο ούτε καν για να καλύψουμε τις ανάγκες διαβίωσης…μας έχουν κάνει ζάρια και μας παίζουν στα δάχτυλα…και αν κάνω όνειρα αυτή τη στιγμή ακόμα είναι να αλλάξουν όλα…και πάνω από όλα να φύγουν οι κλέφτες να ανακτήσουμε την δημοκρατία να έχουμε ελεύθερη βούληση ΟΛΟΙ και ΟΧΙ να αποφασίζουν οι άλλοι για μας. Να μπορέσουμε σαν νέοι που ήμαστε να αλλάξουμε τις ζωές μας να κάνουμε οικογένειες και να φέρουμε τα παιδιά μας σε έναν κόσμο που θα τον αγαπήσουν και που δεν θα τους θεωρούν κορόιδα και ζητιάνους όπως νιώθουμε όλοι εμείς τώρα…το πιστευω πως αν όλοι εμείς ήμασταν ενωμένοι θα μπορούσαμε να κάνουμε τα πάντα, και επίσης πιστεύω πώς ποτέ δεν είναι αργά…δεν τα παρατάω γιατί δεν μπορώ να κάνω κάτι για τις υποτροφίες απλά γιατί ξέρω δεν υπάρχουν για να μου τα δωσουν..ΤΑ ΦΑΓΑΝΕ…τα χρήματα που δικαιούμαι εγώ και εσείς δυστυχώς βρίσκονται σε τράπεζες εκτός Ελλάδος και δεν υπάρχει περίπτωση να επιστρέψουν…πουλήσανε την Ελλάδα!… ακόμα όμως μαζεύουν χρήματα μέχρι τη στιγμή που θα εξαφανιστούν από τη χώρα……και τι θα μείνει? ΣΥΝΤΡΙΜΜΙΑ…και πια θα είναι τα συντρίμμια? ΕΜΕΙΣ! που θα προσπαθούμε να μαζεύουμε τα αμάζευτα…βιώνουμε έναν πόλεμο…μπορεί όχι με όπλα αλλά μας βομβαρδίζουν με χρέη μέχρι που όλοι μας θα καταλάβουμε ότι η Ελλάδα δεν μας ανήκει πια. έχουμε όλοι πουληθεί…έναντι αμοιβεις.και τι θα καταντήσουμε? δούλοι! δεν ξέρω αν το μάθατε αλλά σε λίγο δεν θα μπορούμε να μιλάμε στο διαδίκτυο η τουλάχιστον δεν θα μπορούμε να λέμε ότι θέλουμε….{ACTA}…ξέρετε τι σημαίνει..?η μάλλον ξέρετε ότι το συζητάνε κρυφά από όλους μας ? η ότι θα το υπογράψουν κρυφά…?σχετικο βίντεο εδώ:

  αν το υπόγραψαν είμαι ήδη παράνομη…όπως και οποίος από εσάς προσπαθήσει να στείλει σε κάποιον φίλο του μια εικόνα η ένα mp3 η οποιοδήποτε άλλο αρχείο…..

  θα μου πείτε γιατί τα λέω όλα αυτά εδώ…άλλοι θα με κρίνετε κιόλας…όμως δεν με πειράζει τουλάχιστον κάποιοι από σας θα τα πάρετε σοβαρά…..μα θα μου πείτε είναι άσχετα με το θέμα τις υποτροφίας…κι όμως είναι σχετικά…και ποιο από αυτά είναι σχετικό?..ότι έχουν πουλήσει εμάς τους ίδιους ότι δουλεύουμε για να τρώνε αυτοί και ότι δεν έχουν να μας ξεχρεώσουν τιποτα.ποσο μάλλον μια ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ.

 169. kalhspera se olous1 egw exw vathmo 17! k eimai 19 etwn agamos! mporw na parw upotrofia?

 170. Ελα αλεκοοοο τι ειπε οτι θελει να παρει…… τι? υποτροφια ???
  χαχαχαχαχαχαχαχααχααχαχαχαχαχαχα!!!!!!!!!!!!!!!

 171. marie ftiakse prwta ta xartia s kai se 5-6 xronia ksanarwta mas…edw tha maste!!!

  • τι νεο?? στα αληθεια πιστευεις οτι προκειτε να παρουμε τιποτα???εδω κοψανε στα ΤΕΙ τα χρηματα απ τις Πρακτικες! και της εχουν παγωση!

 172. molois pira sto 2131311609 kapios kirios dendias kapws etsi m eipe oti ton ioulio 8a plirw8oun oi prwtes ipotrofies tou 2008 A. osoi perimenete tou 2009 kai tou 2010 mallon 8a argisoun arketa!!

 173. 🙂 ωραια στα ειπε ο κ Δενδιας ! αφου εχουν πληρωθει του 2008! 🙂 αλλα στο πε για να μην νομιζεις οτι δεν κανει κ τιποτα…:)

 174. DEN exoun plhrwthei tou 2008 !!!

 175. siga mh katsoun na asxolithoun me tis upotrofies….edo skotononte gia tis ekloges……ma emas tha asxolithoun…..

 176. re paidia as sovareutoume kai min kanoume kouvedoula.afiste tis ekloges ta mnimonia kai tous anonymous, as meinoume sto 8ema p exoume aniksi. loipon tin deutera piga apo to iek na kata8esw ta xartia gia pistopoihsh kai milisa me tin ipodieu8idria gia tis ipotrofies. m eipe oti exoun zitisei tous katalagous oti exoun ta lefta alla den kanoun tin douleia tous apo to ideke! m protine na tous pernoume tilefwna ka8imerina kai genikotera na zitisoume tous proistamenous na min milame me tous ipallilous. mou anefere kapio k. zerva stin geniki gramateia.

 177. opa katse….nomizo oloi exoume eleutheria logou etsi…se plhroforo oti mia xara sobarh eimai, apla eimai kai aganakthsmenh…kai an de sou aresei kati mporeis apla na to paralhpseis….anaferthika sto acta giati se ligo den tha mporoume na mhlame oute edo oute pouthena…htan apla ena mhnyma kai teleiose….kai oso afora tis ekloges….einai to mono pragma pou tous noiazei edo kai kero kai prin apo auto ola ta upoloipa mnhmonia kai ta sinafh…..den asxolhthike kanenas me tis upotrofies….kai pia exo xasei tis elpides mou gia auta ta leuta…ta xreiazomoun toso pou den fantazesai….aganakthsa na perimeno kai na zhtianeuo ta leuta pou mou xrostane…kai osoi rothsame ta idia eipan se olous…..kai ta onomata exoun,kai ta leuta exoun.
  , kai tous arithous mas exoun….kai ola ta exoun……ARX….A DEN exoun na mas pou oti den kseroun an! kai pote tha ta paroume…o enas sou leei ego den ksero pare ton allo..o allos sou leei apo ioulio..pou egine oktombrios pou egine to xronou to kalokairi…kai paei legontas….kai thlefona phrame kai ta neura tous spasame kai ola ta kaname….TELOS ta dika mas neura espasan…

  • αληθεια ρε παιδια ποια η δουλεια του ΙΔΕΚΕ ?? δηλαδη ολα αυτα τα ατομα το ενοικιο… του κτιριου.. πληρωμες..τι ρολο βαρανε?? απλα να καθονται σε μια καρεκλα.. κ στην τελικη πλεον ουτε τα τηλεφωνα δεν σηκωνουν..

 178. se ligo 8a pan oloi spitia tous kai na deis pos 8a sikonoun til kai 8a taknoun douleia.

 179. Μήπως μπήκαν σε κάποιον χρήματα από τις παλιές έστω του 2008 γιατί σε λίγο πάει και ο Ιούνιος…….

 180. Γειά σου Μαρία,γειά σε όλους!Τηλεφώνησα και μου είπαν»λάθος σαν είπαν ιούνιο και τώρα είναι ρευστό λόγω των εκλογών’……

 181. γεια σας…εγω εχω εκκρεμοτητα απο υποτροφια 2008…εχθες πηγα να δω αλλα δν ειχε μπει τιποτα…αν μπορειτε δωστε μου το τηλεφωνο…θα παρει η αδερφη μου που ειναι δικηγορος μηπως μπορεσει και βγαλει τιποτα…

 182. Αγγελική αν έχεις την καλοσύνη ενημέρωσε μας για το τι είπαν στην αδερφή σου…

 183. φυσικα και θα σας ενημερωσω απλα δν ξερω που πρεπει να παρουμε τηλεφωνο…παιρνουμε στο ιεκ που φοιτησα αλλα δν βγαζουμε ακρη…

 184. οχι στα ιεκ εκείνοι είναι που δεν ξέρουν… Σε αυτά κάλεσε 213.1311609&213.1311562 Αυτά είναι τα τηλέφωνα των υποτροφιών.(και εγώ πάντως που είχα πάρει τηλέφωνο απογοητεύτηκα…)

 185. Ρε παιδιά ελληνικά δεν ξέρετε να γράφετε;;;;Μας έχουν βγει τα μάτια να δούμε τι λέτε..Έλεος πια…
  Σε όποιον μπουν τα χρήματα, ας μας ενημερώσει να χαρούμε οτι τουλάχιστον δεν θα τα χάσουμε, γιατί ένα α_ _ _ _ι του ΙΕΚ μου είχε πει πως τους ενημέρωσαν οτι του 2009 και του 2010 δεν θα τα δώσουν…….Γαμώ το μπουρδελοκράτος μας…….

 186. eseis na ta vlepete zoa pou pate k tous psifizete PASOK kai ND lefta thelete tora?na tha parete

 187. ΔΕ ΘΑ ΚΑΤΑΒΛΗΘΟΥΝ ΤΟΥ 2009 ΚΑΙ ΤΟΥ 2010? ΤΙ ΛΕΤΕ ΡΕ.ΜΕ ΚΑΛΑΣΝΙΚΩΦ ΘΑ ΜΠΩ ΣΤΟ ΙΔΕΚΕ. ΑΝ ΠΕΘΑΝΟΥΜΕ ΕΜΕΙΣ ΑΣ ΠΕΘΑΝΟΥΝ ΚΙ ΑΥΤΟΙ

  • Παιδιά δεν μπορώ να διαβάζω ανακρίβειες και απαισιόδοξα πράγματα!Βάση του νόμου είναι λεφτά που τα δικαιώμαστε και τα έχουν πάρει σαν κράτος για αυτό το σκοπό . Δεν μας νοιάζει εάν τα έχουν φάει . Εμείς είμαστε κατοχυρωμένοι από το νόμο . Νομικά δηλαδή καλυμένοι . Οπότε μέχρι τέλους πρέπει να τα διεκδικούμε και το κάνουμε ελπίζω οι περισσότεροι!

 188. Αγγελική πήρες τήλέφωνο τελικά;ή τι είπαν στην αδερφή σου;Ευχαριστώ.

 189. εγω περιμενω την καταβολη της υποτοφιας μου απο το 2008 καθως και της πρακτικης ασκησης…. 2009. αλλα σας παραπεμπω σε ενα τραγουδακι http://www.youtube.com/watch?v=vh22OeylYf4

 190. μέσα σε αυτή η την άλλη εβδομάδα λέω να πάω σε δικηγόρο ..μου είπανε ότι είχα 3 υποτροφίες στα χαρτιά μου γράφουν τις 2 ότι βλακεία τους έρθει …. και τις 2 να πάρω είναι κοντά 1500 αν δεν κάνω λάθος ας παν και τα 500 στο δικηγόρο φαντάζομαι ….. τουλάχιστον να πάρουμε το 1000ρικακι … από το τίποτα ….. σήμερα που πήγα στην τράπεζα και ρώτησα αυτή την γνωστή μου λέει δεν μπήκαν φυσικά … αλλά αν δεν μπουν και κατά το Σεπτέμβριο δεν το βλέπω να τα παίρνετε πέρασε πολύ καιρός ….. τι να πεις ……αν μπορεί κάποιος ας κάνει τον κόπο να μου δώσει τα τηλ….

 191. Εγω πηρα υποτροφια το 2009α… εκανα κ πρακτική εξάσκηση αλλά απο τότε δεν ειδα τα χρήματα στο λογαριασμό μου… απ’ότι βλέπω στα παραπανω σχόλια ειμαστε πολλοί που περιμενουμε τα λεφτά «φάντασμα»…απαράδεκτο…

 192. kala pos ginete na phres tou 2009a?edw mas xrwstane apto 2008 lefta edw pera…k den exoume dei tpt

 193. 213.1311609, 213.1311562 και 210.2709144 τα τηλ του ΙΔΕΚΕ….

 194. ‎2131311609
  2103442381
  2131311692 kai 93
  2131311609 kai 10
  2131311590

 195. a 2103442401b 2103442393 kai g 2103443403
  ipiresia dimosionomikou elegxou tou ipourgeiou paideias

 196. ΚΑΝΕΝΑ ΝΕΟ? ΠΑΙΡΝΩ ΔΥΟ ΜΕΡΕΣ ΤΗΛ ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΤΟ ΣΗΚΩΝΕΙ ΚΑΝΕΙΣ…ΠΗΡΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΑΛΛΑ ΜΕ ΠΑΡΕΠΕΜΨΑΝ ΣΕ ΑΛΛΟ ΤΗΛ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΠΙΣΗΣ ΔΕΝ ΤΟ ΣΗΚΩΝΕΙ ΚΑΝΕΙΣ…

 197. ΔΕΝ ΤΑ ΣΗΚΩΝΑΝ ΟΤΑΝ ΕΠΡΕΠΕ……ΘΑ ΤΑ ΣΗΚΩΣΟΥΝ ΤΩΡΑ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΟΛΟΙ ΔΙΑΚΟΠΕΣ???

 198. Λοιπόν μάγκες και μάγκισες ΕΔΩ είμαστε εμείς http://www.edulll.gr/wp-content/uploads/2012/08/14_Katanomi_YPAAN_Ypologoi_30_07_121.pdf Το θέμα είναι πότε θα περάσουν στους λογαριασμούς μας . Και τέλος οι λογαριασμοί στην εμπορική που έχουμε ανοίξει ισχύουν ότι θα τα βάλουν εκεί η πρέπει να ανοίξουμε άλλους . Δεν το σηκώνει και κανείς για να το μάθουμε αυτό . Εμένα πάντως είναι ενεργός ο λογαριασμός κανονικά.

 199. mexri 2009a vlepw billy!! opote emeispou imaste tou 10 exoume akoma psomiii

 200. Αν απαντάς σε εμένα εγώ προσωπικά περιμένω από 2008 β μέχρι 2009 β . Από εκεί και μετά σας εύχομαι καλή υπομονή . Κοίτα το ότι μπήκανε τα λεφτά στο λογαριασμό του υπευθύνου δεν σημαίνει ότι θα τα πάρουμε κιόλας αμέσως απλά τώρα έχουμε και επίσημο έγγραφο που λέει πόσα πήρανε για τις υποτροφίες από ΕΣΠΑ και ποιος τα πήρε με λογαριασμούς τραπέζης οπότε δεν μπορούνε να κουνηθούν.Ας ελπίζουμε ότι τώρα όλα θα γίνουν γρήγορα και σωστά.

 201. αυτα ειναι ομως μονο τα λεφτα για τις υποτροφιες… τα λεφτα απο την πρακτικη ασκηση που ειναι…………..??????????

 202. ΌΝΤΩΣ ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΠΟ 2009Β ΚΑΙ ΕΠΕΙΤΑ? ΠΑΝΤΩΣ ΒΑΣΙΛΗ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΛΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΡΤΗΣΗ!!!!!

 203. Τίποτα να είσαι καλά και καλό καλοκαίρι σε όλους . Τα λεφτά αυτά μας ανήκουν για εμάς τα δίνει το ΕΣΠΑ και τώρα πια ξέρουμε που έχουνε μπει και δεν μπορεί κανείς να μας κοροιδέψει . Λίγο ακόμα υπομονή λογικά να μπούν στους λογαριασμούς μας . Όσο μποτείτε να παίρνετε τηλέφωνο να βλέπουν ότι ασχολούμαστε και τα περιμένουμε .

 204. Γειά σε όλους!Θα ήθελα την βοηθειά σας…Εγώ πήρα την υποτροφία για τους βαθμούς μου το χειμώνα 2009-2010.Τον λογαριασμό μου(Εμπορική τράπεζα)μου είπαν να τον ανοίξω στις 19/2/2010,ποιό εξάμηνο είμαι υπότροφος;Μπορείτε να με βοηθήσετε παρακαλώ;;;

  • Ναι τον λογαριασμό τον ανοίγεις αφού εγκριθεί και ξεκινήσει το επόμενο εξάμηνο άρα είσαι υπότροφος στο 2009 Β γιατί μετά ξεκινάει το 2010 Α

 205. Σε ευχαριστώ πολύ Βασίλη!Υπομονή σε όλους μας!!!

 206. pira til 2131311692 ( til genikou gammatea) ,simera exei sinantisi o genikos me ton ipogro kai 8a ton enimerosi .opote 8a me kalesi gia na mou pi ti egeine

 207. kalimea ,pira til apo 20/8 erxetai o genikos kai exei dikaioma ipogafeis 2131311692 elpizo na parete kanena til

 208. Synhthws otan kapoios pernei adeia, yparxei kapoio allo atomo poy ton antika8ista… poy ta poylan ayta??? dld an pa8ei tpt o genikos ola 8a meinoyn stasima????????????????

 209. Καλημέρα.
  Είμαι του 2008-2009 εγώ.
  Επικοινώνησα σήμερα με το 213 131 1590
  και μου είπαν ότι περιμένουν υπογραφές τέλη του μήνα
  από τον Γενικό Γραμματέα του Δια Βίου Μάθησης
  και να ξαναπάρω σε μια εβδομάδα (δηλ. στις 27 Αυγ.)
  !!

 210. kalimera ksanaparte oloi na piesoume o genikos exei epistrehi na fanoume polu sos.

 211. nai kai to 2131311693

 212. egw phra se ola ta thl pou grafete k mou edwsan ayto to noumero 2102599453 k mou eipan na zhthsw thn ypeythinh mia vivi kati…. pairnw ekei to shkwnei antras k mou leei kamia sxesh lathos thl sou edwsan mas koroideyoun kalaaaaaaa

 213. 2131311693 k 2131311692 einai tis genikiou grammatea prepei na ipograhi gia na plirohoume.Opoe edo prepei na pernoume

 214. προχθες πηρα τηλ. στο 210 2599453 κ μου ειπε ενας τυπος οτι σε 1-2 βδομαδες θα εχει ληξει το θεμα.πηρα τηλεφωνο σημερα στο 2131311693 και μου ειπαν οτι υπαρχει νομικο προβλημα κ τα χαρτια δεν εχουν διαβιβαστει ποτε κ οτι θα παρει καιρο. οι τυποι μας δουλευουν κανονικα κ δεν βλεπω να πληρωνομαστε δυστυχως.

 215. pira sto 2131311692 &93 to til tis genikou, mou eipan oti den exoun eidaia kai oti den exoun kanena fakelo opos lene sto213311590.meta mou edosan to til 213111609(upethino ergou) to sikose mia kiria mou eipai na paro sto 590 tis eksigisa ti geinete kai mou eipai oti perimenoun mia ipografi, tis apantisa kai mou eipai na paro se mia ebdomada ksana na mou poun imerominia,alla pisteuo oti to ekene gia na klisi to til.meta pira sto 509 kai tous eipa ti mou eipan stin geniki grammatia, tous eipa diladi oti tous afisbitoun alla den ebgala akri

  tora gia 2102599453 den apantai kaneis isos einai paraskeui kai den boleuai na pan gia douleia

 216. exoyme kanena neo gia tis ypotrofies?

 217. paidia ti ginete exxete kanena neo???an kserei kaneis kai gia ta voucher as pei.eixan pei oti tha ginei i pliromi tous apo ton augousto alla kanena neo…

 218. εμαθε κανεις ποτε θα εξοφληθουν οι υποτροφιες???

 219. εμενα εξοφληθηκαν 2008β κ 2009α επιτελους! για ελεγξτε και εσεις τους λογαριασμους σας!

  • @cloud εσενα ποτε εξοφληθηκαν; πια μερα;;;;

  • cloud ΠΟΙΑ ΜΕΡΑ ΤΑ ΠΗΡΕΣ ΕΣΥΥ???ΑΧ ΤΙ ΜΟΥ ΕΚΑΝΕΣ…ΕΙΔΑ ΤΗΝ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΟΥ ΚΑΙ ΑΠ ΤΗ ΧΑΡΑ ΜΟΥ ΠΗΡΑ ΤΟ ΑΜΑΞΙ ΕΒΑΛΑ ΚΑΙ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΜΟΥ 20 ΕΥΡΩ ΣΕ ΒΕΝΖΙΝΗ (ΓΙΑΤΙ Η ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΙΝΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΕΔΩ ΠΟΥ ΜΕΝΩ) ΚΑΙ ΠΗΓΑ ΕΚΕΙ ΚΑΙ ΠΗΡΑ ΤΑ ΠΑΠΑΚΙΑΑΑ ΜΟΥ……ΣΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΧΕΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΣΩΣΤΑ?

 220. ΠΑΙΔΙΑ ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΛΕΕΙ ΑΥΤΟΣ ΚΑΙ ΜΑΛΛΟΝ ΘΕΩΡΗΣΕ ΑΣΤΕΙΟ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΕΚΑΝΕ.ΟΙ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΘΑ ΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΜΕΤΑ ΤΙΣ 5/10 ΓΙΑΤΙ ΤΟΤΕ ΨΗΦΙΖΕΤΑΙ Ο ΝΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΟΕΕΚ ΜΕ ΤΟ ΙΔΕΚΕ.

  • Δεν το καταλαβαίνω φίλε μου αυτό που λες για το νόμο . Το έχουνε χέσει πραγματικά . Στο site του ΕΣΠΑ ανακοινώθηκε κανονικά αρχές Αυγούστου ότι τα χρήματα μπήκανε για τις υποτροφίες οπότε δεν έχουν κανένα λόγο να περιμένουν κανένα νόμο για πλήρη συγχώνευση . Έπρεπε ήδη να έχουνε μπεί τα χρήματα στους λογαριασμούς μας .

 221. παιδια εγω ειχα υποτροφια 2008β και τα χρηματα μπηκαν εδω και κατι μηνες,νομιζω μαιο το ανακαλυψα.περιμενω και τα χρηματα της πρακτικης εχω να δω καιρο το λογαριασμο αλλα σε επικοινωνιες που ειχα με ειπαν οτι δεν ξερουν αν θα καταβληθουν σε οσους ειχαν κανει εναρξη πριν τον οκτωβριο του 2008.ξερει κανεις κατι?

  • @ dimιtris_s (@up2dim):
   φιλε εισαι σιγουρος οτι εχεις παρει λεφτα απο την υποτροφια 2008β
   επειδη απ οσο ξερω δεν τα εχει παρει κανεις αυτα τα λεφτα, εσυ πως τα εχεις παρει??

   Λοιπον, οσοι εχετε κανει τηλεφωνα στο ινεβιδιμ στην αχαρχων και σας εχουν πει οτι το θεμα κολλαει στο υπουργειο μιας και τα λεφτα εχουν πιστωθει οπως ξερουμε αλλα δεν τους αφηνουν να τα δωσουν, οσοι ενδιαφερεστε παρτε τηλ και κλειστε ραντεβου η πηγαιντε απο το υπουργειο βρειτε τον υπευθυνο και πιεστε να δωσουν εντολη να βαλουν τα λεφτα γιατι θα τα φανε και αυτα οπως και τα προηγουμενα!

   δεν χρειαζεται να αναλουνουμε ωρες σε φορουν και blogs..
   παρτε τηλεφωνο στο υπουργειο παιδειας και πιεστε!!!

   αν τωρα καποιος εχει παρει τα λεφτα ας μας δει3ει με μια φωτογραφια οτι οντως εχουν πιστωθει στον λογαριασμο του!

   http://www.inedivim.gr/
   http://www.ideke.edu.gr/
   http://www.minedu.gov.gr/

 222. k egw eixa 2008a alla prin 1 mhna poy eixa koita3ei den eixan mpei!!! opws epishs perimenw ka tai xrhmata ths praktikhs me enar3h oktombrio tou 2008!!! ektos kai an exei ginei la8os se kanena trapeziko logariasmo… an mporei kapoios as epibebaiwsh to dimitri s…

 223. παιδια δεν εχω κανεναν λογο να πω ψεμματα.χαλαρωστε τα λεφτα μπηκαν στο λογαριασμο μου,ηταν ο λογαριασμος της εμπορικης που δεν τον χρησιμοποιουσα,τον ενεργοποιησα κ ρωτησα αν εχει χρηματα μεσα και ειχε.ηταν αποκλειστικος λογαριασμος για τον οεεκ δεν εκανα αλλες συναλλαγες απο αυτον.τωρα ηταν 2008 α η β δεν θυμαμαι απολυτα αλλα ηταν απ την υποτροφια.εγω πηρα απειρα τηλεφωνα αλλα απο κανεναν δεν επαιρνα μια σαφη απαντηση.στο υπουργειο δε,ειχαν αγνοια δεν ηξεραν που να με συνδεσουν τους ελεγα μιλησα με ιδεκε απο εσας θελω απαντηση κ τιποτε.απο τον εναν στον αλλο.μεχρι κ στο γραφειο του προεδρου του ιδεκε κ η γραμματεια κακην κακως με εστειλε.απλα μου ειπαν οτι δεν ξερουν για την πρακτικη τι θα γινει για οσους εκαναν πριν τον οκτωβριο του 08 οπως εγω και οτι τωρα οι πληρωμες που θα γινουν θα ναι μετα τον οκτωβρη.αυτα για την πρακτικη.δε ξερω τι μπορει να γινει.μια κυρια απο την γραμματεια νεας γενιας μου προτεινε να παω απο κοντα αλλα δεν μενουμε ολοι αθηνα.

 224. Dimitris, pou na paroume til exo parei pano apo 100 til sto ινεβιδιμ ,stin geniki gammatia kai sto upoygeio paidias.pes mas ena noumero kai na paoume ekei giati to mono pou skefoimai tin deutera einai na paro sta gafeia tis xrusis augis.

  • Μπουμπου τα τηλεφωνα ειναι αυτα που εχεις παρει ηδη οπως γραφεις σε προηγουμενο ποστ απ οσο διαβασα…

   Εγω θα ξαναδωσω τα τηλεφωνα..

   Λοιπον για τις υποτροφιες αρμοδιοι ειναι αυτοι εδω στην γραμματεια βιου μαθησης, τα τηλ ειναι:

   τηλεφωνο της Γραμματεας της Γενικης Γραμματειας Δια Βιου Μαθησης:
   2131311693

   ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ:
   2131311590

   Οπως ειπα και παραπανω το κολλημα ειναι στο υπουργειο παιδειας, απ οσο λενε αυτοι, αρα μην περνετε τηλ στα παραπανω τηλεφωνα μιας και απο το υπουργειο δεν τους αφηνουν να δωσουν τα λεφτα..

   Καλειτε στο τηλεφωνικο κεντρο του υπουργειου παιδειας
   2103442000

   Αναζητηστε καποιον για θεματα υποτροφιων ωστε να πιεσετε στο υπουργειο η να μαθουμε τι γινεται να δουμε αν απο την δια βιου μαθηση αυτα που λενε ειναι αληθεια οτι φταει το υπουργειο και δεν του αφηνει να δωσουν τα λεφτα ενω τα εχουν ηδη..

 225. apantisis
  2131311693 den kseri tipota(geniki grammateia)
  2131311590 ypaxei nomiko poblima pare teli tou mina
  2103442000 se parapempoun se asxsetous
  esu ti les skoulariki exo kanei to til .kai sto gafeio ipougou bira den exei kamia lista

  • εμενα μου ειπε η γραμματεας της γενικης γραμμτειας οτι δεν την αφηνουν να υπογραψει ενω εχουν τα λεφτα..
   στο τμημα υποτροφιων μου λενε οτι περιμενουν υπογραφη απο την γενικη γραμματεια..
   στο υπουργειο μπουμπου δεν εχουν καποια λιστα αμα ρωτας για λιστες δεν θα βγαλεις ακρη στο υπουργειο κατι γινεται και δεν δινουν εντολη να βαλουν τα λεφτα στους λογαριασμους μας ουτε λιστες ουτε τπτ..
   οταν λες σε ασχετους;
   εγω πιστευω τα λεφτα τα εχουν και τα χουν βαλει σε τραπεζα και περνουν τοκους, επειδη δν ειναι και λιγα, 9 εκατομυρια ευρω..

 226. den iparxei armodio tmima ,opou kai na pira mexri kai stous sunboulous ipougou den kseroun.den meno athina gia na pao apo ekei mono apo to til,sta kanalia pou stelno minima tipota den kanoun,mono ston ilia menoun i elpides mou

  • Gia na pas sto ypourgeio prepei na kleiseis rantevou nomizw den mporeis na pas etsi einai sugkekrimenes oi wres..
   Prepei prwta apo to dia biou mathishs na paroume arithmoys fakelwn ktl ktl k na mathoune poios einai ypeuthunos sto upourgeio gi auto to thema k meta na pame sto ypoyrgeio!

 227. ok ,ti na kano ego?gia na kleiso ena randenou sto upourgeio alla na min pame 2-3 atoma na pame 20 kai bale gia na mas paoun kai sovara

  • Prepei prwta ap ola mathoume apo to dia biou mathishs arithmoys fakelwn k arithmoys upothesewn k poios einai o armodios gia to thema sto upourgeio paideias, mporei na nai k o idios o ypourgos!
   Mporei to dia biou mathishs na leei paemata oti den tous afhnoun na dwsoun ta lefta k eipa ton logo parapanw! Prwta prepei na tous strhmokseis sto dia biou mathishs k meta pas sto ypourgeio!
   Egw apo thn epomenh vdomada tha tous episkeftw mias k ayton ton kairo exw diavasma k dn ta xw kataferei mono apo thlefwna.. Oti mporesw tha kanw k tha piesw apo konta panta!
   Prepei na vroume poios ftaiei akrivws k pou exei kollhsei to thema! Enas upallhlos pou shkwneis to thl sto tmhma ypotrofiwn sigoura dn einai autos upeuthunos..

 228. ok peimenoume nea

 229. ΜΙΛΗΣΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟ ΚΙΤΣΙΟ ΑΠΟ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕ ΠΩΣ ΑΠΟ ΑΥΤΟΥΣ ΕΧΕΙ ΦΥΓΕΙ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΤΟ 2131311609

 230. pou katalhgoume?? pou kollaei to 8ema ma8ame????

  • Σωστός φίλε μου με το pdf από όπου και να το ψάξουμε νομικά είμαστε καλυμένοι . Με όλα αυτά τα επίσημα έγγραφα τους κρατάμε στο χέρι . Επίσης και από το επίσημο site του ΕΣΠΑ φαίνεται ότι τα λεφτά τα πήρανε για να μας τα δώσουνε . Γράφει ακριβώς λογαριασμούς και πρόσωπα άρα ΠΑΡΤΕ τους και ΠΙΕΣΤΕ όσο γίνεται περισσότερο . Εγώ έβαλα και γνωστό μου δικηγόρο και περιμένω . Είναι 750 ευρώ το εξάμηνο ΔΕΝ ΤΟΥΣ ΤΑ ΧΑΡΙΖΩ ΠΑΙΔΙΑ . Για να τα φάνε τα κολόπαιδα.

 231. εγω ειχα την εντυπωσει οτι το ποσο ηταν περιπου 380€ ανα εξαμηνο και δωρεαν εγγραφη για το επομενο!!! αν ειναι 750 δεν με χαλαει με τιποτα!!! αλλα τα λεφτα απο την πρακτικη ασκηση ποτε θα μπουν? υπαρχει κανενα εγγραφο που να αναφερει πληρωμη πρακτικης ασκησης????

 232. exoyme kamia exeli3h h ola einai stasima???

 233. shmera pou phra thl..mou eipan oti mexri to noembrio apo ton oktombrio pou elegan to phgan noembrio ti prototipo…oti mexri noembrio telos panton tha mpoune oi upotrofies mexri kai tou 2009B oi upolipes tha arghsoun ki allo…alla poios tous pisteuei…

 234. exoume kati kainourgio?

 235. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί είναι τόσο αναίσθητοι όλοι τους,γιατί δε μας λένε απλά ότι δεν ξέρουν και από οκτώβρη λένε νοέβρη(αυτό γίνεται συστηματικά τα δύο τελευταία χρόνια)Γιατί να δίνουν υποτροφίες στα παιδιά που σπουδάζουν σε πανεπιστήμια;Μήπως δε μας έχουν σε υπόληψη-δεν υπολογίζουν τα ιεκ επειδή δεν είναι τριτοβάθμια εκπαίδευση;Σίγουρα κάποιος/οι λόγος/οι υπάρχει/ουν…Εχω βαρεθεί να προσμονώ για κάτι που έπρεπε να έχει τελειώσει εδώ και καιρό-για κάτι που μάς ανήκει…!ΝΤΟΠΗ ΤΟΥΣ.

 236. 8α μας πληρώσουν επιτέλους ή να απευθυνθούμε στην Χρυση αυγή? έλεος!!! έλεος!! έλεος!!! που πήγαν τα λεφτά μας!!! που είναι τα λεφτά μας? Ας μας απαντήσει κάποιος υπέυθυνα επιτέλους!!!!

 237. ΑΥΤΟ ΜΕ ΤΗ ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΚΗ ΙΔΕΑ…Α ΡΕ ΠΟΥ ΜΑΣ ΚΑΤΑΝΤΗΣΑΝ. ΝΑ ΣΚΕΦΤΟΜΑΣΤΕ ΤΗ ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ ΩΣ ΛΥΣΗ…

 238. prin apo ligh wra ema8a apo atomo to opoio paei se iek apo persi oti tis ypotrofies toy 2011 tis phran… einai pote dunaton na bazoyn tou 11 kai na mhn exoyn balei akoma toy 08? ti ginetai re paidia???

 239. ΛΟΙΠΟΝ ΕΓΩ ΕΧΩ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ ΤΟΥ 2011Α. ΑΥΡΙΟ ΠΡΩΙ ΠΑΩ ΝΑ ΤΟ ΤΣΕΚΑΡΩ ΚΑΙ ΘΑ ΣΑΣ ΠΩ. ΔΕ ΓΙΝΕΤΑΙ ΝΩΡΙΤΕΡΑ ΓΙΑΤΙ ΔΟΥΛΕΥΩ.ΥΠΟΜΟΝΗ ΜΕΧΡΙ ΑΥΡΙΟ.

 240. Πήγα στην τράπεζα,δεν κατατέθηκαν οι υποτροφίες για τους υποτρόφους του 2010-τουλάχιστον.Παρακαλώ μην γράφετε ανακρίβειες&μήν παίζετε με τον πόνο μας.

 241. den grafw anakribeies!!! egw perimenw apo to 2008….

 242. eleni o xristos eipai gia 2011 oxi gia 2010, oloi auti pou eipan oi pliromes 8a geinoun meta apo tis 5/10 ti exoun na mas poun ? kapoi eipan na perasoun apo to inedibim perasan ? ti egeine?milise kapoios me dikigoro? i mono aerologies ?????

 243. ΜΟΛΙΣ ΠΗΓΑ ΤΡΑΠΕΖΑ. ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΜΠΕΙ ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ ΤΟΥ 2011Α (2011Β ΔΕΝ ΞΕΡΩ-ΕΙΧΑ ΤΕΈΙΩΣΕΙ ΤΟ ΙΕΚ). ΚΑΙ ΟΣΟΙ ΔΙΝΕΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΜΑΘΑΤΕ ΑΠΟ ΑΛΛΟΥΣ ΝΑ ΤΣΕΚΑΡΕΤΕ ΑΝ ΑΥΤΑ ΤΑ ΑΤΟΜΑ ΕΙΝΑΙ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ ΓΙΑΤΙ ΑΠΟ ΨΕΥΤΕΣ ΚΑΙ ΒΛΑΚΕΣ ΕΧΕΙ ΓΕΜΙΣΕΙ ΑΥΤΗ Η ΧΩΡΑ.

 244. ΚΑΙ ΚΑΤΙ ΑΛΛΟ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΛΙΓΟ ΠΗΡΑ ΤΗΛ ΣΤΟ 2131311590 ΚΑΙ ΤΟ ΣΗΚΩΣΕ ΕΝΑΣ ΕΥΓΕΝΕΣΤΑΤΟΣ ΚΥΡΙΟΣ. ΟΝΤΩΣ ΥΠΑΡΧΕΙ ΝΟΜΙΚΟ ΘΕΜΑ ΚΑΙ ΘΑ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙ. ΟΜΩΣ ΓΙΑ 2008Α ΚΑΙ Β ΚΑΙ 2009Α ΤΙΣ ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΜΕΡΕΣ ΠΛΗΡΩΝΕΣΤΕ. ΕΙΝΑΙ ΘΕΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ. ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΗΤΑΝ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΣ ΚΑΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΕΕΙ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΓΙΑΤΙ ΜΟΥ ΕΙΠΕ ΚΑΙ ΚΑΛΑ ΝΕΑ ΚΑΙ ΚΑΚΑ. ΑΡΑ ΟΣΟΙ ΕΙΣΤΕ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 2009Α ΞΕΜΠΛΕΞΑΤΕ. ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥΣ ΟΝΤΩΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΨΗΦΙΣΤΕΙ ΚΑΤΙ ΠΟΥ ΘΑ ΓΙΝΟΤΑΝ ΣΤΙΣ 5/10 ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΑ ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΑΣ ΤΟ ΕΒΓΑΛΑΝ ΕΚΤΟΣ ΛΙΣΤΑΣ. ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ. ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ ΟΤΙ ΤΑ ΦΩΤΑ ΗΤΑΝ ΣΤΡΑΜΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΥ ΣΟΒΑΡΗ ΚΥΡΙΑ ΜΕΡΚΕΛ ΚΑΙ ΠΟΥ ΝΑ ΤΟΥΣ ΜΕΙΝΕΙ ΧΡΟΝΟΣ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΘΕΜΑΤΑ….

 245. Για την πρακτικη ξερει κανεις τιποτε?τα πηρατε τα χρηματα?εγω τελειωσα ιανουαριου του 2009 και ακομη δεν εχουν μπει.

  • Osoi rwtane edw ti egine k ti nea yparxoun gt dn kathontai mia mera na paroun thlefwna na mathoun ti ginetai? H na tous episkeftoun h na steiloun erwthmata?
   O kathenas leei thn malakia tou mphkan dn mphkan k tetoia!
   Egw thn perasmenh bdomada exasa mia mera apo to prwi me thlefwna mexri k to apogeuma k thn epomenh tous episkeutika!
   Lene psemata oti tha mpoun ta lefta h geniki grammateas tou dia biou mathishs dn hthele oute na mou milhsei oute na me sunanthsh.
   Thelfwnhsa se ypourgeio oikonikwn, se upourgeio paideias me kapoious allous gia ta lefta tou espa opws k sthn grammateia tou upourgou opou k kala lene pws kollaei to thema k perimenoun ypografh!
   Kamia ypografh dn perimenoun tpt dn exoun steilei lene psemata se petane apo dw k apo kei gia na se ksefortwthoun ! Phra thlefwno oppou me parapempsan k tpt dn gnwrizoun!
   An perimenete ayto to blog na sas lush to problhma k na sas dwsei ta lefta perimente!
   Osoi rwtane ti ginete ktl ta gamimena ta thlefwna dn ta vlepoun dn mporoun na paroun, diavazw toses meres xilies duo malakies, entaksh barieste na pate apo kei alla thl dn mporeite? K pes phrate thl k sas eipe thn malakia tou o allos zhthste stoixeia gi ayto, apeu8un8eite opou sas parapempoun!
   Ayta apo mena..

 246. ρε συ χαλαρωσε λιγο.που ξες τι εχει κανει ο καθενας κ ποσα τηλεφωνα εχει παρει? δηλαδη αν πω κ εγω παλι οπως εχω ηδη πει μια φορα,οτι πηρα πανω απο 10 τηλεφωνα κ ο ενας με εστελνε στον αλλο τι θα κερδισουμε?αφου την ξερουμε την φαση,εκτος οτι δεν ξερουν τι τους γινεται μας δουλευουν.εχω παρει σε περισσοτερους απο 10 τηλεφωνικους αριθμους κ ο καθενας ελεγε και κατι διαφορετικο.εδω και οι γραμματεις των ιεκ που επικοινωνουν δεν παιρνουν σαφης απαντησεις.για αυτο ρωταμε οι ποιοι πολλοι.αλλα οτι και να πεις εδω μεσα παρεξηγησιμο ειναι,εγω σας ειπα οτι μπηκαν τα χρηματα απο την υποτροφια και ειμαι ψευτης..τι να πω..μπορει καθε αποπληρωμη να διαφερει απο περιφερεια σε περιφερεια.δεν ξερω πως γινεται επιλογη.για την πρακτικη με ειχαν πει οτι οσοι εκαναν πριν τον οκτωβριο του 2009 δεν ξερουν αν θα καταβληθουν ενω για τους αλλους θα αρχισουν να πληρωνουν.ε να μην ρωτησω δηλαδη αν εχει παρει κανεις τα χρηματα?που το κακο?εκτος αυτου μια αλλη κυρια που ειχα μιλησει με ειπε οτι υποτροφιες δεν αρχισαν να καταβαλονται,εμενα ομως ειχε ηδη μπει.ισως επειδη ηταν ακομη επι εποχης οεεκ? δεν ξερω,απλα καταθετω τι μου μετεφεραν και καθε φορα ηταν αλλα.

 247. ΦΙΛΕ ΜΟΥ ΤΙ ΝΑ ΣΟΥ ΠΩ. ΕΓΩ ΕΧΩ 4 ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ. 2 ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΦΟΡΕΑ ΣΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ 2 ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΙΝΟΥΡΙΟ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ. ΕΥΡΩ ΔΕ ΜΠΗΚΕ ΠΟΥΘΕΝΑ. ΤΙ ΝΑ ΠΩ. ΑΝ ΚΑΠΟΙΟΣ ΑΛΛΟΣ ΒΛΕΠΕΙ ΤΟ BLOG ΚΑΙ ΠΗΡΕ ΧΡΗΜΑΤΑ ΑΣ ΤΟ ΠΕΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΜΙΑ ΑΡΧΗ.

 248. paidia ki egw perimenw apo to 2010.. eixa anoiksei logariasmo tote stin emporiki… ti paizei twra pou allakse i trapeza???? ta xanw????

 249. http://www.edulll.gr/wp-content/uploads/2012/10/01_Tropopoiisi_2012_SAE_0458_EPEDVM_01_10_12.pdf

  Στη σελίδα 34 αν πάτε φαίνεται ξεκάθαρα ότι σε κάποιους μπήκαν τα χρήματα το δεύτερο τρίμηνο του 2012 , σε κάποιους μπήκαν το τρίτο τρίμηνο του 2012 (ο Δημήτρης από πάνω μάλλον ανήκει σε αυτούς τους τυχερούς), σε κάποιους θα μπουν σε αυτό το τρίμηνο που διανύουμε και κάποιοι θα τα δουν του αγίου @ ανήμερα (αν τα δουν).

  Επίσης στη σελίδα 33 (τα δύο τελευταία έργα) και 34 (το πρώτο) φαίνεται ότι κάτι ανάλογο ισχύει και για την πρακτική.

  Όλα τα παραπάνω ισχύουν για υποτροφίες ως το 2009 (Α’ εξάμηνο).

  Εγώ προσωπικά περιμένω υποτροφία 2008 Α’ και πρακτική ίδια με του Δημήτρη. Μέχρι πριν 10 μέρες περίπου που κοίταξα, δεν είχε μπει δεκάρα τσακιστή. Θα πάω μια βόλτα και τώρα να δω (αν και ξέρω ότι άδικα θα φάω μισή ώρα στο περπάτημα και θα τρώνε καντήλια στο γυρισμό) και θα σας ενημερώσω.

  Στη σελίδα 34 αν πάτε φαίνεται ξεκάθαρα ότι σε κάποιους μπήκαν τα χρήματα το δεύτερο τρίμηνο του 2012 , σε κάποιους μπήκαν το τρίτο τρίμηνο του 2012 (ο Δημήτρης από πάνω μάλλον ανήκει σε αυτούς τους τυχερούς), σε κάποιους θα μπουν σε αυτό το τρίμηνο που διανύουμε και κάποιοι θα τα δουν του αγίου @ ανήμερα (αν τα δουν).

  Επίσης στη σελίδα 33 (τα δύο τελευταία έργα) και 34 (το πρώτο) φαίνεται ότι κάτι ανάλογο ισχύει και για την πρακτική.

  Όλα τα παραπάνω ισχύουν για υποτροφίες ως το 2009 (Α’ εξάμηνο).

  Εγώ προσωπικά περιμένω υποτροφία 2008 Α’ και πρακτική ίδια με του Δημήτρη. Μέχρι πριν 10 μέρες περίπου που κοίταξα, δεν είχε μπει δεκάρα τσακιστή. Θα πάω μια βόλτα και τώρα να δω (αν και ξέρω ότι άδικα θα φάω μισή ώρα στο περπάτημα και θα τρώνε καντήλια στο γυρισμό) και θα σας ενημερώσω.

 250. Και φυσικά δεν ανήκω στους τυχερούς…

 251. ο πινακας δινει καποιες απαντησεις,παιρνουν ανα τριμηνο επιχορηγησεις και αρχιζουν οι καταβολες.και λεω καποιες γιατι παραδειγμα για την πρακτικη ασκηση δεν διευκρινιζει ποιες περιοδους αφορα.Εχθες μιλησα παλι με αρκετους,πηρα στην γενικη γραμματεια δια βιου μαθησης που εκει οπου υπαγεται το ΙΔΕΚΕ και μου ειπαν οτι αρμοδιο ειναι το ΙΔΕΚΕ.στο ΙΔΕΚΕ που πηρα για πολλοστη φορα καποιος απο τους υπευθυνους εργου για την πρακτικη μου ειπε οτι επεξεργαζονται στοιχεια πληρωμων με ληξη πρακτικης απο 30-03-09.Με εμας που καναμε εναρξη προ του οκτωβρη ΕΧΟΥΝ ΛΕΕΙ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΣ ΣΤΙΒΑΓΜΕΝΑ ΣΕ ΚΑΤΙ ΚΟΥΤΕΣ και δεν ασχολουνται γιατι ΑΚΟΥΣΩΝ ΑΚΟΥΣΩΝ,ειναι λεει δουλεια του ΕΟΠΠΕΠ(που φυσικα δεν εχει σχεση ο εοππεπ)ΟΣΟ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΕΙΝΑΙ ΞΕΚΑΘΑΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ.ΣΥΜΦΩΝΑ ΛΟΙΠΟΝ ΜΕ ΑΥΤΑ Από την κατάργηση του Ο.Ε.Ε.Κ., αρμόδιος φορέας για τη διαχείριση και εκκαθάριση των συγχρηματοδοτούμενων πράξεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του Ε.Σ.Π.Α., στις οποίες ο Ο.Ε.Ε.Κ. ήταν φορέας υλοποίησης, ορίζεται το Ι.Δ.ΕΚ.Ε., το οποίο υποκαθίσταται στις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα που απορρέουν από τις πράξεις αυτές.» Με την Κ.ΥΑ αρ. πρωτ. 127175/H/ (ΦΕΚ 2508/Β/04-11-2011) με τίτλο «Συγχώνευση διά απορροφήσεως των Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου «ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΤΗΤΑΣ» (Ε.Ι.Ν), «ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ» (Ι.Δ.ΕΚ.Ε) και «ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΝΕΟΛΑΙΑΣ» (Ι.Ν), εποπτείας του Υπουργείου Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων» και ειδικότερα με το άρθρο 2 παρ.2 της ιδίας όπου καθορίζεται «Τους σκοπούς των συγχωνευόμενων φορέων εκπληρώνει πλέον ο απορροφών φορέας.ΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΩΝ ΕΝΩ ΑΦΗΝΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΚΡΗ ΤΗΣ ΠΡΟΥΓΟΥΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΕΥΘΥΝΩΝ.ΣΕ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΚΑΠΟΙΟΥ ΙΕΚ(ΠΟΥ ΨΑΧΝΩ ΝΑ ΒΡΩ ΤΟ ΛΙΝΚ ΚΑΘΩΣ ΔΕ ΤΟ ΧΑ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΕΙ) ΕΙΧΑ ΔΙΑΒΑΣΕΙ ΜΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΟΥ ΕΛΕΓΕ ΟΤΙ ΚΑΛΟ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΟΣΟΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΟΥ 2008 ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΕΝΑΡΞΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟ ΚΑΙ ΕΠΕΙΤΑ ΚΑΘΩΣ ΓΙΑ ΠΡΟΥΓΟΥΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΔΕΝ ΥΠΗΡΧΕ ΕΚΕΙΝΗ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ.ΜΑΣ ΕΧΟΥΝ ΤΡΕΛΑΝΕΙ,ΑΥΤΑ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣ ΑΠΟΦΥΓΗ ΠΑΡΕΞΗΓΗΣΕΩΝ,

 252. εγώ ξεκίνησα την πρακτική Σεπτέμβριο 2009 πριν από κανένα μήνα με πήρανε τηλέφωνο από το Ιεκ και μου ζήτησαν τον αριθμό του λογαριασμού μου γιατί θα μας δώσουν τα χρήματα για την πρακτική μου είπανε, επειδή έχω μετακομίσει δεν είχε το Ιεκ της περιοχής μου το λογαριασμό.Δεν έχω πάει να κοιτάξω στη τράπεζα γιατί έχω πλέον κουραστεί, ξέρω ότι άδικα θα πάω πάλι έχω πάρει χιλιάδες τηλέφωνα και δεν βρίσκω άκρη. Και πέρα από την πρακτική έχω και δύο υποτροφίες.

 253. eisai se kalo dromo pantos ,se piran til emas oute auto.

 254. Πληρωμές Υποτροφιών 2008Α, 2008Β και 2009Α

  Υποβλήθηκε από iekuser στις Τετ, 10/10/2012 – 20:59.
  Από την ομάδα έργου Υποτροφίες ΙΕΚ της Γ.Γ.Δ.Β.Μ. μας ζητήθηκε να ελέγξουμε άμεσα την αντιστοιχία ονοματεπώνυμου και αριθμού λογαριασμού τραπέζης καθώς και εάν είναι πρώτοι δικαιούχοι στον αριθμό λογαριασμού τους, επειδή επίκειται η έναρξη των πληρωμών των δικαιούχων υποτρόφων τις επόμενες ημέρες.

  Το ΙΕΚ Καλαμάτας προχωρά τη διαδικασία με γοργούς ρυθμούς, επικοινωνώντας με τους δικαιούχους για να ελέγξουν αν ο λογαριασμός της Εμπορικής Τράπεζας που μας είχαν δώσει είναι ενεργός.

  Ελπίζουμε να πληρωθούν σύντομα οι δικαιούχοι.

  Πηγή: http://iek-kalam.mes.sch.gr/?q=node/152

 255. kalimera ,skata 2131311582 logistirio ideke .

 256. eixame kanena allo neo? epikinonise kaneis me to ideke?

 257. moni tous apofasizoun? emas mas exoun xesmenous.loipon 2 lusis upaxoun 1 bazoume dikigoro kai 2 grafomaste se iek ksana kai den tous dinoume mia ,giati mporoume kai giati etsi goustaroume.

  • giati mpompou ama grafteis ksana se dhmosio iek enw ekkremei h ypotrofia mporeis na mhn dwseis xrhmata????

   • Ναι σιγα μην ξαναγραφομουν ποτε σε Ιεκ χαμενος χρονος… Δεν καταλαβαινετε οτι υπαρχουν τα ιεκ για να μην υπαρχουν ανεργοι… Ευτυχως τελειωσα το ΤΕΙ κ ετσι το ΙΕκ το βλεπω απλα σαν σεμιναριο.. Εννοειτε οτι ποτε δεν εχασα χρονο για ψευτοπιστοποιησεις.. Του κω….

 258. re paidia mn akouw vlakeies ti iek kai kathe iek den exei sxesh me tis ypotrofies.to iek plirwnei tous kathightes kai autous apo oti kserw argei na tous plirwsei kai tous dinoun treis kai 60.to iek s deixnei ola ta xartia sxetika me thn upotrofia kai thn aithsh pou kaneis kai t leei ksekathara poioi ta pairnoun.apo oti katalabate de leei to pote… to kalutero pou exoume na kanoume einai na enhmerwsoume ta epomena thymata.kai mpoumpou an einai vale dikhgoro.ti to les sunexeia kai de t kaneis…?an den exeis kati na peis ase tous allous na lene.t idio kanei

 259. ΝΤΡΟΠΗ ΣΕ ΟΣΟΥΣ ΜΑΣ ΚΟΡΟΙΔΕΥΟΥΝ-ΝΤΡΟΠΗ ΤΟΥΣ…

 260. Παιδιά, μίλησα σήμερα το πρωΐ μαζί τους και μου επιβεβαίωσαν ότι τα χρήματα για τα 2 πρώτα εξάμηνα του 2008 και το πρώτο εξάμηνο του 2009 έχουν περαστεί για πίστωση στις τράπεζες και είναι θέμα εβδομάδων να περαστούν από τις τράπεζες στους επιμέρους λογαριασμούς. Μου είπαν ότι αυτό θα γίνει στις πρώτες εβδομάδες του Νοεμβρίου.
  Για να δούμε.

 261. Ναι σίγουρα και εμένα μου είχαν πει αρχές Ιουνίου μετά Ιουλίου μετά Σεπτεμβρίου και πάει λέγοντας και όταν ρώτησα τον άλλο μήνα θα μου πείτε πάλι τον επόμενο? η απάντηση που πήρα είναι: κάπως έτσι.. Νοέμβριος μπορεί να είναι ποιου έτους θα είναι όμως δεν ξέρω….
  Ας ελπίζουμε πάλι..μακάρι…(αν και δε το βλέπω)

 262. mhpws phge kaneis na dei an toy balan tpt?

 263. oxi den balan kati

 264. Mάταια περιμένουμε,αυτό έχουν δείξει μέχρι στιγής οι καταστάσεις π.χ εδώ και δύο χρόνια μας λένε από μήνα σε μήνα,και φυσικά τίποτα……

 265. Καλημερα!!! Πιστεύω πως κάναμε αρκετή υπομονή,ήρθε η ώρα να αντιδράσουμε και να κάνουμε κάτι ουσιαστικό!!! Δεν πάει αλλο!!!

 266. συμφωνώ μαζί σου αν δεν κάνουμε κάτι πάνε τα χρήματα, και κανείς δεν θα ενδιαφερθεί γιατί είμαστε ανοργάνωτοι και δεν φταίμε βέβαια απλά οι υποτροφίες δεν απευθύνονται σε όλους και έτσι είμαστε λίγοι και αρκετοί μακριά, ούτε μπορούμε να κάνουμε κάποια κατάληψη ή οτιδήποτε για να ακουστούμε όπως κάνουν άλλοι, απλά περιμένουμε και με τα τηλέφωνα και τις ατομικές προσπάθειες δεν ιδρώνει το αυτί τους! από ότι λένε το σίγουρο είναι ότι θα τα πάρουμε τότε δεν καταλαβαίνω αφού τα λεφτά τα έχουν γιατί δεν τα δίνουν, πόσο νόμιμο είναι αυτό; και πόσο νόμιμο είναι να μας κοροιδευουν οι δημόσιες υπηρεσίες;

 267. kalimera ,mporoume na kanoume duo syngentrosis se athina kai thessaloniki?kai na doume pos 8a kini8oume?

 268. δεν υπάρχει ανταπόκριση όπως βλέπω… με 7-8 άτομα δεν θα καταφέρουμε τίποτα! το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να στείλουμε κανένα e-mail σε κανένα πρωινάδικο και αν είμαστε τυχεροί να ρωτήσουν τον αρμόδιο υπουργό!!!

 269. Σχετικά με τις υποτροφίες, μήπως κοίταξε κανένας χθες ή σήμερα αν μπήκανε; Εγώ αύριο θα μπορέσω να πάω να δω… Λέω, επειδή στο twitter, αν κάνετε αναζήτηση τη λέξη «υποτροφια» (χωρίς τόνο) βγαίνει ένα χθεσινό tweet από μια κοπέλα που λέει ότι της μπήκανε τα χρήματα. Το θέμα είναι ότι δε ξέρω αν αναφέρεται σε υποτροφία ΙΕΚ…

 270. ΜΑΛΛΟΝ ΣΕ ΑΛΛΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ Η ΚΟΠΕΛΑ.5/12/2012 ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΜΠΕΙ ΠΑΙΔΙΑ.

 271. ΠΡΙΝ ΔΥΟ ΠΕΡΙΠΟΥ ΩΡΕΣ ΜΕ ΠΗΡΑΝ ΤΗΛ ΑΠΟ ΤΟ ΙΕΚ ΝΑ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΟΥΝ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΓΙΑΤΙ ΛΕΕΙ ΤΟΥΣ ΕΙΠΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΠΩΣ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΚΑΤΑΘΕΣΟΥΝ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ. ΤΙΠΟΤΕ ΑΛΛΟ ΔΕΝ ΗΞΕΡΑΝ.

 272. Πιστευω οτι ειμαστε σε καλο δρόμο! κ εγω που πηρα πριν λιγο στο ΙΕΚ μου είπαν οτι τους τα ζητησαν προσφατα τα στοιχεια για επιβεβαιωση..κ γενικα οτι τους τα εχουν ζητηση αρκετες φορες κ στο παρελθον για να δουμε ο καιρος γαρ εγγυς.. 😛

 273. ta xrhmata logika 8a mpoun otan mpei kai h peribohth dosh!!! dld meta ths 13 toy mhnos!!! ayta perimenoyn oi trapezes gia na plhrwsoyn kai polla alla programmata poy trexoyn!!! an den mpoun kai twra den prokeitai na ta paroyme pote!!

 274. οσον αφορα την πρακτικη απο οτι καταλαβαινω απο το link που εδωσε ο absonant και συμφωνα με αυτο http://www.edulll.gr/wp-content/uploads/2008/08/3H_EPIKAIROP_PROSKL_PRAKTIKH_IDEKE_20122.pdf και την σελιδα 11 οπου στο 3.2 λεει οτι αφορα οσους εχουν εναρξη πρακτικης 1-10-2008 εως 30-06-11.εγω ειμαι ιουλιο του 08 κ μενω εξω.καλα ειναι σοβαροι?????????????

 275. καλημερα σε ολους, τηλεφωνησα σημερα εδω Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.ΙΕΚ) – Υποτροφίες: 213-1311590 213-1311589 και μου ειπε οτι σημερα αυριο θα μπουν τα λεφτα μεχρι του 2009α διοτι μεχρι εκει εχουν καταφερει να φτιαξουν τις καταστασεις. επειδη επεμεινα με τον κυριο που μιλουσα τον εβαλα να ψαξει για μενα συγκεκριμενα. οπως και να εχει μου ειπε, οτι επειδη διαλύθηκε ο οεεκ τοτε επρεπε να ξαναγινει απ την αρχη η εργασια με τις υποτροφιες. οσοι περιμενουν απο 2009β και μετα πιστευει οτι 8α εχουν φτιαχτει οι καταλογοι γυρω τον φεβρουαριο.

 276. to messimeri pou eida den eida xrimata,as perimenoume mpas kai gini to 8auma aurio.

 277. mpikannnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

  • Έλα ρε, επιτέλουςςςςςςςςςς!

   Σε καλή μεριά παιδιά! 😀

  • odws ta evalan ta xrimata?? telika dn m elege papades!! xaxaxa!! opws kai na exei m eipe ta xrimata dn 8a ta xasoume.

   • Παιδιά και εγώ πήγα και όντως τα χρήματα μπήκανε αλλά μόνο ένα 350άρι και ένα 750άρι τουλαχιστον σε εμένα . Δηλαδή μου έβαλαν 2008 β και 2009 α . Τα υπόλοιπα φαντάζομαι με τον καινούργιο χρόνο αν και πότε !!! Τέσπα έστω και αυτά είναι τα μισά και μια ανάσα . Καλοφάγωτα σε όλους και καλές γιορτές !!!!

 278. Θα βγω να δω σε λίγο Δημήτρη, θα σε ενημερώσω σε κανένα 2ωρο!

 279. ευχαριστω absonant.ελπιζω να μαστε τυχεροι κ να συμπεριλαμβανομαστε γιατι αλλιως..

  • Τίποτα Δημήτρη, μόνο η υποτροφίες μπήκαν. Απλά για να ξέρεις, εγώ παίζει και να μην τα δικαιούμαι τα χρήματα. Αν θυμάμαι καλά ήθελε και κάποια δικαιολογητικά κι εγώ ήμουνα στο όριο ακριβώς, σε κάποιο από τα κριτήρια που απαιτούταν τότε (δε θυμάμαι καθόλου τι και πως). Επομένως πιθανόν να μπήκαν γενικώς, αλλά επειδή δε τα δικαιούμαι εγώ να μη μπήκαν σε εμένα… Έστειλα σε έναν φίλο μου που τα δικαιούται 100% να πάει να δει… Όταν έχω νεότερα θα ενημερώσω!

 280. ειδα και εγω absonant,τιποτα για την πρακτικη.εγω απορω τα χρηματα που ειχα παρει πριν καποιους μηνες τι αφορουσαν,πρακτικη η υποτροφια?αν βρω χρονο αυριο θα κανω μια ενημερωση στην τραπεζα για να δω .με ενα ιεκ που μιλησα ειπαν οτι πληρωνουν αυτες τισ μερες και υποτροφιες και πρακτικη.ειδικα για πρακτικη με ειπε οτι το 2007 εχει πληρωθει και συνεχιζουν.τι να πω,ρωτησα πως ειναι δυνατον εφοσον τωρα τα καταθετουν ολα εγω να τα πηρα νωριτερα και δεν ηξερε.τα χω παιξει.στο ΙΔΕΚΕ σημερα ειχαν κατεβασει τις γραμμες

 281. ante kalofagota!!!!!!! twra gia ta lefta tis praktikhs meta apo 3-4 xronia pali!!!

 282. για την 2008b και 2009a ποσα ευρω πηρατε? ηταν να παρουμε 367 kai 750 αντιστοιχα αλλα πηραμε 253.79 kai 723..
  μας ψειρισαν 30 ευρω περιπου καταλαβαινω!
  για την 2009β τι λενε ποτε θα μπουνε?

 283. na rwtisw gt exw berdeuftei ligo, pane k xronia. apo 2009b ksekinise me koinwnika kritiria? kai meta gia 2010a alakse pali? borei kapios na m 8imisei ti egine? dimitri anefera pio panw ti m eipe gia tis epomenes ipotrofies.

 284. esu αλ 8a plirothis logika tin epomeni fora . 750 gia 2009b kai 750 gia 2010a

 285. Τυχεροί σε όσους καταβλήθηκαν οι υποτροφίες-σε καλή μεριά!!!!ΥΠΟΜΟΝΗ στους δικαιούχους του εξαμήνου 2009β και μετα….

 286. Θα μπορούσε να γράψει παρακαλώ όποιος γνωρίζει τι θα γίνει με τις υποτροφίες από το εξάμηνο 2009β και μετά;Παρακάλώ να ενημερώνουμε συνέχεια από εδώ,ευχαριστώ.

 287. nai booubou exw kai tou 2009a tote me ton kalitero va8mo sto tmima, kati tetio… meta eginan koinwnika kritiria an 8imamai kala kai apo tote DEN KSANALAKSE O nomos? mlkies kamia enimerwsh tote apo to iek mou tixaia ema8a gia tis ipotrofies kai ekana ta xartia mou. anyway ta lefta den 8a ta xasoume!

 288. πρακτικη παιδια πληρωθηκε καποιος?

 289. Τα λεφτά έχουν μπει. Να διευκρινίσω ότι είμαι υπότροφος στο εξάμηνο 2009Α.
  Επαιξαν βέβαια αρκετά με την υπομονή μας.

 290. Για υποτρόφία 2008β μπήκαν 353,79. Δεν έπρεπε να μπουν 750~; Βλέπω που αναφέρουν κάποιοι 750 μόνο για 2009α,β.

 291. exw mperdeytei pio eksamhno exw parei ypotrofia mporei na mou ekshghsei kapoios???? ksekinhsa to iek ton oktwvrio tou 2007 k ekana ta xartia gia ypotrofia to telos tou triou eksamhnou dld ton fevrouario tou 2009 k den plhrwsa to tetarto eksamhno pou ksekinouse apo ton fevouario tou 2009 mexri iounio 2009. twra exw parei ypotrofia gia 2009A H gi a2008 B?????

 292. a k kati allo sas mphkan sthn ethnikh h sthn eurobank???

 293. Στην εμπορική λογικά (θα) κατατίθενται τα χρήματα των υποτροφιών!Παρακαλώ όσοι πήραν την πολυπόθητη υποτροφία να γράψουν από ποιά τράπεζα….και τέλος ποιά εξάμηνα πληρωθήκατε;

 294. kala einai dunaton pali,me ta neura mas paizoun…entaksei ta ebalan ok alla na kopsoun kai apo pano..k mena 723 mou ebalan…parepiptontos sthn emporikh phga…ekei mpikan…apo upotrofia 2009a…

 295. kai egw 723 phra gia ypotrofia tou 2009 ….se filo mou omws evalan 300 kati peripou…giati re paidia..?kserei kaneis?

 296. sugnwmh mporei kapoios an exei t xrono kai th diathesh n m pei t dikaioumai ws upotrofos apo to 2008 ews t 2010 pou apofoithsa?ta xrhmata pou m mphkan einai polu liga.ap’oti thumamai appalaxthka apo ta didaktra t deuterou ekamhno dhl 2008b.opote t prepei n parw?k m eipan oti mphke h upotrofia 2008a,b kai 2009a….1000eurw gia tria eksamhna?t tetarto pou phge?as m apanthsei kapoios:(

  • Filippa gia na ksekinises to 2008 kai teleiwses to 2010 paei na pei oti foitises ta eksamina 2008b, 2009a, 2009b kai 2010a. Oi upotrofies pou plirwthikan twra einai ews 2009a, pou simainei oti pires lefta gia 2 eksamina. Gia to 2008b pires guro sta 350 eurw kai gia to 2009a guro sta 750. Upomoni gia ta upoloipa.

 297. Ki egw vrika 723 eurw ston logariasmo mou, ksekinisa fevrouario 2008 kai apofoitisa fevrouario 2010 sunepws foitisa 2008a 2008b kai 2009a 2009b, swsta ta lew?imoun se ola upotrofos omws to 2o kai to 3o eksamhno den plhrwsa xrhmata gia eggrafh pragma pou shmainei den dikaioumai tipota apo ta 2 auta eksamhna?k twra ta 723 eurw pou mpikan ti aforoun..?to 2009a?afou den eixa plhrwsei eggrafh, k an einai etsi ta 360 tou 2008a eksamhnou pou einai?den mou ta katethesan..an gnwrizei kapoios as diafwtisei giati exoume mperdeutei ligaki!

  • Ta exete mperdepsei ligo. Upotrofies gia ena eksamino pernoume otan exoume teleiwsei to sugkekrimeno eksamino.Mexri to 2008b i nomothesia elege oti ama pareis upotrofia gia ena eksamino tha sou epistrepsoun te lefta pou plirwses gi auto kai tha grafteis tsampa sto epomeno. Epomenos esu dikaiouse an exeis parei upotrofia se ola ta eksamina 350 eurw peripou gia kathe ena eksamino gia ta 2008a kai 2008b kai 723 eurw gia 2009a kai 2009b ekastos. Twra giati sou valane tosa prepei na to psakseis. Gia arxi tha sou protina na pareis ena thlefwno sto iek sou gia na epivevaiwseis se poia eksamina exeis parei upotrofia kai meta pratteis analoga.

 298. oti theloume tha kanoume esu pou les na mh gkriniazoume..akou ekei ama den saresei na mh ta diabazeis…gia emena ta 27 euro pou krathsan einai sumantiko otan metrao kai to 1 euro gia na ta bgalo pera…oxouuu…

 299. euxaristw paidia!!!an k d katalavainw giati enw mas ta kathusterhsan toso…mas t koutsourepsan kiolas…pros JerryMoore ksekinhsa n foitw t septemvrio t 2008…twra t exei ginei enas Theos kserei..tha epikoinwnhsw m ta iek kai tha sas enhmerwsw filou m…elpizw n vrhkate toulaxiston douleia meta t iek.egw akomh perimenw n anakoinwthoun ta apotelesmata….enw anepishma kserw oti exw perasei alla de ta exoun dhmosieusei akoma!opote anamonh gia tis prokhrukseis allon ena xrono

  • Septemvrios tou 2008 simainei 2008b. To 2008a ksekinise ton fevrouario tou 2008. Ta lefta pou sou valane einai swsta kathos plirwsan mexri 2009a. Ta upoloipa ta perimenoume. Sto lew me sigouria auto giati kai egw ta idia eksamina foitisa

 300. mia xara katalaba auto sou leo oti an thelo na gkriniakso tha to kano…den sou peftei logos…mporeis apla na diabaseis to parakato thema..den xreiazete na paro thl..Na rothso ti? giati mas ta phran…?esu den diabazeis kala.. eipa oti mas ta phran kai spastika den rotisa to logo..alla kai pali na rotousa mporei na uphrxe kapoios pou hksere…esu ti anakateuese?poooo…den paizei na ksana asxolhtho einai h teleutaia mou apanthsh…

 301. sta eksamhna pou grafthkame dwrean den dikaioumaste xrhmata epistrofhs?an nai auto isxuei kai gia ta eksamhna meta to 2009?

 302. αποφοιτηση 2009α δηλαδη τον ιουνιο του 2009, υποτροφος για ολα τα εξαμηνα, πηρα τα χρηματα για 2008α, 2008 β, δεν θα επρεπε να παρω και του 2009α? στο ΙΕΚ μου λενε πως μετα αλλαξε η νομοθεσια…καποιος με το αναλογο issue?

 303. stella graftikes dorean se kanena eksamino?

 304. Είσται εδώ;νέα για τις υποτροφίες;;;; η επικρατεί μία στασιμότητα;;;;

 305. Εννοώ για τις υποτροφίες τών δικαιούχων για το εξάμηνο 2009β;;;;

 306. ρε παιδια μηπως ειναι κανεις αλλος απο ιεκ ξυνη εδω περα που να περιμενε υποτροφια κ να την πηρε? γτ εμενα δεν εχουν μπει ακομα τα λεφτα κ μετα απο τα σημερινα που ειδα στην τηλεοραση για τον ομιλο ξυνη δεν ξερω καν αν θα μπουνε…

  • Εγώ είχα υποτροφία για 2009-2010 από ΙΕΚ ΑΚΜΗ, και την περιμένω ακόμη.

   • καταλαβα… σε ευχαριστω πολυ!

   • stellaanton k egw foithsei sto IEK AKMH ap to 2008-2010 kai phra upotrofia ap to e3amhno 2010a k akm perimenw. entwmeta3u exw parei 300000 thlefwna ap ta mesa tou 2012(mias k m eixe enhmerwsei to AKMH oti kanoun 1-1.5 xrono na mpoun ta lefta) k ka8e mhna mou elegan oti 8a ta valoun ton epomeno k mexri k to dekemvrh etsi egine.15/12/2012 pou phra g teleutaia fora mou eixan pei oti oles oi upotrofies pou ekremmoun,pi8anws kai twn idiwtikwn, 8a plhrwnontousan mexri ta telh tou genarh.xtes plhrw8hka ap th douleia mou k phga na tsekarw to logariasmo mou k fusika g akm mia fora eida mono to mis8o mou.exeis mhpws kamia idea h exeis ma8ei tpt allo sxetika m auth thn istoria?na tonisw pws oses fores k an phra panta rwtaga an kinduneuoume na xasoume auta ta lefta k panta mou apantousan pws dn uparxei auth h periptwsh apla einai pi8ano na ka8usterhsoun kapws akomh.exeis estw kapoion gnwsto apo iiek pou na exei parei upotrofia?se rwtaw gt gia kakh mas tuxh dn uparxei kapoio site pou n asxoleitai me tis upotrofies twn idiwtikwn apokleistika opws auto me twn dhmosiwn, k apla emeis mpainoume apo sponta:P.an genika kapoios exei mia apanthsh ton parakalw 8erma na mou kanei kapoio sxolio.Euxaristw!!!!!!!

 307. Κοιτάξτε, εγώ αποφάσισα να απευθυνθώ στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να τους ενημερώσω ότι τα χρήματα που έδωσαν για υποτροφίες σπουδαστών το 2002 αγνοούνται. Θα το κάνω τώρα και θα σας ενημερώσω αν υπάρξει ανταπόκριση.

 308. sxetika me thn epidothsh ths praktikhs askhshs gia to etos 2008-2009 gnwrizei kaneis kati?

 309. Με οσους περιμενουν χρηματα απο την πρακτικη ασκηση οπως εγω.Υπαρχει θεμα. μαλλον δεν θα παρουμε χρηματα οσοι καναμε πρακτικη το 2008πριν τον οκτωβριο,διοτι εκεινη την περιοδο βγηκε μια αποφαση στα κρυφα και μας εβγαζε εκτος επιδοτησης.αυτα μου τα ειπε ατομο απ την ομαδα εργου του ιδεκε.φανταζομουν οτι ειχε γινει κατι ασχημο αλλα τοσο καιρο αλλα λογια να αγαπιωμαστε με ειχαν.πως ειναι δυνατον να πληρωνουν ολα τα αλλα και εκεινη την περιοδο να την βγαλαν στην απεξω,ειναι απαραδεκτο..και αυτο ειναι το λιγοτερο που μπορω να πω για αυτην την ιστορια..δεν ξερω τι μπορει να γινει.

  • Αν θέλουν ας μην τα βάλουν…

   Μπήκα ξανά σε ένα από τα λινκ που σου έδωσα παραπάνω Δημήτρη, και έχουν επεξεργαστεί την αρχική ανακοίνωση προχθές (μόλις το είδα κι εγώ… η αρχική ήταν 21 Δεκεμβρίου)… Το κάνω copy-paste:

   ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΧΑΡΑ ΣΑΣ ΑΝΑΓΓΕΛΟΥΜΕ ΟΤΙ ΑΠΟ ΣΗΜΕΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21/12/2012 ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗ ΔΕΥΤΈΡΑ ΘΑ ΚΑΤΑΒΛΗΘΟΥΝ:

   Α) Η ΔΕΥΤΕΡΗ ΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΑΓΗΣ VOUCHER ΠΟΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ ΣΤΟ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΟΥ 2012 (2012Α)

   Β) ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ 932 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ (ΜΕ 800 ΕΥΡΩ) ΜΕ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΑΠΌ 1/10/2008 ΕΩΣ ΚΑΙ 31/12/2008 ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΛΗΞΗ ΕΩΣ ΚΑΙ 31/3/2009)

   ΣΑΣ ΥΠΕΝΘΥΝΊΖΟΥΜΕ ΌΤΙ ΣΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗΣ (http://iek-kerkyr.ker.sch.gr/page/index.php?option=com_content&view=article&id=5&Itemid=15) ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΕΛΕΙΩΝΕΙ ΜΕ ΤΑ ΕΞΗΣ…. Η Πρόσκληση προς το ΙΝΕΔΙΒΙΜ , μετά τις απαραίτητες τροποποιήσεις, εκδόθηκε στις 19/01/2012 και το ΙΝΕΔΙΒΙΜ υπέβαλε την πρότασή του στις 20/01/2011 η οποία καλύπτει την επιδότηση πρακτικής άσκησης των καταρτιζομένων στα ΙΕΚ με λήξη 30/03/2009 έως και 31-12-2011.Το έργο με τις αποφάσεις (Α.Π. : 2650- 2651-2652/20-02-2012) της «ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» εντάχθηκε στο ομώνυμο πρόγραμμα.Στο σχέδιο προβλέπεται ότι η πληρωμή για το διάστημα που αναφέραμε θα γίνει έως 31-12-2012.
   ΟΠΩΣ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΌ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΩ ΕΩΣ ΤΙΣ 31/12/2012 ΚΑΤΑΦΕΡΑΝ ΝΑ ΠΛΗΡΩΘΕΙ ΜΟΝΟ ΜΕΡΟΣ ΑΥΤΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΖΑΝ (ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ 932)ΚΑΙ ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΝΑ ΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΜΕΣΑ ΣΤΟ 2013 ΚΑΘΩΣ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΘΑ ΣΥΝΕΧΙΣΤΕΙ ΟΠΩΣ ΜΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΑΝ.
   ΤΟ ΙΝΕΔΙΒΙΜ ΕΧΕΙ ΑΝΑΛΑΒΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΜΟΝΟ ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΑΝ ΕΧΟΥΝ ΠΛΗΡΩΘΕΙ ΠΑΛΙΟΤΕΡΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΕ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΠΡΙΝ ΤΟΝ ΟΚΤΩΒΡΗ ΤΟΥ 2008 ΟΠΩΣ ΜΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΑΝ.
   ΌΠΩΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΕΤΣΙ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΟΕΕΚ ΕΙΝΑΙ ΠΙΘΑΝΟ ΝΑ ΠΡΟΗΓΗΘΟΥΝ ΟΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΕΣ ΚΑΙ ΚΑΠΟΙΕΣ ΠΑΛΙΟΤΕΡΕΣ ΝΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΟΥΝ ΣΕ ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΝΑ ΕΞΟΦΛΗΘΟΥΝ ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ.
   ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΔΕΝ ΔΙΑΘΕΤΟΥΜΕ ΤΙΣ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΣΩΝ ΘΑ ΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΗΜΕΡΕΣ ΟΠΟΤΕ ΚΑΛΟ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΕΛΕΓΞΕΤΕ ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΟΥΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΣΑΣ.
   ΓΙΑ ΟΤΙ ΝΕΩΤΕΡΟ ΘΑ ΕΠΑΝΕΛΘΟΥΜΕ

   ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ

   Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΙΕΚ
   Τελευταία Ενημέρωση ( Τρίτη, 08 Ιανουάριος 2013 17:02 )

   http://iek-kerkyr.ker.sch.gr/page/index.php?option=com_content&view=article&id=287:-2-voucher-2012&catid=2:2009-02-06-19-32-19&Itemid=7

 310. ΣΕ ΟΣΟΥΣ ΠΗΡΑΝ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΚΑΛΟΦΑΓΩΤΑ! ΜΗΠΩΣ ΕΧΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΝΕΑ ΓΙΑ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΟΙ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΤΟΥ ΞΕΚΙΝΟΥΝ ΑΠΟ 2009Β?

 311. πηγα χθες στην τραπεζα και ευτυχως ημουν απο τους 950 τυχερους!!! καλη υπομονη στους υπολοιπους!

  • αν θα μπορουσες σε παρακαλω ενημερωσε με τι εννοεις οτι ησουν απο τους 950 τυχερους???? σε ευχαριστω εκ των προτερων! 🙂

 312. εγω τελειωσα την πρακτικη μου ασκηση το β’εξαμηνο του 2009 κ περιμενω…ξερει κανεις αν ανακοινωθηκε τπτ;ποτε θα γινει αυτη η εγκριση επιτελους!

  • gia osous einai 2009b kai meta iparxei pali provlima ws sini8ws. perimenoun kapoia apofash se diataksis apo to ipourgeio kai 8a eimaste mia akoma fora sto perimene.

   Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.ΙΕΚ) – Υποτροφίες
   213-1311590
   213-1311589

 313. Γεια σας εχω μια ερωτηση γιατι μετα απο τοσα χρονια που περιμενα την υποτροφια τα εχω μπερδεψει…τελειωσα το ιεκ τον ιουνιο του 2009 και δεν ειχα πληρωσει γιαυτο το εξαμηνο λογω της υποτροφιας ..μολις εχθες μπηκαν τα χρηματα στον λογαριασμο μου (οουφφφ επιτελους)και ηταν 350 ευρω..το ποσο αυτο ειναι σωστο?,δηλαδη τοσα επρεπε να μπουνε…σορρυ αλλα δεν θυμαμαι καθολου?αν μπορει καποιος να με διαφωτησει λιγακι…

 314. STA EKSAMHNA POU GRAFTIKAME DOREAN DIKAIOUMASTE KATA8ESH YPOTROFIAS STIN TRAPEZA NAI I OXI????

 315. καλησπερα σε ολους απο χαλκιδα!τελειωσα τον ιουνιο του 2009 και πηρα 3 υποτροφιες τυπου α (υψηλοτερη βαθμολογια).πληρωσα μονο το πρωτο εξαμηνο εγγραφης.στην τραπεζα μου εβαλαν 706 ευρω.μπορειτε σας παρακαλω να μου πειτε αν δικαιουμε αλλα χρηματα και αν ναι ποσα?σας ευχαριστω εκ των προτερων!!!

 316. ΚΑΝΕΝΑ ΝΕΟ ΓΙΑ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΝ ΑΠΟ 2009Β ΚΑΙ ΜΕΤΑ?

 317. ΠΑΙΔΙΑ ΕΜΕΙΣ ΤΟΥ 2009Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΕ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΘΑ ΠΑΡΟΥΜΕ ΤΑ ΛΕΦΤΑ ΤΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ¨?ΜΑΣ ΕΧΟΥΝ ΣΠΑΣΕΙ ΤΑ ΝΕΥΡΑ ΤΕΛΕΙΩΣ…ΕΦΟΣΟΝ ΛΕΝΕ ΟΤΙ ΕΧΕΙ ΕΓΚΡΙΘΕΙ ΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΜΑΣ ΠΛΗΡΩΝΟΥΝ..? Α ΡΕ ΚΟΛΟΚΡΑΤΟΣ……..

 318. ελαβε κανεις σας τα λεφτα απο υποτροφια του 2011?

 319. akoma tipota paidia egw eimai upotrofos 2010 kai 2011 kai den exei perasei tipota

 320. tipota eimai upotrofos 2009 kai tipota akoma

 321. κανενα νεο απο πρακτικη με εναρξη πριν τον οκτωβριο?το μονο που εμαθα ειναι οτι ασχολουνται απο το υπουργειο και οχι το ινεδιβιμ

 322. Γειά σε όλους!Λοιπόν οι υποτροφίες που έχουν κατατεθεί τα χρήματα είναι μόνο των δημοσίων ΙΕΚ(είχα τηεφωνήσει),κάνουν επομένως διαχωρισμούς…για κακή μας τύχη…
  Παρεμπιπτόντως θα μπορούσε κάποιος/οια να γράψει το τηλέφωνο(υποτροφιών) για ενημέρωση μόνο των ιδιωτικών ΙΕΚ;Ευχαριστώ εκ των προτέρων.

 323. καλησπερα!!επειδη κ εγω ειμαι απ ιδιωτικο ιεκ..γνωριζει κανεiς αν κ ποτε θα μπουν τα χρηματα?εχω παρει υποτροφια για το εξαμηνο 2009Α η 2009Β δεν ειμαι απολυτα σιγουρη..η αν γνωριζετε ενα τηλεφωνο να καλεσω..αν μπορει καποιος να με ενημερωσει..

 324. ax mas ebalan thn mia upotrofia na ksexastoume ligo apo th xara mas na hremhsoun kai ta pneumata kai poioooooos kserei pote tha mpoun oi alles…..ti na peis,ego pantos den akousa tipota gia tis upoloipes upotrofies…

  • τουλαχιστον εσας σας εβαλαν κ μια υποτροφια , εμεις απο τα ιδιωτικα ιεκ δεν πηραμε τπτ .. γτ κ εγω υποτροφια του 2009 α εξαμηνο εχω αλλα δεν πηρα ουτε αυτη… παλι καλα να λετε λοιπον!! :/

 325. na mas ebazan omos kai osa mas uposxethikan kala tha htan…to oti mas ebalan mia den shmainei oti prepei na mas spasoun pali ta neura gia tis upoloipes…..e kati tha dosoun kai se sas den mporei na einai toso hlithioi…

 326. TI GINETAI RE PAIDIA ME THN PRAKTIKH ASKHSH 2009A EKSAMHNO…GIATI DEN TA BAZOUN TA XRHMATA..OI KSEFTILES…STA KANALIA THA KATALIKSOUME NA BROYME TO DIKIO MAS………..

 327. ΠΑΙΔΙΑ ΓΙΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ-ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΠΑΡΤΕ ΤΗΛ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟ ΖΕΡΒΑ …2131311609…ΕΙΝΑΙ Ο ΥΠΕΥΙΥΝΟΣ ΕΡΓΟΥ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ-ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ..ΠΑΡΤΕ ΚΑΙ ΘΑ ΚΑΤΑΛΑΒΕΤΕ ΕΙΡΩΝΕΙΑ…

 328. Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.ΙΕΚ) – Πρακτική Άσκηση

  210-2599441

  210-2599465

  Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.ΙΕΚ) – Υποτροφίες

  210-2599438

  parte edw, autoi me eixan enimerwsh swsta otan bikan oi ipotrofies

 329. Tηλέφωνα για τις υποτροφίες των ιδιωτικών ιεκ(Ι.Ι.Ε.Κ) δεν υπάρχουν;;;;
  Παρακαλώ όποιος γνωρίζει να τα δημοσιοποιήσει εδώ.

 330. Μετα απο επικοινωνια με διαφορα τμηματα του ινεδιβιμ ισχυριζονται ολοι πως το θεμα για τις υποτροφιες 2009Β και 2010Α για τα δημοσια ιεκ κολλαει στο υπουργειο και οχι σε αυτους!
  Αρα οσοι περιμενουμε αυτες τις υποτροφιες καλο ειναι να στειλουμε ταχυδρομικος ειτε με φαξ γραπτως ερωτηματα γι αυτο το θεμα, ωστε να πρωτοκολληθουν, γιατι με τηλεφωνα δεν θα βγαλουμε ακρη, δεν εβγαλα ουτε εγω την προηγουμενη φορα!
  Και εμαθα πως λογο του κολληματος, θα πληρωθουν οι υποτροφιες 2010Β και 2011Α πρωτα για τα δημοσια ιεκ.
  Αρα μην περνετε τηλεφωνα αδικα στο ινεβιδιμ ουτε στο υπουργιο δεν θα αλλαξει τπτ, μονο επισημες ερωτησεις με εγγραφα και ζητηστε απαντηση.

 331. τη παλευετε?Μ`αρεσει που οσοι τελειωσαν τ 2011 και μετα καθεστε και το συζητατε…? εδω τα παιδια του 2007-8-9 αν υσχυει βεβαια τα εχουν παρει τ 2013 και εχετε το θρασος να ζητατε κ εσεις διευκρινησεις?παρακαλω ας αποσυρθουμε ησυχως,εμεις σε 4-5 χρονακια τ κσανασυζηταμε.Συγνωμη αλλα η κατασταση ειναι για κλαμματα!!!

 332. Κάποιο νέο για τις υποτροφίες ιδιωτικών ιεκ υπάρχει;Η συνεχίζει να επικρατεί αυτή η τετράχρονη στασιμότητα;

 333. Καλησπέρα, παρακολουθώ πολύ καιρό τα σχόλια που δημοσιεύονται αλλά δεν έγραψα μέχρι τώρα κάτι γιατί δεν υπήρχε καμία εξέλιξη σε σχέση με τις υποτροφίες των ΙΕΚ.Είμαι υπότροφος 2009Β και χθες μου τηλεφώνησαν από το ΙΕΚ που ήμουν για επιβεβαίωση του αριθμού τραπέζης.Ελπίζω ότι σύντομα θα μπουν και τα χρήματα.

 334. μιλας για δημοσιο ιεκ η για ιδιωτκο;γιατι τα δημοσια εχουν παρει τις υποτροφιες μεχρι κ το 2009Α εμεις στα ιδιωτικα παλι ακομα περιμενουμε..

 335. Εγώ είμαι από το δημόσιο ΙΕΚ Γλυφάδας

 336. ναι απο τα δημοσια εχουν παρει τις υποτροφιες εμεις απο τα ιδιωτικα ακομα περιμενουμε..να δουμε μεχρι ποτε πια..

 337. kalimera,molis pira til ,mou eipan oti einai etoima kai oti perimenoun upografi apo ton geniko,meta 8an pan logistirio kai 8a baloun ta lefta(ego leo na paroume kai na pisoume ,gia na upograpsi o genikos mesa stin ebdomada).giati me tis adies kai tis argies to blepo meta apo to pasxa!!

 338. παιδιά όταν γράφετε εδώ να διευκρινίζετε αν μιλάτε για τα δημόσια ή τα ιδιωτικά ιεκ για να ξέρουμε οι υπόλοιποι κ να μην δημιουργούνται μπερδέματα. Γιατί στα δημόσια ιεκ έχουν μπει οι υποτροφίες μέχρι κ το 2009 ‘α εξάμηνο, ενω στα ιδιωτικά ιεκ δεν έχουν μπει καθόλου υποτροφίες..

 339. nai ,gia ta dimosia iek anaferomai kai gia tin upotrofies 2009b

 340. ΛΕΣ ΖΩΗ ΣΑΚΛΑΜΑΝΗ ΝΑ ΤΑ ΠΑΡΟΥΜΕ ΣΥΝΤΟΜΑ?

 341. as elpisoume,elli

 342. ΠΑΙΔΙΑ ΠΛΗΡΩΘΗΚΑΝ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ..ΠΗΓΑ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΙ ΜΟΥ ΕΒΑΛΑΝ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΤΗΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ ΤΟΥ 2009Β…ΕΙΝΑΙ 723 ΕΥΡΩ

 343. Σάκη δημόσιο η ιδιωτικό ιεκ είσαι;-εμάς των ιδιωτικών μας έχουν αγνοήσει-ξεχάσει…………

  • Ελένη μου για να λέει 2009 β εξάμηνο λογικά θα αναφέρεται στα δημόσια ιεκ. εμάς όχι μας έχουν απλά ξεχάσει, μας έχουν γράψει κανονικότατα…. εγώ πάντως η τελευταία φορά που πήρα στο ιεκ να ρωτήσω τι γίνεται μου είχαν πει οτι δεν ξέρουν τπτ σχετικά με τις υποτροφίες..

 344. saki?:apo poio iek?

 345. εμεις απο τα ιδιωτικα δεν μπορουμε να μαθουμε απο καπου που μπορουμε να απευθυνθουμε ωστε να μας ενημερωσουν για τις υποτροφιες;γιατι κ στο δικο μου ιεκ δεν γνωριζουν κατι

  • τι να σου πω εγω δεν γνωριζω που στο καλο θα πρεπει να παρουμε τηλ να ρωτησουμε να μαθουμε για τις δικες μας υποτροφιες.. δεν εχω ιδεα δυστυχως… :/

 346. mas doleueis?

 347. ΠΑΙΔΙΑ ΔΕΝ ΚΑΝΩ ΠΛΑΚΑ……..ΓΕΛΟΙΟ ΘΑ ΗΤΑΝ ΝΑ ΕΚΑΝΑ ΠΛΑΚΑ…ΕΙΧΑ ΠΑΕΙ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΙΧΑ 0 ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΩΙ ΠΟΥ ΠΗΓΑ ΕΙΧΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ 723,23 ΕΥΡΩ…ΑΠΟ ΙΕΚ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΕΙΜΑΙ…

  • ΣΑΚΗ ΣΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΣΙ?ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΝΑ ΕΧΕΙΣ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΤΙΚΗ ΚΑΡΤΑ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΜΕ ΤΟΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΣΟΥ ΚΑΙ ΝΑ ΕΛΕΝΞΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΚΕΙ?ΔΙΟΤΙ ΕΜΕΙΣ 3 ΑΤΟΜΑ ΔΕΝ ΕΙΔΑΜΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΤΟΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΜΑΣ

 348. ΟΧΙ ΔΕΝ ΕΧΩ ΚΑΡΤΑ..ΠΗΓΑ ΜΕ ΤΟ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΜΕΣΑ ΡΩΤΑΩ ΑΝ ΕΧΕΙ ΤΙΠΟΤΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΜΟΥ ΕΙΠΕ Η ΤΑΜΙΑΣ..723 ΕΥΡΩ

 349. ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΕΙΧΕΣ ΠΑΕΙ ΠΡΟΣΦΑΤΑ?ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΝΑ ΝΑΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ?

 350. ΚΑΘΕ 15 ΜΕΡΕΣ ΠΗΓΑΙΝΩ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ…..ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19/4 ΠΗΓΑ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΡΩΤΗΣΑ ΜΟΥ ΛΕΝΕ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΤΙΠΟΤΑ ΜΕΣΑ…..ΕΜΑΘΑ ΑΠΟ ΠΡΟΧΘΕΣ ΟΤΙ ΘΑ ΜΠΟΥΝΕ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΤΟΥ 2009Β ΛΕΩ ΣΗΜΕΡΑ ΤΟ ΠΡΩΙ ΒΡΕ ΛΕΣ……………ΠΑΩ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΜΟΥ ΛΕΕΙ Ο ΤΑΜΙΑΣ ΕΧΕΤΕ 723.23 ΕΥΡΩ..ΤΟΥ ΛΕΩ ΕΓΩ…..ΟΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΟΛΑ ΑΝΑΛΗΨΗ ΤΩΡΑ……………,ΕΤΣΙ ΑΚΡΙΒΩΣ ΕΓΙΝΑΝ…. ΕΛΕΞΤΕ ΤΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΜΕ ΒΙΒΛΙΑΡΙΑ ΜΗΠΩΣ ΕΧΟΥΝ ΜΠΕΙ ΚΑΙ ΣΑΣ….

 351. ΜΑΚΑΡΙ!ΣΕ ΚΑΛΗ ΜΕΡΙΑ ΣΑΚΗ ΕΛΠΙΖΩ ΚΑΙ ΣΕ ΕΜΑΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥΣ ΝΑ ΙΣΧΥΕΙ ΤΟ ΙΔΙΟ!

 352. kalispera..apo iek ag anargyron pou kalesa mou eipan oti toys eipan apo to inedibim oti arxisan apo simera na mpainoyn kai oti mpenoun me alfabitiki seira..etsi mou eipan apo to iek

 353. ΣΕ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑΝΝΗ …ΝΑ ΣΑΙ ΚΑΛΑ..ΕΥΧΟΜΑΙ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΜΠΕΙ ΚΑΙ ΣΕ ΕΣΑΣ..ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟ ΟΤΙ ΤΑ ΕΧΟΥΜΕ ΑΝΑΓΚΗ.ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΟΤΙ ΣΕ ΑΝΕΒΑΖΕΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΑ ΟΤΑΝ ΠΑΙΡΝΕΙΣ ΠΡΩΙ ΠΡΩΙ ΧΡΗΜΑΤΑ ΕΝΩ ΕΙΣΑΙ ΑΠΟΓΟΗΤΕΥΕΜΕΝΟΣ ΟΤΙ ΔΕΝ ΘΑ ΤΑ ΠΑΡΕΙΣ ΠΟΤΕ…ΕΥΧΟΜΑΙ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΣΑΣ ΤΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟ

 354. ΜΑΛΙΣΤΑ.ΕΛΕΝΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ.ΣΑΚΗ ΕΙΝΑΙ ΕΥΚΟΛΟ ΝΑ ΜΑΣ ΠΕΙΣ
  ΑΠΟ ΤΙ ΑΡΧΙΖΕΙ ΤΟ ΕΠΙΘΕΤΟ ΣΟΥ ΛΟΙΠΟΝ?

 355. ΑΠΟ Β ΑΡΧΙΖΕΙ

 356. ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΠΗΡΑΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟ ΤΟ ΙΕΚ ΝΑ ΠΑΩ ΝΑ ΔΩ ΑΝ Ο ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΝΑΙ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ. ΗΤΑΝ ΑΔΡΑΝΗΣ (ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΟΣΑ ΧΡΟΝΙΑ) ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΑ.ΤΟ ΕΠΙΘΕΤΟ ΜΟΥ ΑΡΧΙΖΕΙ ΑΠΟ Α ΚΑΙ ΕΙΜΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ. ΑΥΡΙΟ ΤΟ ΠΡΩΙ ΘΑ ΞΑΝΑΠΑΩ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΑ ΔΟΥΜΕ ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ. Η ΠΡΩΤΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΜΕΝΩ ΕΙΝΑΙ ΤΟΥ 2009Β. ΥΓ. ΣΑΚΗ ΚΑΛΟΦΑΓΩΤΑ!!!

 357. makari loipon paidia,as paroume oloi til aurio kai na doume ta bibliaria mas

  • ΠΑΙΔΙΑ Η ΜΠΟΥΜΠΟΥ-ΖΩΗ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΟ ΠΛΑΣΜΑ ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΗ.ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΤΗΣ ΛΑΜΠΟΥΝ ΣΑΝ ΤΟΝ ΗΛΙΟ ΤΟ ΒΛΕΜΜΑ ΤΗΣ ΣΕ ΜΑΓΝΗΤΙΖΕΙ .ΖΩΗ ΕΙΣΑΙ ΤΟ ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΟ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΑΙΟ ΔΙΑΜΑΝΤΙ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ.ΜΑΖΙ ΣΟΥ ΜΕ ΕΝΑ ΣΟΥ ΒΛΕΜΜΑ ΜΟΝΟ ΚΑΙ ΤΑ ΑΣΗΜΑΝΤΑ ΠΑΙΡΝΟΥΝ ΑΞΙΑ…ΕΝΑΣ ΓΟΗΤΕΥΜΕΝΟΣ ΘΑΥΜΑΣΤΗΣ ΣΟΥ…..

 358. ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΛΗΜΕΡΑ. ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΜΟΛΙΣ ΕΠΕΣΤΡΕΨΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΜΠΕΙ ΕΥΡΩ. ΣΕ ΟΠΟΙΟΝ ΑΛΛΟ ΜΠΟΥΝ ΧΡΗΜΑΤΑ ΑΣ ΜΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙ ΝΑ ΔΟΥΜΕ ΠΟΥ ΒΑΔΙΖΟΥΜΕ.

 359. ΚΑΛΗΜΕΡΑ.ΚΑΙ ΕΜΕΝΑ ΤΑ ΙΔΙΑ!ΤΙΠΟΤΑ ΑΠΟ ΛΕΦΤΑ!ΕΧΕΙ ΠΑΡΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΣΤΟ ΙΝΕΔΙΒΙΜ?

 360. ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ.ΛΥΠΑΜΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΑΤΩΣΗ ΠΟΥ ΣΑΣ ΕΦΕΡΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ 2009Β ΑΛΛΑ ΗΤΑΝ ΛΑΘΟΣ ΔΙΚΟ ΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΕΞΗΓΗΣΗ …….ΠΡΑΓΜΑΤΙ ΕΧΘΕΣ ΤΟ ΠΡΩΙ ΒΡΗΚΑ ΣΤΟΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΜΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ 723 ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΙΠΑ ΑΛΛΑ ΤΕΛΙΚΑ ΔΕΝ ΗΤΑΝ Η ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΜΑΘΑ ΠΡΟ ΛΙΓΩΝ ΩΡΩΝ……ΗΤΑΝ Η ΕΠΙΤΑΓΗ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΓΝΩΣΤΗ ΩΣ KAI TO EMAΘΑ ΟΤΑΝ ΜΕ ΠΗΡΑΝ ΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΙΕΚ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΝΑ ΜΟΥ ΠΟΥΝ ΑΝ ΕΧΩ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΤΟΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΜΟΥ…..ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΛΕΩ ΕΓΩ…….ΜΑ ΚΑΛΑ ΕΓΩ ΕΧΘΕΣ ΒΡΗΚΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΜΟΥ?ΚΑΙ ΜΟΥ ΕΙΠΑΝ?ΟΙ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΜΠΕΙ ΑΚΟΜΗ…ΣΤΟ ΑΜΕΣΩΣ ΕΠΟΜΕΝΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΘΑ ΜΠΟΥΝ ΜΟΥ ΕΙΠΑΝ……….ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΣΚΕΦΤΗΚΑ ΟΤΙ ΜΟΥ ΧΡΩΣΤΟΥΣΑΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΑΓΗ…………ΣΑΣ ΖΗΤΩ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΣΥΓΝΩΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΑΤΩΣΗ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΠΟ ΠΟΥ ΣΑΣ ΕΦΕΡΑ……….ΑΛΛΑ Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΕΝΤΥΠΩΣΗ ΜΟΛΙΣ ΒΡΗΚΑ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΗΤΑΝ ΟΤΙ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ ,,,,,,,,,,,,ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΣΥΓΝΩΜΗ …ΝΑ ΕΙΣΤΕ ΚΑΛΑ .ΚΑΝΟΥΜΕ ΗΔΗ ΟΛΟΙ ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΥΠΟΜΟΝΗ 4 ΧΡΟΝΙΑ ΤΩΡΑ

 361. «ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΓΝΩΣΤΗ ΩΣ VOUCHER»

 362. guys molis milisa me Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. kai exw kala nea. 2009b mesa ston maio kai 2010a ton iounio gia tis ipotrofies D.IEK. i diadikasia exei proxwrhsh mou eipe kai vriskodai sto logistirio.

 363. Kατάλαβα…Για τα ιδιωτικά ιεκ επικρατεί μία στασιμότητα που δεν θα έπρεπε…Γιατί κάνουν αυτούς τους διαχωρισμούς;;;;Δεν θα έπρεπε-ΑΥΤΑ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΜΑΣ ΑΞΙΖΟΥΝ&ΜΑΣ ΑΝΗΚΟΥΝ!!!!!!!Εμείς των ιδιωτικών ιεκ δεν έχουμε ψυχή;;;;!!!!…ΝΤΡΟΠΗ ΣΕ ΟΣΟΥΣ ΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ…

  Βαθύτατα εκνευρισμένη-αγανακτισμένη…

  • αυτός ο διαχωρισμός με εκνευρίζει κ εμένα πολύ. κ δεν ξερω που στο καλό θα πρέπει να απευθυνθώ για να ρωτήσω τι θα γίνει…

 364. Γειά σου Σοφία,φαντάζομαι ότι δεν γνωρίζεις κάποιο τηλέφωνο για τις υποτροφίες των ιδιωτικών ιεκ;!
  Παρακαλώ όποιος γνωρίζει τα τηλέφωνα για τις υποτροφίες ιδιωτικών ιεκ να τα γράψει εδώ.

  • οχι ελενη μου δυστυχως δεν γνωριζω! 😦 μεχρι προσφατως δεν ηξερα καν οτι υπαρχει αυτος ο διαχωρισμος μταξυ των δημοσιων κ των ιδιωτικων στο θεμα των υποτροφιων κ το καταλαβα οπως κ εσυ απο εδω μεσα. :/

 365. Το θέμα είναι ότι πρέπει να βρούμε από κάπου τα τηλέφωνα για τις υποτροφίες των ιδιωτικών ιεκ…Παλαιότερα είχα καταφέρει να επικοινωνήσω αλλά το τηλέφωνο πρέπει να το έχασα….
  Λοιπόν αυτά τα τηλέφωνα βρήκα 2131311609&2131311562-είναι των δημοσίων-νομίζω,σωστά;

 366. kalimera kai xronia polla ,exoume kanena neo?

 367. Γειά σας,επιτέλους βρήκα αυτό το τηλέφωνο 210-2599438 και ρώτησα για τα ιδιωτικά ιεκ(τι θα γίνει με τις υποτροφίες…)και με ρώτησε ποιό εξάμηνο είμαι-είμαι 2009 β…Λοιπόν,μου εξήγησε ότι περιμένουν έγκριση για το ποιά ιεκ είναι σε λειτουργία κάτι τέτοιο…Θα αργήσει…
  Σοφία τηλεφώνησε και εσύ και όσοι άλλοι είστε από ιδιωτικό ιεκ&να ενημερώνετε συνέχεια από εδώ…Να τους πιέσουμε-πιέζουμε συνέχεια…

  • θα αργησει σου ειπαν???? πόσο ακομα θα αργησει πια?! εγω ειμαι 2009Α εξαμηνο. να εισαι καλα ελενη μου, θα παρω κ εγω μεσα σε αυτες τις ημερες να δω τι θα μου πουν κ εμενα. Αν εχω κατι νεοτερο θα σε ενημερώσω.

 368. Ναί θα αργήσει…το περίεργο θα ήταν να μου έλεγε ότι θα κατατεθούν σύντομα…
  Τίποτα Σοφία,χαρά μου!!Τηλεφώνησε και γράψε τι σου είπαν εδώ…Να διευκρινήσεις ότι είσαι από ιδιωτικό ιεκ.
  Ευχαριστώ εκ των προτέρων…

 369. ΑΠΟ ΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΙΕΚ ΚΑΝΕΝΑ ΝΕΟ?

 370. ΜΕ ΠΗΡΑΝ ΣΗΜΕΡΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΙΕΚ(ΔΗΜΟΣΙΟ) ΚΑΙ ΜΕ ΡΩΤΗΣΑΝ ΑΝ ΙΣΧΙΕΙ Ο ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΙ ΜΟΥ ΕΙΠΑΝ ΟΤΙ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ( ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ Η ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ ΜΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΕΞΑΜ. 2010 Β’!) ΡΩΤΗΣΑ ΑΝ ΘΑ ΜΠΟΥΝ ΑΜΕΣΑ ΤΑ ΛΕΦΤΑ ΑΛΛΑ ΜΟΥ ΠΕ ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΕΙ.ΠΑΝΤΩΣ ΠΙΣΤΕΥΩ ΟΤΙ ΘΑ ΜΠΟΥΝ ΣΥΝΤΟΜΑ ΟΠΟΤΕ ΛΙΓΟ ΑΚΟΜΑ ΥΠΟΜΟΝΗ ΠΑΙΔΙΑ!!!

 371. KAI SE EMENA POU MILISA MESA STIN EBDOMADA MOU EIPAN ,OTI I GENIIKOS EXEI ZITISEI NA GREINI ELEXOS , I DIADIKASIA EXEI PROXORISEI STO 70%KAI ARXES IOUNIOU NA PARO TIL GIA NA MA8O TI AKRIBOS EXEI GEINI!!TORA TI NA PO 4 XRONIA PERIMENO AS ELPISO OTI MESA STON IOUNIO 8A MPOUN

 372. loipon simera epese tilefwno apo to iek (dimosio) kai me rwtisan ton ari8mo logariasmou an isxuei kai ta loipa. i ipotrofia einai 2010A. mesa ston iounio apo ti fainetai 8a boun ta xrimata. aytaa

 373. kante to kopo kai parte til sto 2102599438 & 2131311692

 374. Λοιπόν κανείς δεν είναι από τα ιδιωτικά ιεκ;;;;;;;;;Που είστε βρε παιδιά;;;;;;;;;;

 375. geia sas paidia eimai apo dhmosio iek k perimeno ypotrofies(2010a,b kai 2011a)me peirane tilefono gia na energopoihso to logariasmo stin ethniki se periptosi pou einai komenos gnorizetai kati kainoyrgio sxetika me to pote 8a katavli8oyn oi ypotrofies?

 376. εμεις απο τα ιδιωτικα ακομα περιμενουμε..να μας παρουν να μας ρωτησουν αν ισχυει ο λογαριασμος…ας γελασω 4 χρονια περασαν ελεος πια…

 377. καλησπερα σε ολους!θελω να σας πω οτι τελειωσα δημοσιο ιεκ τον ιουνιο του 2009.πληρωσα μονο το πρωτο εξαμηνο (εγγραφη)και τα αλλα 3 ηταν υποτροφιες.τον δεκεμβρη μπηκαν στο λογαριασμο μου 706 ευρω.αυτα τα χρηματα ηταν και για τις τρεις υποτροφιες?να περιμενω και αλλα χρηματα?και αν ναι ποσα?ευχομαι να παρουν ολα τα παιδια τα λεφτα που περιμενουν τοσα χρονια!σας παρακαλω αν γνωριζει καποιος ας μου απαντησει,ευχαριστω εκ των προτερων

 378. ego pantos pou phra upatrofies plhrona kanonika ta eksamhna mou,kai mou balane ta leuta apo thn proth upotrofia 2009 A pou htan 723 euro…,osoi phrate upotrofies den plhronate ta eksamhna?

 379. pira simera sto inedibim kai mou eipan oti to prwto 20imero tou ioynioy tha mpoune ta lefta gia 2009A (idiwtka)upotrofia

 380. αντε σοβαρα;;;καλα ας μην ενθουσιαστουμε χωρις λογο..κατσε να μουνε πρωτα 4 χρονια τα ιδια λενε!!!μακαρι ομως

 381. ‘Εχεις απόλυτο δίκιο lemonia1!!!!Ολο ψέμματα λένε……μας κοροιδεύουν ή μπας και άλλαξε κάτι;;;;; Μακάρι!!!!….Ο καιρός θα δείξει.Σε ευχαριστώ lila.

 382. ΜΠΗΚΑΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝ epiteloys

 383. ΜΠΟΥΜΠΟΥ ΣΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΜΠΗΚΑΝΕ Ή ΚΑΙ ΣΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ;;

 384. στα ιδιωτικα

 385. mpoios grafei?

 386. alli mpoumpou einai den exoume to eidio eikonidio

 387. paidia ego eimai i zωη..μπηκαν τα χρηματα σημερα

 388. H Mpoumpou einai mia kai einai o skylos mou… Mpoumpou einai mia kai alli kamoia allakse nick se parakalo kai min les oti eisai kai i ZOI. Eleos… An den exeis dikia sou prosopikotita den xreiazetai na perneis kapoiou allou…

 389. Mpoumpou se enımerono otı exo enımeroseı ton dıaxeırıstı tou sıte gıa tın xrısı tou nıck name opos kaı tou onomatos mou.

 390. Mπράβο!!!!!!!!!!!Μπουμπού ποιό εξάμηνο είσαι;
  Γνωρίζετε για τις υποτροφίες των ιδιωτικών ιεκ 2009 β;;;;;;;;;;;;;;;;Κάποιο νέο;;;;;;;;;;;;;;;
  Αντε να παίρνουμε και εμείς σειρά…………..!!!!!!!!!

 391. Eννοώ ποιού εξαμήνου μπήκαν;

 392. Ευχαριστώ μπουμπού!
  Να δούμε του 2009 β(ιδιωτικά ιεκ)πότε θα κατατεθούν(υποθέτω ότι θα αργήσουν αρκετά) 😦

 393. σοαβαρα μπηκαν?δεν το περιμενα..θα παω κ εγω το απογευμα να κοιταξω..πραγματικα μακαρι καιρος ηταν…κ εγω του 2009Α περιμενω…θα σας ενημερωσω..δεν ειναι κανενας αλλος απο ιδιωτικο να μας πει αν μπηκαν κ σ’αυτον ή μονο η mpoumpou ηταν η τυχερη!!

 394. Eσάς που σας μπήκαν οι υποτροφίες(ιδιωτικών ιεκ 2009 α)σας πήραν πρίν από τα ιεκ σας για να σας πούν-επιβεβαιώσουν τους λογαριασμούς τραπέζης σας;Δε γνωρίζω γι’αυτό ρωτάω:-)

 395. παιδια εγω πηγα κ κοιταξα..σε εμενα τουλαχιστον δεν μπηκαν τα χρηματα..ας ελπισουμε για τις επομενες μερες τι να πω..πραγματικη απογοητευση εχει καταντησει…

 396. ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΣΑΣ..ΒΡΗΚΑ ΤΥΧΑΙΑ ΨΑΧΝΟΝΤΑΣ ΣΤΟ ΙΝΤΕΡΝΕΤ ΑΥΤΟ ΤΟ BLOG..ΕΙΜΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΙΝΕΔΙΒΜ..ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΙΕΚ 2009Β 2010Α ΘΑ ΑΡΓΗΣΟΥΝ ΝΑ ΔΟΘΟΥΝ ΔΙΟΤΙ ΟΙ ΜΟΝΟΙ ΠΟΥ ΠΑΛΕΥΟΥΜΕ ΓΙΑ ΣΑΣ ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΜΕΙΣ ΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ..ΟΥΔΕΙΣ ΑΣΧΟΛΕΙΤΑΙ..ΟΙ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΠΟΥ ΒΛΕΠΕΤΕ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ.GR ΣΤΗΝ ΟΥΣΙΑ ΔΕΝ ΣΗΜΑΙΝΟΥΝ ΤΙΠΟΤΑ..ΑΠΛΑ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΧΑΡΤΙ..ΑΛΛΟ ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΛΛΟ ΠΛΗΡΩΜΗ ΝΑ ΤΟ ΘΥΜΑΣΤΕ ΑΥΤΟ………..ΕΜΕΙΣ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΘΕΛΟΥΜΕ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΠΑΡΕΤΕ ΣΥΝΤΟΜΟΤΕΡΑ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ(ΓΙΑ ΝΑ ΗΣΥΧΑΣΕΤΕ ΚΑΙ ΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΜΕΙΣ)ΑΛΛΑ ΟΠΩΣ ΣΑΣ ΕΙΠΑ ΟΥΔΕΙΣ ΑΣΧΟΛΕΙΤΑΙ..

  • Σε ευχαριστούμε που έγραψες σε αυτό το μπλόγκ!
   Εχουμε αγανακτήσει πόση υπομονή ακόμη; τρία με τέσσερα χρόνια έχουν περάσει…
   Πάντως πιστεύω ότι του 2009 β θα δωθούν πρπ τα χριστούγεννα ή αρχές του 2014 ή και ποτέ υπάρχει πλέον και αυτή η πιθανότητα!;
   Τελικά του 2009 α κατατέθηκαν;

  • ΑΓΑΠΗΤΕ ΦΙΛΕ/ΦΙΛΗ ΣΕ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΘΕΡΜΑ ΠΟΥ ΜΑΣ ΕΓΡΑΨΕΣ. ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΦΑΝΤΑΣΤΕΙΣ ΠΟΣΟ ΕΧΟΥΜΕ ΤΑΛΑΙΠΩΡΗΘΕΙ!!! Ή ΜΑΛΛΟΝ ΘΑ ΤΟ ΓΝΩΡΙΖΕΙΣ ΓΙΑΤΙ ΣΙΓΟΥΡΑ ΕΙΣΑΙ ΕΝΑΣ ΑΠΟ ΟΛΟΥΣ ΠΟΥ ΣΗΚΩΝΕΙΣ ΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ. ΕΧΟΥΜΕ ΚΑΙ ΜΙΑ ΣΕΛΙΔΑ ΣΤΟ FACEBOOK ΜΕ ΑΥΤΟ ΤΟΝ ΤΙΤΛΟ (ΓΙΑ ΠΕΡΑΣΤΕ! ΟΠΟΙΟΣ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙ ΥΠΟΤΡΟΦΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΙΕΚ…. ΕΔΩ!) ΚΑΙ ΑΝ ΘΕΛΕΙΣ ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΓΡΑΦΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΕΙ. ΟΛΟΙ ΜΑΣ ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΣΤΕ ΑΥΤΑ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΕΓΑΛΟΣ ΕΚΝΕΥΡΙΣΜΟΣ. ΤΟ ΜΟΝΟ ΣΙΓΟΥΡΟ ΕΙΝΑΙ ΟΤΙ ΔΕΝ ΦΤΑΙΕΙ ΚΑΝΕΝΑΣ ΑΠΟ ΕΣΑΣ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΑΛΛΑ ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΕΣΕΙΣ ΤΑ ΑΚΟΥΤΕ.

 397. ΟΧΙ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙ ΚΑΝΕΝΑ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΚΟΜΗ…ΜΕΧΡΙ ΕΚΕΙ ΠΟΥ ΞΕΡΕΤΕ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙ (2008Β)…ΚΟΙΤΑΞΤΕ..Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΝΑΙ ΣΤΑΜΙΜΗ ΚΑΙ ΚΙΝΕΙΤΑΙ ΣΕ ΡΥΘΜΟΥΣ ΧΕΛΩΝΑΣ..ΕΜΕΙΣ ΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΠΡΟΣΠΑΘΟΥΜΕ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΟΤΙ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΠΑΛΕΥΟΝΤΑΣ ΜΕ ΤΟ ΤΕΡΑΣ ΤΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ..ΓΙΑ ΟΤΙ ΝΕΟΤΕΡΟ ΤΩΡΑ ΠΟΥ ΑΝΑΚΑΛΥΨΑ ΤΟ BLOG ΘΑ ΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΩ

  • Καλησπερα, ευχαριστουμε που γραφεις στο blog.
   Εχει κατατεθει και το εξαμηνο 2009Α στα δημοσια ΙΕΚ.
   Μιας και εισαι μεσα στο ινεβιδι, η ολη διαδικασια που κολλαει? ποιος ευθυνεται
   Αν μπορεις ενημερωσε μας, δωσε μας περισσοτερες πληροφοριες ωστε να σπρωξουμε οσο μπορουμε.

   • ΝΑΙ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 2009Α ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙ…ΚΑΙ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΕΧΡΙ 2008Β…..ΚΟΙΤΑΞΤΕ ΝΑ ΔΕΙΤΕ..ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ΚΟΛΑΕΙ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΟΛΗ…ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΑΣ ΑΝΑΦΕΡΩ ΜΕΡΙΚΑ..ΕΝΩ ΕΜΕΙΣ ΕΧΟΥΜΕ ΕΤΟΙΜΑΣΕΙ ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΝΟΜΑΤΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ Κ.Α ΚΑΙ ΤΑ ΕΧΟΥΜΕ ΠΑΡΑΔΩΣΕΙ ΣΤΟΥΣ ΑΝΩΤΕΡΟΥΣ ΜΑΣ,ΚΟΛΑΕΙ ΤΟ ΘΕΜΑ ΣΤΟ ΕΞΗΣ ΑΠΛΟ ΘΕΜΑ…ΕΝΩ ΕΧΕΙ ΒΓΕΙ ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΧ ΕΙΝΑΙ1150 ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΠΟΣΟ ΕΙΝΑΙ ΚΟΝΤΑ ΣΤΟ 1.200.000 ΕΥΡΩ..ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΥΣΚΟΛΙΑ ΣΤΟ ΝΑ ΕΚΤΑΜΙΕΥΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΟΠΟΥ ΑΠΟ ΕΚΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΣΕΙΡΑ ΤΟΥ ΘΑ ΕΡΘΕΙ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΟΥ ΑΝΗΚΕΙ ΤΟ ΙΝΕΔΙΒΙΜ (ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΕΘΝΙΚΗ…ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΡΓΟΥΝ ΝΑ ΚΙΝΗΣΟΥΝ ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΤΕ ΑΠΟ ΣΚΟΠΟΥ ΕΙΤΕ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ……

 398. Εντάξει…Περιμένουμε ας ελπίσουμε μόνο καλά νέα!!!!
  Που θα πάει μέχρι το 2015 δεν θα μπούν;Που θα πάει ¨-)

  • gia ta idiwtika anafereste apo ti katalava?! gia ta dimosia gnwrizete kati?dioti prosfata mas zitisan tous trapezikous logariasmous.eiris8w en parodw auto to teras prepei na to «skotwsoume» kapia stigmi.

 399. ναι κ εγω εχω απορια…για τα ιδιωτικα ή για τα δημοσια αναφερεσαι;γιατι οι υποτροφιες των δημοσιων μπηκαν οπως ειπες κ εσυ μεχρι κ τοι 6μηνο 2009Α αλλα για τα ιδιωτικα ακομα τιποτα..οποτε γνωριζεις κατι για τα ιδιωτικα μεχρι κ το 6μηνο 2009Α;;;;
  Αρα ρε παιδια η mpoumpou μαλακιες ελεγε δεν πηρε τιποτα?

  • ΕΓΩ ΑΝΑΦΕΡΟΜΑΙ ΣΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΙΕΚ….ΠΙΘΑΝΟΝ Η ΚΟΠΕΛΑ ΠΟΥ ΛΕΣ ΕΚΑΝΕ ΠΑΡΑΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ..ΠΙΘΑΝΟΝ ΕΠΑΙΖΕ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΜΟΝΗ ΣΑΣ..ΑΝ ΕΧΟΥΜΕ ΚΑΠΟΙΟ ΚΑΛΟ ΝΕΟ(ΝΑ ΚΑΤΑΤΕΘΟΥΝ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΔΗΛΑΔΗ)ΘΑ ΒΓΩ Ο ΙΔΙΟΣ ΜΕ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΑΙ ΘΑ ΣΑΣ ΤΟ ΠΩ…ΠΡΟΣ ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΠΕΙΔΗ ΕΡΓΑΖΟΜΑΙ ΣΤΟ ΙΝΕΔΙΒΙΜ ΘΕΛΩ ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΩ ΤΗΝ ΑΝΩΝΥΜΙΑ ΜΟΥ………….

 400. Επισης να κανω κι εγω την δικη μου ερωτηση.Γιατι οι συναδελφοι σας στις τηλεφωνικες μας επικοινωνιες αποφευγουν να μας πουν την αληθεια και μας λενε για το 1ο 20ημερο του Ιουνιου και μας κανουν και περιμενουμε αδικα??

  • ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΩΣ ΣΕ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΜΕ ΕΜΕΙΣ ΩΣ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΕΡΓΟΥ(ΠΙΘΑΝΟΛΟΓΩ ΤΟΝ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ)ΜΑΣ ΛΕΝΕ ΑΥΤΟ ΑΚΡΙΒΩΣ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΕΜΕ…ΟΤΙ ΤΑ ΛΕΦΤΑ ΑΠΟ ΑΡΧΕΣ ΚΑΠΟΙΟΥ ΜΗΝΑ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 20ΗΜΕΡΟ ΘΑ ΜΠΟΥΝ.ΕΤΣΙ ΜΑΣ ΛΕΝΕ ΚΑΙ Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ..ΚΟΙΤΑΞΕ ΝΑ ΔΕΙΣ ΕΜΕΙΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΩΣ ΒΡΙΣΚΟΜΑΣΤΕ ΕΚΤΕΘΗΜΕΝΟΙ ΣΕ ΕΣΑΣ..ΑΛΛΑ ΘΕΛΩ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΟΤΙ ΟΙ ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΟΥ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ(ΟΠΟΥ ΑΝΗΚΩ) ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΑΤΟΜΑ ΝΕΑΡΑΣ ΗΛΙΚΙΑΣ,ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΝΑ ΕΛΟΧΕΥΕΙ ΚΑΠΟΙΟ ΛΑΘΟΣ..ΕΞΑΛΛΟΥ ΚΑΙ ΕΜΕΙΣ ΕΔΩ ΕΙΜΑΣΤΕ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΙ ΕΡΓΟΥ(ΕΓΩ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΕΧΩ ΕΡΘΕΙ ΑΠΟ ΑΛΛΟ ΠΟΣΤΟ)

   • το θεμα ειναι οτι στα 3+ χρονια αναμονης ειναι η πρωτη φορα που δινεται επισημα μια ημερομηνια.Εαν κρινετε και εσεις οι ιδιοι πως κατι δεν ειναι 100% σιγουρο μην το βγαζετε προς τα εξω γιατι οι πρωτοι που εκτιθεστε ειστε εσεις οι απλοι υπαλληλοι.Κι αν τα πραγματα τραβιξουν κι αλλο πολυ φοβαμαι πως θα πρεπει να δημιουργησουμε μια αντιπροσωπεια και να κινηθουμε νομικα προς καθε κατευθυνση.Χορις καμια παρεξηγηση προς το προσωπο σου.

 401. autos kai kala apo to inedivim ine i proin mpoumpou pou ixe plirothi apo ta idiotika???poios malakas douleui kosmo edo mesa…?tha rthoume se sinenoiso me ton diaxeiristi gt to vriskei poli asteio auto pou kanei….kai an ine pragmatika apo to inedivim o ipallilos pou den kserei oute mexri poies ipotrofies exoun dothi k mpenei tixea sto google apo endiaferon kai kanei anazitiseis! (imarton) as mas pei kai to onoma tou….ante oloi oi arrostoi edo mesa gia ta dimosia iek 2009b ta lefta tha mpoune mexri tis 15….

 402. http://static.diavgeia.gov.gr/doc/%CE%92%CE%95%CE%9D89-%CE%9E%CE%9B%CE%91 ΚΑΙ mas pei kaneis an exei anartithi allo tetio xarti sto diaugeia pote gia na ine mia akoma koroidia??? k ti ngike tora o ipallilos tou ergou na mas to peksei o kalos tis ipothesis??? re oust…..

 403. ρε παιδια χαλαρωστε λιγο..οπως καταλαβαμε ολοι το προβλημα το εχουμε εμεις των ιδιωτικων..οχι εσεις των δημσιων..τουλαχιστον απο εσας καποια 6μηνα πηραν υποτροφια εμεις ακομη περιμενουμε..δηλαδη μην τους παιρνουμε ολους απο τα μουτρα οταν μας λενε πραγματα που δεν μας αρεσουν..οσο για mpoumpou που εξαφανιστηκε εντελως τυχαια απο την συζητηση..πραγματικα δεν καταλαβαινω πιος ο λογος να μας δουλευεις απο την στιγμη που προφανως δεν εχεις παρει καποια χρηματα…

 404. lemonia den itan i pragmatiki mpoumpou….i pragmatiki mpoumpou ine i zoi pou ine kai sto group mas….kata kairous exoun emfanistei diaforoi oi opoioi to vriskoun asteio na grafoun malakies edo mesa…k meta eksafanizonte kati mou leei pos k autos pou emfanizete san ipallilos tou inedivim den tha ksana emfanistei..prepei na ise poli ilithios gia na pistepseis pos kapoios apo ekei mesa meta apo 3misi xronia mas vrike! k thelise na mas dosei k plirofories kai stin teliki gia pio logo den mas leei poios ine k den mpenei k sto group mas sto fb?? fovate min xasei tin doulia tou o dimosios ipallilos? imarton dld…..

 405. http://www.facebook.com/groups/127126494064506/ edo imaste oloi me ta profil mas kai me ta onomata mas…opoios thelei na pei kati kai na voithisei na mpei edo eponima na to pei..ego den ksanampeno edo mesa! den tha pekso to paixnidaki kanenos arrostou malaka! kalo apogeuma

  • Λοιπόν παιδιά ΕΛΕΟΣ νιώστε λίγο . Μπουμπού και ο δήθεν υπάλληλος μας κοροιδεύουν . Πρέπει να είσαι χαζός για να απαντάς καν στα post του . Θα μιλήσω για ΔΗΜΟΣΙΑ ΙΕΚ για ιδιωτικα δεν ξέρω. Το ΔΕΚΕΜΒΡΗ που πέρασε μας πήρανε τηλέφωνο για επιβεβαίωση λογαριασμού εμπορικής και είπανε στις επόμενες 20 ημέρες τα λεφτά θα μπουν . ΕΤΣΙ ΚΑΙ ΕΓΙΝΕ !!! Πάλι τώρα κάνουν το ίδιο και λένε στις πρώτες 20 ημέρες του ΙΟΥΝΙΟΥ θα μπούνε για 2009β και πιστεύω έτσι θα γίνει . ΟΤΙ ΑΛΛΟ ΛΕΝΕ ΚΑΙ ΓΡΑΦΟΥΝ ΚΑΠΟΙΟΙ ΕΪΝΑΙ ΠΑΠΑΡΙΕΣ!!!

   • ΓΙΩΡΓΟ ΕΝ ΜΕΡΕΙ ΣΕ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΛΕΣ ΣΥΜΦΩΝΩ..Η ΔΙΑΦΩΝΙΑ ΜΟΥ ΕΙΝΑΙ ΟΤΙ ΚΑΙ ΤΟ ΜΑΙΟΙ ΜΕ ΕΙΧΑΝ ΠΑΡΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΙΕΚ ΓΙΑ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΛΕΓΟΝΤΑΣ ΜΟΥ ΟΤΙ ΜΕΧΡ ΤΕΛΗ ΜΑΙΟΥ ΘΑ ΤΑ ΕΧΟΥΜΕ ΠΑΡΕΙ ΚΑΙ ΜΠΗΚΕ ΙΟΥΝΙΟΣ ΚΑΙ ΤΙΠΟΤΑ ΑΚΟΜΑ.ΟΣΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΠΟΥΜΠΟΥ ΠΟΥ ΕΞΑΦΑΝΙΣΤΚΕ ΤΥΧΑΙΑ ΝΤΡΟΠΗ ΤΗΣ..ΟΣΟ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΤΟΥ ΙΝΕΔΙΒΙΜ ΚΑΙ ΜΕΝΑ Η ΑΡΧΙΚΗ ΜΟΥ ΣΚΕΨΗ ΗΤΑΝ ΟΤΙ ΜΑΣ ΔΟΥΛΕΥΕΙ.ΜΕΤΑ ΟΜΩΣ ΣΚΕΦΤΗΚΑ ΟΤΙ ΚΑΙ ΑΝ ΜΙΑ ΣΤΟ ΕΚΑΤΟΜΥΡΙΟ ΛΕΕΙ ΑΛΗΘΕΙΑ.ΕΞΑΛΛΟΥ ΟΙ ΙΔΙΟΙ ΣΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΣΤΟ ΙΝΕΔΙΒΙΜ ΜΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΕΙ ΟΤΙ ΕΝΑΙ ΑΤΟΜΑ 20-25 ΕΤΩΝ ΕΠΟΜΕΝΩΣ ΔΙΟΛΟΥ ΑΠΙΘΑΝΟ ΝΑ ΒΡΗΚΑΝ ΤΟΟ blog ..ΓΙΑ ΝΑ ΔΟΥΜΕ ΘΑ ΞΑΝΑΓΡΑΨΕΙ Η ΦΟΥΣΚΑ ΗΤΑΝ;

 406. παιδια με ενημερωσε μια φιλη μου που δουλευει στην σχολη μου (ιδιωτικη) οτι οι υποτροφιες μεχρι κτο 6μηνο 2009Α εχουν ξεκινησει να μπαινουν..οποτε οσοι ειστε απο ιδιωτικα ξαναριξτε μια ματια στον λογαριασμο σας το ιδιο θα κανω κ εγω κ ξαναμιλαμε

  • ήταν να πάω εγώ προχτές να κοιτάξω στην τράπεζα όπως κ είχα γράψει εδώ, αλλά αρρώστησα κ είμαι στο σπίτι 😦 με το που πάω στην τράπεζα κ κοιτάξω θα σας ενημερώσω γτ αυτή η «μπουμπού» μας έβαλε φωτιά απο το πουθενά κ ελπίζω να μην ήταν ψέματα γτ δεν υπάρχει λόγος να παίζουν έτσι με τον πόνο μας!
   (ιδιωτικό 2009Α εξάμηνο)

 407. Λοιπόν,τελικά στα δημόσια ιεκ κατατέθηκαν οι υποτροφίες;Πού χαθήκατε όλοι σας;

 408. Η στα ιδιωτικά 2009 α;;;;;;;;;;

 409. dhmosia iek 2009b bmhkan…..????axa pes mou nai pes mou nai..na xaro….

 410. ax tora eida oti einai erothsh ga…to…krima.xaxaxaxa

 411. καλησπερα!για τα ιδιωτικα ειναι να κατατεθουν μεχρι 20 του μηνα για 6μηνα 2008A 2008B κ 2009Α αλλα μεχρι στιγμης δεν εχουν μπει..σε εμενα τουλαχιστον..περιμενουμε λοιπον!

 412. paidia tou maiou mou phran kai emena thlefono kai rwtisan ton
  logariasmo alla akoma tipota
  padia mou phran kai emena rilefwno apo iek kai rwtisan gia logariasmo alla dustuxos tipota akoma

 413. που πηγατε ολοι ρε παιδια??????κανενα νεο???????

 414. dusthxos kanena,ta idia kai ta idia

 415. paidia mpikan kapoia lefta, mallon mono dimosiou.an gnwrizei kapoios kati as mas enimerwsei

 416. επιτελους μπηκαν 2009β 2010α 200β δημοσιων..των ιδιωτικων ειπαν θα αργησουν λιγο ακομη

 417. einai sigouro oti mphkan?

 418. molis to tsekara. exoun bei. perimena ipotrofia 2010a dimosiou.

 419. egw perimenw 2010 b’ dimosio iek,piga stin trapeza simera to prwi alla den vrika oute eurw.. an exei plirwthei kaneis to 2010 b examino enimerwste!

 420. k egw perimenw 2010 b’ apo dhmosio iek alla mexri tora oute eurw…

 421. paidia egw perimena tis upotrofies 2009b,2010a,2010b kai 2011 a…shmera phga stn emporikh k m eixan mpei oi upotrofies 2009b kai 2010a..phra thl na inevidim kai m eipan oti kai h upotrofia 2010b exei mpei stn e8nikh trapeza alla logw kapoiou provlhmatos 8a fanei sto logariasmo meta to meshmeri..

 422. a wraia!! opote apogeumataki euxomai epitelous na ta dw ston logariasmo mou!

 423. Sou to euxomai Maria..

 424. αντε παοδια μπραβο!!καλοφαγωτα!!για ιδιωτικα ξερετε περιπου ποτε θα μπουν?

  • Δυστυχώς υπάρχει μία συνηθισμένη-στασιμότητα:-(
   Δε μπορώ να καταλάβω γιατί κάνουν τους διαχωρισμούς……..
   Μας έχουν γράψει για τα καλά εδώ και 3 με 4 χρόνια¨-(
   Ποιού εξαμήνου περιμένεις υποτροφία lemonia1;
   Σε καλή μεριά τα λεφτά σε όσους τυχερούς κατατέθηκαν οι υποτροφίες:-)

 425. Dustuxws den gnwrisw kati gia ta idiwtika..ama ma8w kati 8a se enhmerwsw..

 426. mphke k h upotrofia 2010b gia ta dhmosia iek,molis sto atm k to eida…

 427. Μπορώ να επιβεβαιώσω και εγώ ότι η υποτροφία για το 2009β(δημόσιο) που περίμενα μπήκε.

 428. epitelous paidia mphkan molhs to eida kai go…kalo kouragio kai gaidourinh upomonh se ola ta paidia ton idiotikon

 429. καλησπερα παιδια μηπως μπορειτε να μου πειτε για τις υποτροφιες 2009α και 2009β ποσα χρηματα μπηκαν?

 430. egw pou phra tn upotrofia 2009b mphkan 723 eurw..

 431. σ ευχαριστω alexia εγω ξεκινησα το ιεκ οκτωβρη του 2008 πληρωσα την εγγραφη που ηταν 367 ευρω και πηρα ολες τις υποτροφιες τυπου α δηλ μεγαλυτερη βαθμολογια.τον δεκεμβρη 2012 μπηκαν στην τραπεζα 723 ευρω.εγραφε στο βιβλιαριο 361,5 και 361,5.θελω να καταλαβω ποσα χρηματα ειναι να παρω ακομα.δεν εχω παει ακομα στην τραπεζα να δω

 432. στα ιεκ ποσες υποτροφιες πηραμε?3 η 4?

 433. kai go 723 phra,se upotrofia tupou A perneis parapano leuta?

 434. ox entaksei lathos katalaba…

  • Παιδιά, σήμερα εισέπραξα τις υποτροφίες 2009Β(Εμπορική Τράπεζα) και 2010Β(Εθνική Τράπεζα) από δημόσιο ΙΕΚ, 723 ευρώ η καθε μια

 435. γεια σας παιδια εγω πηγα σημερα στην εμπορικη αλλα δεν ειχε μπει τιποτα.μηπως γνωριζει καποιος αν πανε αλφαβητικα?παιζει να μην δικαιουμε αλλα?τελειωσα τον ιουνιο του 2009 κ εχω παρει ολες τις υποτροφιες.εχω παρει μονο 723 ευρω 361.5 και 361.5.σας παρακαλω βοηθηστε με γιατι εχω αγχωθει πολυ τα εχω αμμεση αναγκη

 436. δεν πειραζει!!!!ξερεις κατι ξεκινησα το ιεκ οκτωβρη του 2007 και τελειωσα ιουνιο του 2009.πληρωσα μονο την εγγραφη 367 ευρω κ σε ολα τα εξαμηνα πηρα υποτροφιες.μηπως ξερεις ποσες υποτροφιες ειναι να παρω?πχ το πρωτο εξαμηνο τι θεωρειτε?2007α η 2007β?

  • όταν τελείωσες πρέπει να σου έδωσαν,μαζί με τη ΒΕΚ, και ένα αντίγραφο που λέγεται Ατομικό Δελτίο Καταρτιζομένου.Εκεί, στον πίνακα με τα οικονομικά στοιχεία λέει τις υποτροφίες που έχεις πάρει και το εξάμηνο που αφορά η καθε μια.Λογικά η τελευταία σου υποτροφία είναι 2009Α και θαπρέπει να έχει κατατεθεί, αφού εγώ εισέπραξα υποτροφία του 2009Β.Γιατί δεν τηλ στο ΙΕΚ σου για διευκρινήσεις;

 437. αν θυμαμαι καλα οταν τελειωσα πηρα μονο την ΒΕΚ δεν μου εδωσαν κατι αλλο.και πες οτι η τελευταια ειναι η 2009α εχω παρει 2 απο 360 ευρω η καθε μια?συνολικα ποσες παιρνουμε 3 η 4?με την λογικη οτι το πρωτο εξαμηνο πληρωσα την εγγραφη.εδω ειναι που εχω μπερδευτει.αφου εχουν μπει τα λεφτα για 2009α τοτε οι δυο που εχω παρει για ποια εξαμηνα ειναι?

  • Εγώ πήρα δύο υποτροφίες για δύο εξάμηνα(δεν είχα κάνει αίτηση για όλα τα εξάμηνα).Η κάθε μια 750 ευρώ(750+750) αλλά εισέπραξα 723 ευρώ για την κάθε μια (723+723).

 438. ΓΙΑ ΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΙΕΚ ΕΧΟΥΜΕ ΚΑΤΙ ΝΕΟΤΕΡΟ??ΓΝΩΡΙΖΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΚΑΤΙ??

 439. ενημερωσαν απο το ιεκ μου οτι εχουν μπει χρηματα για υποτροφια 2009Α για ιδιωτικα μιλαω αν εχεις παρει τοτε ριξε μια ματια στον λογαριασμο σου

 440. kai mena mono th BEK mou eixan dosei alla meta apo kairo phga kai tous eipa an uparxei kapoio xarti pou na leei gia tis upotrofies mou kai mou edosan to Ατομικό Δελτίο Καταρτιζομένου

 441. to atomiko deltio katartizomenou apo to idiwtiko sto edwsan??

 442. an rotas emena oxi apo dhmosio iek

 443. σας ευχαριστω για τη βοηθεια!την δευτερα θα παω στο ιεκ να το ζητησω.δεν μπορω να καταλαβω ομως γιατι δεν μου εχουν μπει τα χρηματα

 444. παιδια γεια σας!μηπως ξερετε αν μπηκαν τα χρηματα απο ιδιωτικο ιεκ του 2009β?

 445. Γειά σε όλους&καλό μήνα!!
  Λοιπόν για όσους περιμένουν υποτροφίες 2009 β μάλλον θα αργήσουν αρκετά- κατά την προσωπική μου άποψη-το 2014 με 2015 θα κατατεθούν…
  Αννα(και όσοι άλλοι περιμένουν υποτροφία 2009 β) θα πρέπει να έχουμε αρκετή υπομονή&γερά νεύρα…
  Τηλεφωνείτε παρακαλώ στο τηλέφωνο 210-2599438&ενημερώνετε από εδώ,παρακαλώ.

 446. Πήρα στο 2102599438 να ενημερωθώ για τις υποτροφίες για τα ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΙΕΚ και μου απάντησαν ότι θα το κλείσουν το πρόγραμμα και δεν θα πληρωθουμε από το 2009 β μέχρι το 2011 α.
  Επίσης δεν θα πληρωθούν το 2011 α των ΔΗΜΟΣΙΩΝ.
  Οι άνθρωποι εκεί, δηλαδή οι συμβασιούχοι μου είπαν ότι περίμεναν μια απόφαση από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, κάποιον Μανούρη.
  Από τα υπονοούμενα κατάλαβα ότι ο τύπος θα κρεμάσει όλους τους δικαιούχους και αυτό είναι μέγιστη αλητεία και παράνομο.
  Υπάρχει νόμος, τα παιδιά μου είπαν τον αριθμό του ΦΕΚ που αναφέρει ξεκάθαρα πράγματα και οι δικαιούχοι μπορούν να κινηθούν νομικά.
  Επειδή πρόκειται για 5 με 6 εκατομμύρια ευρώ είτε δεν τους ενδιαφέρει να τα πάρουμε είτε θέλουν να τα φάνε!!!
  Αυτό δεν μπορεί να περάσει έτσι!!!

 447. συγνώμη ρε παιδιά έχετε πάρει υποτροφίες του 2009α εξάμηνο απο ιδιωτικά ιεκ? γτ εγώ δεν έχω πάρει την υποτροφία μου κ πήγα πριν 3 ημέρες κ κοίταξα πάλι! μας δουλεύετε???

 448. καλησπερα εμενα απο τι ιεκ μου (ιδιωτικο) μου ειπαν οτι για το 200α εχουν κατατεθει τα χρηματα.εγω ομως που δικαιουμουνα την 2009α ξαφνικα μου ειπαν οτι το ονομα μου δεν ηταν μεσα..τι να πω δεν εχω ιδεα τι γινετε

 449. paidia na eksigisw kati autoi pou einai na paroun upotrofia mexri t 2007 h kai 2008 de kserw akrivws pairnoun apo 360 eyrw t eksamino.t sigouro einai apo t 2009 kai meta pairnoume apo 700.. an ta paroume pote.a kai oso kai an rwthsete ta iek den exoun kamia sxesi me auto t thema.kai de mporw na katalavw me poia dikaiologia dinoun an ysxuei se dhmosia iek upotrofia egw edwsa 7000 xiliarika de idiwtiko taxa m mipws htan kalutero.eleos pia!!ektos k ama plirwnoun kati analogo ti na pw

 450. εχουμε καποιο νεο για τα ιδιωτικα ιεκ?

 451. Aπ’οτι φαίνεται θα περιμένουμε χρόνια πολλά για να λάβουμε τις υποτροφίες ή στην χειρότερη δε θα τα πάρουμε ποτέ…
  Εγώ προσωπικά δεν πιστεύω ότι θα τα πάρουμε σύντομα….
  Εσύ Αννα ποιανού εξααμήνου περιμένεις;
  2009β κάποιο νέο ή μάλλον ξέρω την απάντηση: ΣΤΑΣΙΜΟΤΗΤΑ….ΕΛΕΟΣ ΠΙΑ…ΝΤΡΟΠΗ ΣΕ ΟΣΟΥΣ ΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ-ΝΤΡΟΠΗ ΣΑΣ……………………………

 452. paidia egw phra 3 upotrofies twra augousto apo 2009 opote mhn agxwneste 8a ta parete ta lefta

 453. τα πηρες ε;?απο δημοσιο ιεκ η απο ιδιωτικο?γιατι απο’τι καταλαβα μονο το δημοσιο τα παιρνει..

 454. πριν βαλουν τα χρηματα σας ειδοποιησαν?

 455. ειμαι αποφοιτη του 2010 και ακομα δεν εχει μπει τιποτα στο λογαριασμο. κανεις δε ξερει να μου πει.. ποτε θα μπουν τα χρηματα στο λογαριασμο??

 456. Apo praktikh askhsh paidia mhpws kserei kaneis pote tha mpoune?

 457. πηγα στη τραπεζα τα χρηματα υποτροφιας 2009β δε μπηκαν..κ οσο αφορα για τα χρηματα της πρακτικης μου ειπαν πως μεχρι το τελος της χρονιας θα μπουνε γιατι θελει μια διαδικασια με τα χαρτια να τα μαζεψουν και να τα ελεγξουν.

 458. exo teleiosei idiotiko iek… kai tote den eixa kanei ta xartia mou gia na paro tin ipotrofia eno tin dikeoumoun.. iparxei periptosi na boro tora afou exo apofitisei na tin paro???

 459. Ξέρεις κανεισ τι γίνετε με τις υοιτροφίες των ιδιωτικών ιεκ;;;; Πότε 8α τις πάρουμε;;;

 460. ξερετε το τηλ?γτ εχουν αλλαξει αριθμο για να ρωτησω για του 2009β την υποτροφια..σημερα πηρα τηλ κ ρωτησα για την πρακτικη ασκηση ποτε θα πληρωθουμε κ μου ειπανε πως θα πληρωσουν του 2010 και μεχρι το τελος του χρονου θα πληρωσουν και του 2011.

 461. ela egw emai pali pou phra upotrofies 3 , nai mou phran thlef kai rwthsan 3ana ton logariasmo sthn trapez kai epeita apo 2 mhne ta lefta mphkan apo dhmosho iek etsi den 3erw dustuxos gia idiotika opote upomonh se olous 8a ta parete kai eseis mia mera filia se olous

 462. καποιος απο ιδιωτικο ιεκ γνωριζει να μας πει κατι?

 463. Σ’ αυτό το site δεν αναφέρει τίποτα για τις πληρωμές των ιδιωτικών ΙΕΚ.

 464. Είμαι απόφοιτος 2010 ιδιωτικού ΙΕΚ, έστειλα e-mail κι έλαβα την απάντηση ότι βρίσκονται σε διαδικασία ελέγχου των αρχείων των Ιδιωτικών ΙΕΚ και μόλις ολοκληρωθεί θα δρομολογηθεί η πληρωμή. Ας ελπίσουμε ότι θα γίνει σύντομα.

 465. Χτες πληρωθηκα τα λεφτα της πρακτικης ασκησης του 2009 (Ιανουαριος ’09 – Μαιος ’09), με καταθεση στην τραπεζα στις 25.10.13. το ποσο ειναι 800e και ειμαι απο δημοσιο ιεκ, το οποιο κ εκλεισε, οπως κ η εμπορικη τραπεζα, οποτε τα χρηματα μπηκαν σε υποκαταστημα της Alpha.Πατε να τσεκαρετε οσοι περιμενετε απο τοτε…

 466. Είμαι απόφοιτος του 2010 από το ιδιωτικό ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ και περιμένω να πάρω 730 ευρώ από την υποτροφία του 9Β.
  Μήπως γνωρίζει κανένας τι γίνεται?
  Και το άλλο το καλό είναι ότι η Εμπορική Τράπεζα αγοράστηκε από την ALPHABANK και εμείς που περιμέναμε να πάρουμε χρήματα και δεν είχαμε κάποιο ποσό μέσα μας έκλεισαν τους λογαριασμούς αλλά για να ανοίξεις καινούριο λογαριασμό στην ALPHABANK χρειάζεσαι μέσα 300 ευρώ συν ότι θα αλλάξει ο τραπεζικός αριθμός του λογαριασμού και δεν θα μπορούνε να κάνουν κατάθεση αν προκόψουν τα μας τα δώσουν κάποια στιγμή, ( Τι είναι αυτές η ΜΑΛΑΚΙΕΣ ρε παιδιά? )
  Μπορούμε να τους δώσουμε καινούριο λογαριασμό ? Ξέρει κανείς?
  Και αν ναι που πρέπει να απευθυνθούμε???
  Μας έχουνε σπάσει τα νεύρα τα καθάρματα!!!!!

  • Τελικά έχεις δίκιο…Δυστυχώς 300Ε χρειάζονται για να ανοίξεις λογαριασμό στήν άλφα μπανκ…Και εσένα σου έκλεισαν το λογαριασμό εεε;Και εμένα δυστυχώς οπότε έχασα την υποτροφία μου…ΝΤΡΟΠΗ ΣΑΣ ΚΑΘΙΚΙΑ…

 467. Δε νομίζω ΜΙTSOS να χρειάζονται 300 ευρώ…Για να ανοίξεις λογαριασμό…Επικοινώνησε με τη σχολή σου και πες τους ότι ο λογαριασμός ο προηγούμενος έκλεισε&πιστεύω να σε βοηθήσουν¨-)
  Εμένα ο λογαριασμός στην εμπορική έκλεισε επειδή ήταν ανενεργός για μήνες δλδ δεν πήγαινα να κοιτάξω…
  ΝΤΡΟΠΗ ΣΤΟΥΣ ΕΥΘΥΝΟΝΤΕΣ…ΝΤΡΟΠΗ ΣΑΣ…
  ΤΡΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ…ΝΤΡΟΠΗ ΣΑΣ.

 468. Καλησπέρα παιδιά! Κι εγώ τελείωσα από τα ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ και περιμένω να πάρω τις υποτροφίες 9Β-10Α-10Β αλλά απ΄ ότι βλέπω δεν θα τα δούμε ποτέ τα χρήματα. Παίρνω συνέχει στο ΙΝΕΒΙΔΙΜ και δεν σηκώνει κανείς κανένα τηλέφωνο. Γενικά λέω να τους σπάσω τα νεύρα για να καταλάβουν πως μου έχουν σπάσει και αυτοί τα δικά μου!
  Αν κάποιος έχει κάποια πληροφορία σχετικά με τις πληρωμές ας μας ενημερώσει!

 469. ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ!!!!

 470. καλημερα, καλη χρονια..λοιπον, πηρα τωρα στο 2131314658 για ιδιωτικα ιεκ-υποτροφιες και μου ειπαν οτι βρισκονται σε διαδικασια επαληθευσης στοιχειων.οποτε οσοι ηταν σε ιδιωτικα ας παρουν εκει να δουν αν ειναι ολα σωστα(energoi logariasmoi ktlp)

 471. Εχουν κλείσει σε κάποιον από σας το λογαριασμό στην εμορική;Τι θα κάνουμε τώρα σε όσους μας τον έχουν κλείσει;;;;;;;;;;;;

  • Δοκιμάστε να πάρετε στο 2131314594 κα Δημοπούλου. Μετά από άπειρα τηλέφωνα και τον ένα να με στέλνει στον άλλον έφτασα στην ίδια. Είναι πολύ εξυπηρετική και εμένα με βοήθησε!

  • Παιδιά μην ανησυχήστε, πήγα σήμερα στην τράπεζα και δεν υπάρχει πρόβλημα, τα χρήματα θα πιστωθούν στον παλιό λογαριασμό αλλά θα τα πάρετε κανονικά 🙂

 472. παιδια μην απελπίζεστε,πήγα απο εκεί και το έχει αναλάβει η κα Κόντη,η οποία μου εξήγησε οτι με την συγχώνευση των φορέων πήγε πολύ πίσω αλλά όντως αναμένεται να πληρωθούν σύντομα.τους κάνει και λογαριασμός εθνικής που δεν χρειάζεται κατάθεση ποσού και ή θα αφήσετε να σας καλέσουν εκείνοι για επιβεβαιωση στοιχειων ή θα πάτε εκεί.καλή χρονιά

  • Γειά σε όλους&ευχαριστώ για τις απαντήσεις σας!!

   Ιωάννα σίγουρα μπορώ να δώσω λογαριασμό της εθνικής;Εσύ από πού το έμαθες;Σε ποιόν θα τον δώσω-στο ιεκ μου;Τι εννοείς όταν λες-γράφεις θα σας καλέσουν εκείνοι για επιβεβαιωση στοιχειων ή θα πάτε εκεί.Εννοώ ποιοί;

 473. Μήπως σου είπε σε πόσο καιρό περίπου θα βάλουν τα χρήματα;!

 474. καλησπερα παιδια..εμενα στη εμπορικη εκλεισε το βιβλιαριο γτ ηταν αδρανες μου ειπαν οτι πρεπει να ανοιξω καινουργιο βιβλιαριο στην αλφα μπαν.σιγουρα επικοινωνουν μαζι μας για να ελενξουν τα στοιχεια γτ αν ειναι ετσι μπορω να τους δωσω αλλο λογαριασμο

  .

 475. Γειά σε όλους&ευχαριστώ για τις απαντήσεις σας!!
  Ιωάννα σίγουρα μπορώ να δώσω λογαριασμό της εθνικής;Εσύ από πού το έμαθες;Σε ποιόν θα τον δώσω-στο ιεκ μου;Τι εννοείς όταν λες-γράφεις θα σας καλέσουν εκείνοι για επιβεβαιωση στοιχειων ή θα πάτε εκεί.Εννοώ ποιοί;

 476. Καλημερα.παρε τηλ στο τηλεφωνο που εγραψα παραπανω και δωσε εσυ τα στοιχεια σου.μην περιμενεις να σε παρουν. ετσι αλλωστε αργει και η διαδικασια. μπορει ας πουμε εσυ να εχεις αλλαξει αριθμο και να μην σε βρισκουν

 477. Σε ευχαριστώ lila .Θα τηλεφωνήσω¨-)
  Πάντως τα τρία χρόνια που περιμένω την υποτροφία μου κανείς δε μου έχει τηλεφωνήσει για επιβεβαίωση στοιχείων ή κάτι τέτοιο…

 478. Mίλησα με την κα Δημοπούλου&μου είπε ότι θα στείλουν στα e mail για έλεγχο των λογαριασμών και σε όσους έχουν κλείσει λογαριασμούς να ανοίξουν καινούργιους…Αλλά με αυτή την απάντηση δε βλέπω ΦΩΣ στο τούνελ…..
  Τι λέτε συμπάσχοντες;Τι σας λένε εσάς;Βοηθήστε με… Εμένα δε μου είπε να ανοίξω λογαριασμό……………

  • Καλή σας ημέρα παιδιά! Το μόνο που έχω να πω είναι πως αν όλοι μας δεν κινηθούμε γρήγορα με το ν ανοίξουμε λογαριασμούς ή να αλλάξουμε τους παλιούς μας σε άλφα δεν θα πάρουμε ποτέ τα λεφτά μας!! Επίσης, μήπως είπαν σε κανένα σε πόσο χρονικό διάστημα θα μπουν τα χρήματα;;;

   • Ναί όμως εγώ »κινήθηκα»και δε μού είπε να ανοίξω λογαριασμό…
    Εσένα kalnto σού είπε κάποιος να ανοίξεις λογαριασμό;;;Βοηθήστε με συμπάσχοντες…………………

   • Εγώ πήγα στην άλφα και τους ρώτησα, γι αυτούς που είχαν λογαριασμό στην εμπορική και ήταν και είναι σε λειτουργία, τι πρέπει να κάνουμε για να μπουν οι υποτροφίες;; και μου είπαν πως όσοι λογαριασμοί είναι σε λειτουργία θα μπουν κανονικά τα χρήματα στον λογαριασμό που είχαμε στην πρώην εμπορική και όταν θέλουμε μπορούμε να περάσουμε απλά να αλλάξουμε το βιβλιάριό μας από εμπορική σε άλφα!!

 479. Ναί όμως εμένα μου έκλεισαν το λογαριασμό στην εμπορική και κατά συνέπεια δεν είναι ενενεργός…………..Γ@μώ την ατυχία μου……..:-(
  Παρακαλώ όσοι&όσες βρίσκονται στην ίδια θέση με εμένα να με συμβουλέψουν…..Ευχαριστώ πάντως kalnto για τήν απάντηση&που μπήκες στόν κόπο:-)

  • Δεν κάνει τίποτα, παρ όλα αυτά μπορείς να πας στην άλφα και να ανοίξεις έναν καινούργιο λογαριασμό και μετά να πάρεις στο τηλ που γράφει παραπάνω και να δώσεις τον καινούργιο αριθμό!! (είναι δουλειά μισής ώρας)

 480. Εχω διαβάσει πάρα πολλά σχόλια&βλέπω άλλα λένε σε εμένα οι υπευθυνοι στα παραπάνω τηλέφωνα&άλλα λένε σε άλλους………
  Μάλλον θα ακολουθήσω τη συμβουλή σου…Αλλά μπερδεύομαι όταν λένε οι άλλοι συμπάσχοντες ότι κάνει και λογαριασμός της εθνικής…

  • Γιατί μπερδεύεσαι;;; Το ίδιο πράγμα είναι, αν δεν έχεις λογαριασμό άλφα και έχεις λογαριασμό Εθνικής τότε μπορείς να πάρεις τηλ και να δώσεις τον αριθμό της Εθνικής. Δεν θέλει κόπο, θέλει τρόπο 😉

 481. Ω ναι σωστά…Θα προσπαθήσω αυριο…
  Απλά εκείνη στο τηλέφωνο έπρεπε να μου το πεί….Ελπίζω να ξεμπερδέψω……………..Ευχαριστώ και πάλι:-)

 482. 🙂
  AMHHHHHHNNNNNNN…………

 483. καλημερα σε ολους!τα παιδια που δικαιουνταν υποτροφιες για τα ετη 2008/2009 εχουν παρει ολοι τα λεφτα τους?μιλαω για τα δημοσια ιεκ?

  • Καλησπέρα παιδιά!! Έχει μιλήσει κανείς με κάποιον από τις υποτροφίες για ιδιωτικά ΙΕΚ; Γιατί παίρνω τηλ και δεν το σηκώνουν κανείς. Μήπως και μάθουμε πως πάει η διαδικασία της πληρωμής…

 484. Γειά σου kalnto.Εγώ είχα τηλεφωνήσει πρίν 10 μέρες πρπ&μου είπε να τηλεφωνήσω τέλη του μήνα(Κάτι μου λέει ότι θα μας λένε από μήνα σε μήνα και στο τέλος τίποτα…Εχουν περάσει 3 χρόνια…ΕΛΕΟΣ ΠΙΑ:-)Σε ποιό τηλέφωνο πήρες;Αν είναι να σου δώσω ένα τηλέφωνο…

  • Καλησπέρα Ελένη! Είχα τηλεφωνήσει στο 2131314658 και μίλησα μαζί τους. Ήταν πολύ ευγενική η κυρία που το σήκωσε, αλλά τηλεφωνώ τις τελευταίες ημέρες και δεν το σηκώνει κανείς και με ανησυχεί αυτό…

 485. Λοιπόν,κάλεσε σε αυτό 2131314530 και ζήτα την κα Δημοπούλου.
  Ποιό εξάμηνο είσαι;Θα είχες την καλοσύνη να γράψεις εδώ ότι σου πεί;

 486. Εγώ 2009 β…Τίποτα¨-)
  Ενημέρωσε εδώ¨-)
  Αν και είμαι πεπεισμένη πλέον ότι τα λεφτά δεν θα τα πάρουμε ποτέ¨-(

 487. @kalnto τί έγινε τελικά τηλεφώνησες;Αν ναί τι σου είπαν;

  • Καλησπέρα Ελένη!! Δυστυχώς δεν πρόλαβα να πάρω το πρωί γιατί δούλευα και πήρα στις 3:15 και μόλις είχε φύγει, αλλά θα πάρω και αύριο νωρίτερα!!

 488. Eντάξει.Ευχαριστώ που απάντησες!Να σαι καλά!Γνωρίζεις-ρώτησες ποιες ώρες είναι εκεί;

 489. Thanks!!Μακάρι να την πετύχεις-προλάβεις αύριο¨-)

 490. εφοσον τα πηραν τα παιδια απο τα δημοσια ιεκ, θα τα παρουμε κ εμεις… καποια στιγμη!

 491. Μακάρι Σοφία…Αλλά λίγο δύσκολο:-(
  Τρία χρόνια περιμένω/oυμε…Πόσο πιά;;;;;;;;

 492. Καλημέρα,
  όσοι φοίτησαν 2009/β σε ιδιωτικά IEK ας επικοινωνήσουν με τις σχολές τους . Ξεκίνησε η διασταύρωση των στοιχείων για την πληρωμή μας .

 493. Καλησπέρα-καλησπέρα!! Μόλις έκλεισα το τηλ με την υπεύθυνη των υποτροφιών… Μου είπε ότι όσο πιο σύντομα πάμε στα ΙΕΚ μας να δώσουμε τους νέους μας λογαριασμούς τόσο πιο σύντομα θα μπούνε!! Επίσης, αν κάποιο ΙΕΚ συμπληρώσει τους 100 πρώτους λογαριασμούς και τους στείλει στους υπεύθυνους των υποτροφιών αυτοί θα πληρωθούν αμέσως. Οπότε παιδιά το θέμα έχει να κάνει με μας, πηγαίνετε όλοι γρήγορα στα ΙΕΚ σας για να πληρωθούμε!!!!!

  • συγνωμη ειστε σιγουροι οτι πρεπει να παμε στα ιεκ μας? γτ εγω τελευταια φορα που ειχα παρει τηλ στο ιεκ, να ρωτησω εστω αν ξερουν κατι, μου ειχαν πει οτι δεν ειναι πλεον δικη τους αρμοδιοτητα κ οτι το θεμα εχει περασει στους υπευθυνους κ σε αυτους θα πρεπει να απευθυνομαι απο εδω κ περα κ οχι με το ιεκ.

 494. Για να δούμε λοιπόν…Ακόμη είμαι δύσπιστη:-( δεν πιστεύω ότι λένε την αλήθεια…
  Μπορούμε να δώσουμε και λογαριασμούς της εθνικής;;;Οποιος γνωρίζει παρακαλώ ας το πεί και να μας πεί από πού το έμαθε:-)

  • Ελένη ΝΑΙ μπορείς να δώσεις λογαριασμό της Εθνικής!!! Δεν μίλησα με την Δημοπούλου, αλλά με μια άλλη υπεύθυνη από τις υποτροφίες. Το θέμα είναι ότι να μην κοιμόμαστε όρθιοι και να ενεργήσουμε άμεσα για να δώσετε τους λογαριασμούς.

 495. καλησπερα παιδια πηρα τηλ στο 2131314658 ειπα οτι ο λογαριασμος μου στην εμπορικη εκλεισε κ με ρωτησε αν εχω λογαριασμο στην εθνικη,ειπα οτι εχω και μου ειπε να στειλω με φαξ την πρωτη σελιδα του βιβλιαριου μου στο 2102114377 και τωρα περιμενω την πληρωμη που ευχομαι να ειναι συντομα..εχω παρει υποτροφια του 2009β απο ιδιωτικο ιεκ.

 496. Γειά σου α.Σήκωσαν αμέσως το τηλέφωνο;Μίλησες με τη Δημοπούλου;Αν όχι με ποιά-όν;

 497. τον τελευταιο καιρο παρακολουθώ το σάιτ κ θα έλεγα οτι επικρατεί ενα χάος στα μηνύματα. παρακολουθώ αυτα που γράφετε κ αυτα που σας λένε κυρίως κ ειλικρινα δεν βγαίνει άκρη. άλλος λέει οτι υπεύθυνη ειναι κάποια κυρια Κόντη, άλλος λέει οτι ειναι κάποια κυρια Δημοπούλου. Μια λετε, οτι θα μας παρουν αυτοί τηλεφωνο για επιβεβαίωση στοιχείων, μετά λετε θα μας στείλουν e-mail για επιβεβαίωση στοιχείων. Τώρα λέτε να πάμε απο τα ιέκ για να δωσουμε τους λογαριασμούς μας κ άλλος λέει να στείλουμε με φαξ στους υπεύθυνους την πρωτη σελίδα απο το βιβλιάριο για να γίνει επιβεβαίωση κ να ξεκινήσουν σιγα σιγα οι πληρωμες…
  τι στο καλό ισχύει τελικα απο ολα αυτά ομως κανείς μας δεν γνωρίζει απλά τουα ακουμε να λένε μια το ενα κ μια το αλλο πισω απο ενα τηλεφωνο… τα λεφτα θα μπουνε όπως μπήκαν κ στα δημοσια. απλα το θεμα ειναι οτι αν χρειάζεται να κανουμε κατι εμεις ας μας πουν ξεκαθαρα τι πρεπει να κανουμε γτ καθε τρεις κ λιγο σας λενε διαφορετικα πραγματα..

  • Τα πράγματα Σοφία είναι πολύ απλά. Δεν θα σε πάρει κανείς υπεύθυνος τηλ. Θα πάρεις την τσαντούλα σου και ένα ωραίο πρωί(συγκεκριμένα αύριο αν μπορείς ή την Δευτέρα) θα πας στο ΙΕΚ που τελείωσες και θα δώσεις ένα καινούργιο λογαριασμό Αλφα (πρώην Εμπορική) αν ο προηγούμενος λογαριασμός σου δεν έκλεισε ή θα δώσεις έναν λογαριασμό από την Εθνική. Αν πάλι δεν μπορείς εσύ να καταλάβεις τι λέω μπορείς να επικοινωνήσεις στο 2131314658 και να σου λύσουν όλες τις απορίες σου.

  • Ναι εκεί πήρα

   • Πρωτον δουλευω κ δεν εχω χρονο να παω εκει . Δευτερον απο το ιεκ μου ειχαν πει οτι δεν ασχολουνται πλεον με εκεινες τις υποτροφιες γτ απο οτι ηξεραν δεν θα τις παρουμε. Τριτον δεν λεω οτι δεν καταλαβαινω τι λες εσυ, απλα αν μπεις στον κοπο να διαβασεις τι εχει υποθει πιο πανω, λιγες ημερες πριν μια ιωαννα ειπε, οτι της ειπαν πως θα μας παρουν τηλεφωνο για επιβεβαιωση στοιχειων κ η ελενη οτι της ειπαν, πως θα μας στειλουν mail για τον ιδιο λογο. εσυ τωρα λες να παμε απο τα ιεκ . εγω δεν εχω χρονο για να κανω τσαμπα πηγαινε ελα στο ιεκ. ο λογος που γραφω ειναι γτ εγω οταν παιρνω στα τηλ που γραφετε , δεν το σηκώνει κανεις κ απο εδω δεν υπαρχει κατι ξεκαθαρο , καθε 5-6 ημερες που παίρνετε τηλ σας λενε κ κατι διαφορετικο.